Jogi információk

 

Impresszum

A https://bank360.hu weboldalt (továbbiakban: Honlap) a Bank360 Zrt. üzemelteti. A Honlaphoz illetve az azon megjelenített tartalomhoz kapcsolódó valamennyi jog fenntartva. Az előzőekkel összhangban a Bank360 Zrt. által készített és publikált tartalmak szerzői joga kizárólag a Bank360 Zrt.-t illeti meg. Ezek elektronikus vagy nyomtatott formában történő sokszorosítása vagy felhasználása a szerző előzetes beleegyezése nélkül szigorúan tilos. A Honlap tartalmával bárminemű jogtalan visszaélés büntetőjogi feljelentést és kártérítési pert von maga után.

A Honlap üzemeltetőjére és a Honlapon elérhető szolgáltatás(ok) nyújtójára vonatkozó adatok:

Cégnév: Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégneve: Bank360 Zrt.)

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.;

Adószám: 25716355-2-42;

Nyilvántartó hatóság /cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-10-048921,

E-mail: info@bank360.hu

 

Ügyféltájékoztató

A Szerző által üzemeltet Honlap a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások iránt érdeklődők tájékoztatását szolgálja és a hatékony tájékozódását igyekszik segíteni. Ugyanakkor különösen fontos, hogy az Ön igényeinek megfelelő - és a Honlapon található Kalkulátor segítségével kiválasztott - szolgáltatás kiválasztását követően, annak igénybevétele előtt tájékozódjon a szolgáltatás pontos részleteiről az azt nyújtó szolgáltatónál, és döntését csak ezt követően hozza meg. A tájékozott döntéshozatal során vegye figyelembe jelenlegi és jövőbeni várható pénzügyi teherbíró képességét. A választott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos döntésének meghozatalában a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja által üzemeltetett oldal(ak)on (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) elhelyezett tartalmak is segítséget nyújthatnak.

 

Hirdetmény hatályos: 2018. év január 01. napjától

 

A Bank360 Zrt. Erste EgyOtthon0159 (10) és az EgyOtthon0159 (8) elnevezésű Lakástakarék-pénztár termék akciójának feltételei

2018. január 01. – 2018. január 31.

 

Az akcióban minden fogyasztónak minősülő természetes személy (a továbbiakban: ügyfél) részt vesz, aki a bank360.hu weboldalon és Partner oldalakon regisztrál és a Bank360 Zrt.-n (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.), mint közvetítőn keresztül 2018. január 01. és 2018. január 31. (a továbbiakban: kampányidőszak) között EgyOtthon0159 (10) és az EgyOtthon0159 (8) elnevezésű Erste lakástakarékpénztári szerződést köt havi 20 000 Ft-os megtakarítás vállalása mellett.

 

Minden kampányban résztvevő és lakástakarékpénztári szerződés vonatkozásában az alábbi feltételeket legkésőbb 2018. január 31-ig teljesítő ügyfél a Club Karos Spa Zalakaros****superior által kibocsátott 2 db, egyenként 20 000 Ft-os kedvezményre jogosító wellness / üdülési utalványt kap (a továbbiakban: Utalvány).

 

Az Utalványra jogosító feltételek, amelyeket a kampányidőszakban megkötött lakástakarékpénztári szerződés vonatkozásában 2018. január 31-ig kell teljesíteni:

 

  • a fogyasztó által szerződés szerűen befizetésre került:
  • a számlanyitási díj (20 000 Ft),
  • az első havi megtakarítás összege (20 000 Ft) és
  • az első havi számlavezetési díj (150 Ft).

A fentebb részletezett fizetési kötelezettség igazolása a következő dokumentumok valamelyikének a Bank360 közreműködői (értékesítői) részére történő bemutatásával teljesíthető:

 

  •  az ügyfél bankja által visszaigazolt, teljesített utalási megbízás,
  •  ERSTE Lakástakarékpénztár fiókjaiban cégszerűen kiállított pénztári befizetésről szóló igazolás
  •  készpénz átutalási megbízás (sárga csekk)

 

A Bank360 2018. február 28-ig tudja biztosítani az Utalványok átvételének lehetőségét az arra jogosultságot szerző Ügyfelek számára. Ugyanakkor az Ügyfél köteles a Bank360-nal együttműködni abban, hogy az Utalványok átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen. Amennyiben a fent megjelölt határidőn belül az Ügyfél nem veszi át az Utalványait, úgy tudomásul veszi, hogy e határidő elteltét követően a Bank360-al szemben jelen kampánnyal összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat.

Az Utalványok átvételét követően a Bank360 a későbbi felhasználhatóságért felelősséget nem vállal, a Bank360 kizárja felelősségét az Ügyfél és az Utalványok kibocsátója / forgalmazója közötti esetleges jogvitában. Az utalványok kibocsájtója az LT Invest Kft. (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi u. 131/B. Cégjegyzékszám.: 01-09-935186; http://www.clubkaros.hu/), mint a Club Karos Spa Zalakaros****superior tulajdonosa. Az Utalványok juttatója a Bank360 Zrt.

Az Utalványokra vonatkozó felhasználási feltételek a következő linken érhetőek el: http://www.clubkaros.hu/

A Bank360 az Ügyfelek egyidejű tájékoztatása mellett jogosult a Kampányt megszüntetni vagy felfüggeszteni, vagy jelen Hirdetményt módosítani. Továbbá Bank360 fenntartja a jogot a Kampány törlésére vagy felfüggesztésére, az Utalvány átadásának részben vagy egészben történő megakadályozására, ha a Kampány kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Ügyfél a Kampány lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve bármely módon rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Bank360 fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Hirdetményt, illetve a Kampány menetét kiegészítse vagy módosítsa. A Bank360 jogosult a Kampányt bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni/módosítani.

Amennyiben a Bank360 okkal azt feltételezi, hogy bármely Ügyfél a jelen Hirdetmény rendelkezéseit nem tartja tiszteletben, vagy azoknak nem felel meg, illetve bármely Ügyfél részéről a Kampány kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha bármely Ügyfél a Kampány lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el akkor a Bank360 az ilyen Ügyfelet akár értesítés nélkül azonnali hatállyal kizárja a Kampányból.

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1.    Általános tájékoztató

A Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégneve: Bank360 Zrt.; székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 10.; adószáma: 25716355-2-42; cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-10-048921; a továbbiakban: Bank360) által üzemeltet honlap (https://bank360.hu, a továbbiakban: Honlap), illetve az azon keresztül nyújtott szolgáltatások a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások iránt érdeklődő, fogyasztónak minősülő természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó) tájékoztatását szolgálja és a hatékony tájékozódását igyekszik segíteni. Bank360 ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy az általa nyújtott szolgáltatások a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) 3. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatások, illetve a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII törvény („Bit.”) 4.§ (1) bekezdés szerinti biztosítók által nyújtott termékek és szolgáltatások bemutatására és összehasonlítására szolgáló reklámszolgáltatásnak minősülnek. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a (gazdasági) reklám olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: promóció). Ennek megfelelően, ahol az ÁSZF, a Honlap, a Weboldal vagy a Bank360 által szerkesztett dokumentum (pl. szabályzat, nyilatkozat, stb.) promóciót említ, úgy az alatt (gazdasági) reklámot kell érteni. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az előzőekben hivatkozott szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéses rendelkezéseket rögzíti.

2.    Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett weboldalon (ideértve a hivatkozott weboldal mobiltelefonokra optimalizált megjelenítését biztosító applikációkat is, a továbbiakban együttesen: Weboldal) keresztül nyújtott valamennyi szolgáltatásra. A Bank360 Honlapján bárki tájékozódhat, nézelődhet, azonban a Honlapon elérhető szolgáltatások közül egyesek csak a Felhasználó megfelelő adatainak megadása után (Regisztráció) válnak elérhetővé.

A Felhasználó általi regisztrációnak minősül az Adatkezelő által - a Honlapon; illetve a harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül - nyújtott szolgáltatások igénybevételekor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy „Részletek” gombra történő kattintás, továbbá a Honlapon a regisztráció menü pontra történő kattintás utáni adat megadás (a továbbiakban: Regisztráció).

A Bank360 fenntartja magának a jogot arra, hogy döntésétől függően az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa (ide értve az ÁSZF szerinti szolgáltatások megszüntetését is). Ennek alapján – azaz egyoldalú módosítás útján - a Bank360 jogosult különösen, de nem kizárólagosan az ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásokat, azok tartalmát és feltételeit vagy magát az ÁSZF-et kiegészíteni vagy módosítani. A Bank360 az előzőekben részletezett módosításokról köteles legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon közzétett figyelemfelhívás útján értesíteni a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal felmondani.

3.    Szerződés létrejötte és megszűnése

A Felhasználó a Honlapon vagy harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével (ami történhet a szolgáltatás összehasonlító kalkulátor (a továbbiakban: Kalkulátor) használatával, vagy a Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül elérhető egyéb - Bank360 által nyújtott - szolgáltatásokra való regisztrálás útján) kijelenti, hogy elfogadja a jelen ÁSZF-et, kijelenti továbbá, hogy tisztában van a szolgáltatás(ok) használatához szükséges megfelelő ismeretekkel, így – különösen, de nem kizárólagosan – megfelelő ismeretekkel rendelkezik a szolgáltatás alapvető tulajdonságairól, jellegzetességeiről, a szolgáltatás minőségéről, áráról, valamint a szolgáltatás használatára vonatkozó utasításokról és használatával járó veszélyekről/ kockázatokról.

A fentebb rögzítettekkel összhangban a Bank360 által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződés az egyes szolgáltatások igénybevételével jön létre. A szerződés nyelve a magyar. A Kalkulátorra vonatkozó szolgáltatás annak használata időtartamára, míg az egyéb szolgáltatások vonatkozásában a szerződés határozatlan időre jön létre. Ez utóbbi esetben a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal (azaz felmondási idő alkalmazása nélkül) felmondhatja a másik félhez intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal (elektronikus úton létrejött szerződés esetében a szerződés létrejöttének megfelelő módon és eszköz által). A Felhasználó az általa igénybe vett és regisztrációhoz kötött szolgáltatásokra vonatkozó szerződést csak együttesen, valamennyi regisztrációhoz kötött szolgáltatásra vonatkozóan egyidejűleg tudja megszüntetni. Regisztrációhoz kötött szolgáltatásokra vonatkozó szerződés esetén a Felhasználó, az Őt megillető, azonnali hatályú felmondás jogát a felhasználói fiók általa történő törlése útján tudja gyakorolni.

4.    Szolgáltatások, és azok tartalma

A regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat a Bank360 együttesen nyújtja. Ennek megfelelően a Regisztrációval a Felhasználó a Bank360 által nyújtott és regisztrációhoz kötött valamennyi szolgáltatás megigényli.

 

4.1.    Kalkulátor:

A Felhasználók a Kalkulátort regisztráció nélkül, díjmentesen használhatják. A Kalkulátoron keresztül nyújtott összehasonlító reklámszolgáltatás igénybevételére a következők szerint van lehetősége a Felhasználóknak:

-       a Felhasználónak lehetősége van kiválasztani a hiteltípust, amivel kapcsolatban tájékozódni szeretne.

-       a hiteltípus meghatározása után a kívánt hitelösszeg és futamidő megjelölésével pontosíthatja a listázandó promóciók paraméterét.

-       egyes partnerek egyedi kedvezményeket is ajánlanak a Felhasználók részére, amire vonatkozóan, termékenként változóan, a Felhasználónak lehetősége van további opciókat is megjelölni a Kalkulátorban.

-       a Kalkulátorban történő változtatások esetén a promóciók automatikusan frissülnek.

-       a Felhasználónak lehetősége van a megjelenített promóciókat részletesebben is megismerni az ”i” gombra kattintva.

-       a Kalkulátorban megjelenő promóciókból a Felhasználó a hirdetésre vagy az abban elhelyezett gombra (pl.:„Elfogadom”; „Tovább”; „Részletek”; stb.) kattintással választhatja ki, hogy melyikről kíván a kiválasztott partner oldalán részletesebben tájékozódni. Ennek megfelelően - az előző bekezdésben írtakon túl - a Felhasználónak arra is lehetősége van, hogy a hirdetésben elhelyezett gombra (pl.: „Elfogadom”; „Tovább”; „Részletek”; stb.) kattintással az adott szolgáltatást nyújtó partner oldalán további tájékoztatást kapjon a kiválasztott szolgáltatásról.

 

4.2.    Adattovábbítási szolgáltatás:

Amennyiben a Kalkulátorban végzett szolgáltatás-összehasonlítás eredményeképpen a Felhasználó valamely szolgáltatást kiválasztja, úgy lehetősége van arra, hogy annak esetleges igénybevétele előtt, az azt nyújtó szolgáltatótól (a továbbiakban: Együttműködő Partner) visszahívást kérjen, és ennek keretében tájékozódjon a szolgáltatás pontos részleteiről. Az adattovábbítási szolgáltatás keretében nyújtott visszahívási igény az Együttműködő Partner részére történő továbbítása szintén díjmentesen vehető igénybe, azonban a Honlapon történő regisztrációhoz kötött. A Regisztrációval a Bank360 egy a Honlapon keresztül elérhető felhasználói fiókot hoz létre a Felhasználó részére. A Felhasználónak lehetősége van a részére létrehozott felhasználói fiókban a személyes és pénzügyi adatait megadni, amelyek alapján a Bank360 a Felhasználó számára releváns promóciókat tud megjeleníteni. A Bank360 a felhasználói fiókban jeleníti meg a Felhasználó számára nyújtott hiteligénylési státusz lekérdezést, amennyiben az Együttműködő Partner szolgáltatja a Felhasználó hiteligényléséhez kapcsolódó információkat.

4.3.    Hiteligénylési státusz lekérdezés:

A Felhasználó e szolgáltatás igénybevételével - a Bank360 Adatkezelési Szabályzatában rögzítettek szerinti tartalommal - felhatalmazza az általa választott szolgáltatást nyújtó Együttműködő Partnert, hogy a – hivatkozott szolgáltatásra vonatkozó igénylés benyújtása esetén - rá vonatkozó és a Hpt. alapján banktitoknak minősülő személyes adatok a Bank360 részére kiszolgáltatásra, átadásra kerüljenek annak érdekében, hogy az Együttműködő Partnernél elindított szolgáltatás igénylésének aktuális állapotát a Honlapon történt regisztrációval létrehozott – felhasználói fiókjában le tudja kérdezni, nyomon tudja követni. A Bank360 az Együttműködő Partnertől érkező hiteligénylési státusz-információkat - azok részére történt átadását követően megjeleníti, illetve aktualizálja a felhasználói fiókban.

5.    Adatvédelem

A részletes adatvédelmi rendelkezések az Adatkezelési Szabályzatban találhatóak. A Bank360 és a Felhasználó között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése – a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatának hiányában – nem eredményezi a Bank360 részére adott adatkezelési hozzájáruláson alapuló adatkezelés automatikus megszűntetését.

Szigorúan tilos az Impresszumban vagy a Honlap egyéb oldalain közzétett elérhetőségek, úgymint postai címek, telefonszámok, valamint e-mail címek felhasználása előzetesen nem kért információs anyagok küldésére. Ezen tilalom megszegése jogi következményeket von maga után, például az ún. spam-mailek feladói ellen.

 

6.    Felelősség kizárás

Az ide vonatkozó részletes szabályozás a Felelősség Kizárása menüpontban található. A Bank360 az ott rögzítettek szerinti tartalommal kizárja felelősségét a Honlappal, azon elhelyezett hivatkozásokkal és linkekkel, valamint a Kalkulátorral kapcsolatosan.

 

7.    Panaszkezelési Szabályzat

 

7.1.    A panasz bejelentésének módjai

7.1.1.  Szóbeli panasz:

a)    személyesen:

b)   Bank360 Zrt. – 1061 Budapest Andrássy út 10.

c)    nyitvatartási idő: hétfőn 10 órától -12 óráig

7.1.2.  Írásbeli panasz:

a) postai úton: Bank360 Zrt. – 1061 Budapest Andrássy út 10.

b) elektronikus levélben: panaszkezeles@bank360.hu

7.1.3.  Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is:

Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Azonban amennyiben az ügy körülményei indokolják a Bank360 Zrt. saját hatáskörben hozott döntése alapján előírhatja az ügyfél által adott meghatalmazás ügyvéd által ellenjegyzett okiratba, vagy közokiratba történő foglalását. A meghatalmazással szemben elvárás, hogy az pontosan tartalmazza az ügyfél, mint meghatalmazó és a meghatalmazott személyazonosító adatait, a meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság tartalmát és terjedelmét, különösen, de nem kizárólagosan a meghatalmazással érintett ügy azonosító adatait, a meghatalmazás esetleges időbeli és egyéb korlátait, stb. Az előző követelményeknek meg nem felelő meghatalmazást a Bank360 nem fogadja el.

 

7.2.    A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel.

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

7.2.1.  Szóbeli panasz:

A szóbeli panaszt a Bank360 azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Bank360 jegyzőkönyvet vesz fel.

Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a Bank360 a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.

A személyesen közölt szóbeli panasz esetén készült jegyzőkönyv egy másolati példányát a Bank360 az ügyfél részére átadja. Ebben az esetben a panaszra adott, indokolással ellátott válaszát a Bank360 a közlést követő 30 naptári napon belül küldi meg az ügyfélnek.

A jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) az ügyfél neve,

b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,

c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön,

e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám,

f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, - telefonon közölt szóbeli panasz kivételével - a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása,

h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és

i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe.

7.2.2. Írásbeli panasz:

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 naptári napon belül kerül megküldésre az ügyfélnek.

 

7.3.    A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai

A Bank360 a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az ügyféltől:

a) neve,

b) bank360.hu bejelentkezési név, illetve egyéb a Bank360 által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó azonosító,

c) lakcíme, levelezési címe

d) telefonszáma,

e) értesítés módja,

f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,

g) panasz leírása, oka,

h) ügyfél igénye,

i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a Bank360-nál nem áll rendelkezésre,

j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és

k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait a Bank360 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

7.4.    Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél a 8. pontban megjelölt területileg illetékes Felügyeleti Hatóságokhoz fordulhat.

 

7.5.    A panasz nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a Bank360 nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:

a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,

b) a panasz benyújtásának időpontját,

c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,

d) az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,

e) a panaszra adott válaszlevél postára adásának vagy email esetén az elektronikus levél elküldésének dátumát.

A panaszt és az arra adott választ a Bank360 három évig őrzi meg.

 

8.    Területileg illetékes Felügyeleti Hatóságok

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr. Bobál Pál,

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Tájékoztatás a hatósági panaszügyintézésről

 

Adatkezelési Szabályzat

1.           Az adatkezelési szabályzat célja

A jelen adatkezelési rendelkezések célja, hogy rögzítse a Bank360 Zrt. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.; adószám: 25716355-2-42; cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-10-048921, a továbbiakban: Adatkezelő), által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit. A jelen adatkezelési rendelkezések célja továbbá, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, - mindenféle megkülönböztetés nélkül - minden egyén számára biztosítva legyen, hogy a személyes adatainak kezelés során jogait tiszteletben tartsák.

2.          Az adatkezelési és adatvédelmi irányelvek

2.1.          Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és kezelni.

2.2.          Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

2.3.          Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

2.4.          Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

2.5.          Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

2.6.         Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. Előzőeken túlmenően az Adatkezelő jogosult a szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, vele szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló alvállalkozói számára hozzáférhetővé tenni a Felhasználó adatai. A Felhasználó a jelen pontban meghatározott körben felmenti az Adatkezelőt, hogy a titoktartási kötelezettségét fenntartsa.

2.7.          Az Adatkezelő, mind saját tevékenysége, mind a harmadik felekkel, mint adattovábbítókkal való együttműködése során törekszik arra, hogy a Felhasználó, mint ügyfél részére releváns promóciókat jelenítsen meg, mindennek érdekében, a Felhasználó meghatalmazása alapján, felhasználja a hivatkozott adattovábbító(k)nál elérhető a Felhasználóhoz, mint ügyfélhez kapcsolódó személyes adatokat.

 

3.          A kezelt személyes adatok köre

A Regisztrációval megadott, illetve harmadik fél részéről adattovábbítás keretében az Adatkezelő részére átadott személyes adatok az Adatkezelő rendszerében rögzítésre kerülnek.

Az Adatkezelő üzemeltetésében lévő – az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2. pontjának első bekezdése szerinti - Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatását igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban és jelen szabályzatban bárhol: Felhasználó) által a szolgáltatás igénybe vételekor megadott adatok. A Honlapon történő Felhasználó általi böngészéskor keletkező információk (a Felhasználók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni) rögzítésre kerülnek (lásd még a jelen szabályzat VI. pontjában /Cookie-k használata/ rögzítetteket).

Az Adatkezelő részére a jelen szabályzat 5.4. pontjában rögzített felhatalmazás alapján az Együttműködő Partner által adattovábbítás keretében átadott a Felhasználóra vonatkozó - jelen szabályzat 5.4. pontjában rögzített - adatok.

4.          Az adatkezelés jogalapja, célja, módja és időtartama

4.1.          A jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával a Felhasználó - az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében - önkéntes és megfelelő (az adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő) tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján az Adatkezelőt felhatalmazza arra, hogy: 

    (i)         hozzájárulása visszavonásáig - az Adatkezelővel fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése után is vagy az ilyen jogviszony létrejöttének bármely okból történő meghiúsulása esetén is - a részére átadott személyes adatait piackutatási, statisztikai és marketing célokra, valamint tanácsadási célból nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza, és továbbítsa.

   (ii)         a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő, a szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, az Adatkezelővel szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló együttműködő partnerei, értékesítői, megbízottjai, vállalkozói, nyomdászai, képviselői részére, a Felhasználó számára nyújtandó - az előzőekben rögzített - tanácsadás céljából illetve marketing célokra kiszolgáltassa.

  (iii)         az Adatkezelő és az előző pontban felsorolt személyek, szervezetek hirdetési célokból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül a Felhasználót értesítsék az Adatkezelő, illetve harmadik személy szolgáltatásiról és termékeiről.

 (iv)         szolgáltatásainak ellátása, illetve azok minőségének ellenőrzése céljából levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül üzleti titoknak illetve személyes adatnak minősülő Felhasználói adatokra vonatkozó tájékoztatást, és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat – akár elektronikus úton vagy telefonon – bekérjen, azokat ellenőrizze és tárolja.

 

4.2.          A Felhasználó - a jelen szabályzat elfogadásával - tudomásul veszi (illetve hozzájárul ahhoz), hogy:

    (i)         jelen szabályzat elfogadásának minősül a Holnapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele /ami történhet a szolgáltatás összehasonlító Kalkulátor (ÁSZF 4.1. pont) használatával, vagy a Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül elérhető egyéb - Bank360 által nyújtott - szolgáltatásokra való regisztrálás (ÁSZF 2. pont második bekezdés), illetve az előzőekben hivatkozott szolgáltatás igénybevételekor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy „Részletek” gombra történő kattintás útján/

   (ii)         amennyiben az adott szolgáltatást bármely okból nem veszi igénybe, vagy a szolgáltatás igénylését követően a szerződés megkötésére bármely okból nem kerül sor, az igénybevételhez megadott személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzleti célú megkeresés, piackutatási, és statisztikai adatkezelés céljára mindaddig kezelheti és felhasználhatja, ameddig az erre vonatkozó tiltó nyilatkozatot az Adatkezelő felé meg nem teszi.

  (iii)         azt a tájékoztatást, miszerint jelen adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) bejelentésre került, amelyet a NAIH adatvédelmi nyilvántartásba vett, és ennek a NAIH-110224 nyilvántartási azonosító számot adta.

 

4.3.          Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen szabályzatban rögzített céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok – jelen szabályzatban meg nem jelölt - harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadására kizárólag a Felhasználó kifejezett, előzetes hozzájárulása esetén kerülhet sor (kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik).

4.4.          Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta

4.5.          A Felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetőek az Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 8 munkanapon belül kerül sor. Az adatkezelés megszüntetésére a személyes adatok végleges és visszafordíthatatlan módon történő törlése vagy az adatok ugyan ilyen módon történő deperszonalzálása útján valósul meg. A deperszonalizálás olyan művelet, amelynek eredményeképpen a Felhasználó és az Adatkezelő által kezelt adatai közötti kapcsolat helyreállításának lehetősége véglegesen megszűnik.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára is megőrizni.

4.6.         A Felhasználó általi regisztrációnak minősül a Holnapon, illetve a harmadik fél által üzemeltetett weboldalon vagy applikáción keresztül Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételekor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy „Részletek” gombra történő kattintás, továbbá a Honlapon a regisztráció menü pontra történő kattintás utáni adat megadás (a továbbiakban: Regisztráció).

4.7.           

4.7.1.      Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. Ennek alapján – azaz egyoldalú módosítás útján - az Adatkezelő jogosult különösen, de nem kizárólagosan az adatkezelés tartalmát és feltételeit vagy magát szabályzatot kiegészíteni vagy módosítani. Az Adatkezelő az előzőekben részletezett módosításokról köteles legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon közzétett figyelemfelhívás és – ahol lehetséges - a Felhasználó részére küldött elektronikus üzenet (e-mail) útján értesíteni a Felhasználókat.

4.7.2.      A módosított tartalmú Adatkezelési Szabályzat hatálya azon Felhasználókra, akik vonatkozásában az Adatkezelő már a jelen szabályzat módosítását megelőzően is adatkezelést folytatott, csak a módosított tartalmú Adatkezelési Szabályzat elfogadásával terjed ki.  Az előbb írtak vonatkozásában a módosított feltételeket fogadásának minősül, a jelen szabályzat 4.2. (i) pontjában hivatkozott szolgáltatások Felhasználó által történő újbóli, ismételt, illetőleg folytatólagos igénybevétele. Amennyiben a Felhasználó a módosított feltételeket nem kívánja fogadni, úgy jogosult az adatkezelést megszüntetni, amely ebben az esetben az Adatkezelővel, mint szolgáltatóval kötött, és még fennálló (hatályban lévő) szerződések felmondásának is minősül.

5.          Adatfeldolgozás, Adattovábbítás

5.1.          Az Adatkezelő jelen szabályzat szerinti adatkezeléssel kapcsolatos feladatai ellátása érdekében jogosult külső adatfeldolgozót igénybe venni. Az általa kezelt személyes adatokat maga – vagy külső adatfeldolgozó igénybevételével - dolgozza fel. A külső adatfeldolgozó az Adatkezelő tevékenységében részt vevő, vele nem munkaviszonyban lévő, de szerződéses és titoktartási kötelezettség alatt álló személy, aki adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok végez el, az Adatkezelő nevében és javára.

5.2.          Az Adatkezelő, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

5.3.          5.3. A Felhasználó a „Regisztráció”-val felhatalmazza az Adatkezelőt, hogy:

5.3.1.      Az Adattovábbítási szolgáltatás keretében (Bank360 Általános Szerződési Feltételek 4.2. pont)  a jelen szabályzat 3. pontjában meghatározott, rá vonatkozó személyes adatok továbbításra kerüljenek a Holnapon és a harmadik fél által üzemeltetett weboldalon vagy applikáción keresztül, az Adatkezelő által megjelenített promócióban szereplő és Felhasználó által kiválasztott szolgáltatást nyújtó Együttműködő Partnerének, amely számára a kiválasztott szolgáltatás vonatkozásában a fenti adatokat direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) célra kívánja felhasználni.

5.3.2.      A rá vonatkozó, a 3. pontban részletezett személyes adatok továbbításra kerüljenek az Adatkezelő kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalata(i) részére, amelyek a hivatkozott adatokat direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) célra kívánják felhasználni.

5.4.          A „Hiteligénylés státusz lekérdezés” elnevezésű szolgáltatás (Bank360 Általános Szerződési Feltételek 4.3. pont) igénybe vételével (azaz a Regisztrációval) felhatalmazza az általa választott szolgáltatást nyújtó Együttműködő Partnert, hogy a – hivatkozott szolgáltatásra vonatkozó igénylés benyújtása esetén - rá vonatkozó és a Hpt. (2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról) alapján banktitoknak minősülő személyes adatokat (név, e-mail cím, születési dátum, egyedi azonosító, személyi igazolvány szám, igénylés folyamatának státuszai, esetleges hiánypótlási adatok, igénylés adatai, szerződés száma, negatív KHR információ) az Adatkezelő részére kiszolgáltassa, illetve részére átadásra kerüljön. A Felhasználó az itt hivatkozott körben felmenti az Együttműködő Partnert a Hpt. alapján fennálló és az Őt terhelő titoktartási kötelezettség alól.

6.          Cookie-k használata

Az Adatkezelő, mint a Honlap üzemeltetője a Felhasználó hozzájárulása esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file-t („cookie”-t vagy „süti”-t) helyez el a Felhasználó számítógépén annak érdekében, hogy személyre szabott tartalmat nyújthasson a Felhasználónak. A Honlapon üzemeltetője külső szolgáltatók (Google Analítics, Google AdWords, Google Remarketing, DoubleClick, Adverticum, HotJar, Optimizely) követő kódjait is igénybe veszi. A cookie-ban tárolt információk segítségével a Felhasználó böngészője a későbbi látogatások során egyedileg azonosíthatóvá válik.

A sütit a Felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, valamint letilthatja a böngészőjében a sütik használatát. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont alatt lehet kezelni.

7.          A Felhasználók Adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatos jogai

7.1.          Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy - az önkéntes adatszolgáltatásra tekintettel - bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak jelen szabályzat szerinti célokból történő kezelésének megszüntetését. A Felhasználó a személyes adatiban bekövetkezett változást, illetve a személyes adatainak törlése iránti igényét a Honlapon keresztül a Felhasználó nevén nyilvántartott felhasználó fiókba történő belépést követően a személyes adatok menü pontban adatainak módosítása, illetve törlése útján jelezheti az Adatkezelő felé. Felhívjuk figyelmét, hogy adatainak törlése esetén az Adatkezelő szolgáltatásainak újbóli igénybevételekor ismét meg kell adnia adatait.

7.2.          A Felhasználó írásbeli kérésére az Adatkezelő minden, a Felhasználó személyére vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közöl vele a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Felhasználó a személyes adatai kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő e-mail címre (panaszkezeles@bank360.hu) küldött megkeresésében tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait.

7.3.          Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 25 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

7.4.          A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a panaszkezeles@bank360.hu  e-mail címen.

 

Felelősség kizárása

1.    A Honlap tartalma

A Bank360 Zrt. (a továbbiakban: Szerző) nem vállal felelősséget a közzétett információk időszerűségéért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A Szerző nem vonható felelősségre a közzétett információk felhasználásából, vagy felhasználásának elmulasztásából, illetve hibás, vagy nem teljes információk felhasználásából származó vagyoni vagy nem vagyoni károkért, kivéve, ha bizonyítottan szándékosság, vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn. Minden feltüntetett promóció kötelezettség és ajánlati kötöttség nélküli. A Szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot a Honlap egyes oldalainak és teljes kínálatának előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, törlésére, a honlap működésének időszakos felfüggesztésére, valamint végleges megszüntetésére.

2.    Hivatkozások és linkek

A Szerző a Honlapon megjelenített idegen honlapokra való közvetlen vagy közvetett hivatkozások ("hyperlinks") esetén kizárja felelősségét a hyperlinkeken keresztül elérhető website-okon megjelenő minden tartalom vonatkozásában figyelemmel arra, azok tartalmát nem ellenőrzi, és nem hagyja jóvá, azok jelenlegi, jövőbeli arculatára, tartalmára ráhatása nincs. Az előzőekre tekintettel a Szerző kifejezetten elhatárolódik az összes hivatkozott / csatolt website valamennyi olyan tartalmától, ami a jogsértő, vagy erkölcsi illetve társadalmi normákat sért. Jelen felelősség kizárás a Honlapon belül elhelyezett minden egyes linkre és hivatkozásra, valamint a Szerző által esetlegesen létrehozott vendégkönyvekben, fórumokon, linkgyűjteményekben, levelező listákon és minden egyéb, külső személyek által írható adatbázisokban történt bejegyzésekre vonatkozik. A Szerző ugyancsak kizárja a felelősségét a jogellenes, hibás vagy nem teljes tartalmakért, valamint különösen az így közzétett információk felhasználásából, vagy felhasználásának elmulasztásából származó károkért, az ilyen károkért adott esetben a hivatkozott oldal tulajdonosa vonható felelősségre.

3.    Kalkulátor

A Szerző megtesz minden tőle elvárhatót a Kalkulátorban megjelenített adatok naprakészségéért, hitelességért, pontosságáért és ennek érekében a Honlap üzemeltetése során a legmagasabb fokú szakmai gondosság mellett jár el. Ugyanakkor arra tekintettel, hogy a Kalkulátorban megjelenített adatok forrását az egyes pénzügyi és biztosítási szolgáltatásokat nyújtó bankok és biztosítok website-ján elhelyezett dokumentumok (pl.: Üzletszabályzatok, Általános Szerződési Feltételek, Hirdetmények, Ügyfél-tájékoztatók, kondíciós listák) jelentik, amelyek tartalmának helyességére a Szerzőnek ráhatása nincs, továbbá mivel - a szolgáltatások összehasonlíthatósága érdekében végzett - az egyes szolgáltatásokra vonatkozó kondíciók feldolgozása során elírások, tévedések sem küszöbölhetők ki teljesen, a Szerző nem vállal semmilyen felelősséget a Kalkulátor tartalmának használatából eredő kárért vagy hátrányért. Mindezek okán kérjük, hogy szánjon időt a szolgáltatónál történő tájékozódásra és a választott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó tájékozott döntését csak ezt követően hozza meg, amelynek során legyen figyelemmel jelenlegi és jövőbeni várható pénzügyi teherbíró képességére.

A Kalkulátorban rögzítettetek csak tájékoztató jellegűek és nem jelentenek kötelezettséget vagy ajánlati kötöttséget a Szerzőre vagy a Kalkulátorban feltüntetett szolgáltatókra nézve. Az egyes szolgáltatások igénybevételére illetve nyújtására vonatkozó megállapodás minden esetben külön – a szolgáltatás nyújtója és azt igénybe vevő személy között létrejövő - írásbeli szerződéssel történik.