Jogi információk

 

Impresszum

A https://bank360.hu weboldalt (továbbiakban: Honlap) a Bank360 Zrt. üzemelteti. A Honlaphoz illetve az azon megjelenített tartalomhoz kapcsolódó valamennyi jog fenntartva. Az előzőekkel összhangban a Bank360 Zrt. által készített és publikált tartalmak szerzői joga kizárólag a Bank360 Zrt.-t illeti meg. Ezek elektronikus vagy nyomtatott formában történő sokszorosítása vagy felhasználása a szerző előzetes beleegyezése nélkül szigorúan tilos. A Honlap tartalmával bárminemű jogtalan visszaélés büntetőjogi feljelentést és kártérítési pert von maga után.

A Honlap üzemeltetőjére és a Honlapon elérhető szolgáltatás(ok) nyújtójára vonatkozó adatok:

Cégnév: Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégneve: Bank360 Zrt.)

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.;

Adószám: 25716355-2-42;

Nyilvántartó hatóság /cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-10-048921,

E-mail: info@bank360.hu

 

Ügyféltájékoztató

A Szerző által üzemeltet Honlap a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások iránt érdeklődők tájékoztatását szolgálja és a hatékony tájékozódását igyekszik segíteni. Ugyanakkor különösen fontos, hogy az Ön igényeinek megfelelő - és a Honlapon található Kalkulátor segítségével kiválasztott - szolgáltatás kiválasztását követően, annak igénybevétele előtt tájékozódjon a szolgáltatás pontos részleteiről az azt nyújtó szolgáltatónál, és döntését csak ezt követően hozza meg. A tájékozott döntéshozatal során vegye figyelembe jelenlegi és jövőbeni várható pénzügyi teherbíró képességét. A választott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos döntésének meghozatalában a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja által üzemeltetett oldal(ak)on (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) elhelyezett tartalmak is segítséget nyújthatnak.

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Általános tájékoztató

A Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégneve: Bank360 Zrt.; székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 10.; adószáma: 25716355-2-42; cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-10-048921; a továbbiakban: Bank360) által üzemeltet honlapok (a továbbiakban: Honlap), illetve az azon keresztül nyújtott szolgáltatások a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások iránt érdeklődő, fogyasztónak minősülő természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó) tájékoztatását szolgálja és a hatékony tájékozódását igyekszik segíteni. Bank360 ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy az általa a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások elsődlegesen a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) 3. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatások, illetve a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII törvény („Bit.”) 4.§ (1) bekezdés szerinti biztosítók által nyújtott termékek és szolgáltatások bemutatására és összehasonlítására szolgáló reklámszolgáltatásnak minősülnek, mindaddig, amíg a Látogató a Bank360 által - külön Üzletszabályzat alapján - nyújtott közvetítői tevékenység igénybevételére irányuló szándékát ki nem fejezi a hivatkozott Üzletszabályzatban rögzítettek szerint. A Látogató a Bank360 által nyújtandó közvetítői tevékenység igénybevételére irányuló szándékát a Kalkulátorban megjelenő gombra kattintással tudja kifejezni, amennyiben az adott pénzügyi termék/ szolgáltatás mellett a „Promóció” felirat nem jelenik meg. A Bank360 kizárólag azon Kalkulátorban reklámozott pénzügyi termékek/szolgáltatások vonatozásában végez közvetítői tevékenységet, amely mellett a Kalkulátorban a „Promóció” felirat nem kerül megjelenítésre. Ennek megfelelően minden más esetben, azaz amikor a Kalkulátorban reklámozott pénzügyi termék/szolgáltatás mellett a „Promóció” felirat jelenik meg a Bank360 kizárólag marketing tevékenységet végez, reklámszolgáltatást nyújt az adott pénzügyi termék/szolgáltatás tekintetében. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a (gazdasági) reklám olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: promóció). Ennek megfelelően, ahol az ÁSZF, a Honlap, a Weboldal vagy a Bank360 által szerkesztett dokumentum (pl. szabályzat, nyilatkozat, stb.) promóciót említ, úgy az alatt (gazdasági) reklámot kell érteni. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az előzőekben hivatkozott reklámszolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéses rendelkezéseket rögzíti.

2. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett weboldalon (ideértve a hivatkozott weboldal mobiltelefonokra optimalizált megjelenítését biztosító applikációkat is, a továbbiakban együttesen: Weboldal) keresztül nyújtott valamennyi - jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített - szolgáltatásra. A Bank360 Honlapján bárki tájékozódhat, nézelődhet, azonban a Honlapon elérhető szolgáltatások közül egyesek csak a Felhasználó megfelelő adatainak megadása után (Regisztráció) válnak elérhetővé.

A Felhasználó általi regisztrációnak minősül a Bank360 által - a Honlapon; illetve a harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül - nyújtott - jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített - szolgáltatások igénybevételekor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és az Adatvédelmi szabályzat elfogadás, majd azt követően a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett gombra (pl.: „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy „Részletek” „Visszahívást kérek”, stb.) történő kattintás, továbbá a Honlapon a regisztráció menü pontra történő kattintás utáni adat megadás (a továbbiakban: Regisztráció) és Adatvédelmi szabályzat elfogadása. A regisztráció elsődleges célja a pénzügyi termék figyelő szolgáltatás igénybevétele az ÁSZF 4.2. pontja szerint. 

A Regisztrációval a Bank360 egy a Honlapon keresztül elérhető felhasználói fiókot hoz létre a Felhasználó részére. A Felhasználónak lehetősége van a részére létrehozott felhasználói fiókban a személyes és pénzügyi adatait megadni, amelyek alapján a Bank360 a Felhasználó számára releváns promóciókat tud megjeleníteni.

A Bank360 fenntartja magának a jogot arra, hogy döntésétől függően az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa (ide értve az ÁSZF szerinti szolgáltatások megszüntetését is). Ennek alapján – azaz egyoldalú módosítás útján - a Bank360 jogosult különösen, de nem kizárólagosan az ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásokat, azok tartalmát és feltételeit vagy magát az ÁSZF-et kiegészíteni, vagy módosítani. A Bank360 az előzőekben részletezett módosításokról köteles legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon közzétett figyelemfelhívás útján értesíteni a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal felmondani.

3. Szerződés létrejötte és megszűnése

A Felhasználó a Honlapon vagy harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül elérhető - jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített - szolgáltatások igénybevételével (ami történhet a szolgáltatás összehasonlító kalkulátor (a továbbiakban: Kalkulátor) használatával, vagy a Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül elérhető egyéb - Bank360 által nyújtott - szolgáltatásokra való regisztrálás útján) kijelenti, hogy elfogadja a jelen ÁSZF-et, kijelenti továbbá, hogy tisztában van a szolgáltatás(ok) használatához szükséges megfelelő ismeretekkel, így – különösen, de nem kizárólagosan – megfelelő ismeretekkel rendelkezik a szolgáltatás alapvető tulajdonságairól, jellegzetességeiről, a szolgáltatás minőségéről, áráról, valamint a szolgáltatás használatára vonatkozó utasításokról és használatával járó veszélyekről/ kockázatokról.

A fentebb rögzítettekkel összhangban a Bank360 által nyújtott - jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített - szolgáltatásokra vonatkozó szerződés az egyes szolgáltatások igénybevételével jön létre. A szerződés nyelve a magyar. A Kalkulátorra vonatkozó szolgáltatás annak használata időtartamára, míg az egyéb szolgáltatások vonatkozásában a szerződés határozatlan időre jön létre. Ez utóbbi esetben a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal (azaz felmondási idő alkalmazása nélkül) felmondhatja a másik félhez intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal (elektronikus úton létrejött szerződés esetében a szerződés létrejöttének megfelelő módon és eszköz által). A Felhasználó az általa igénybe vett és regisztrációhoz kötött - jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített - szolgáltatásokra vonatkozó szerződést csak együttesen, valamennyi regisztrációhoz kötött szolgáltatásra vonatkozóan egyidejűleg tudja megszüntetni. Regisztrációhoz kötött - jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített - szolgáltatásokra vonatkozó szerződés esetén a Felhasználó, az Őt megillető, azonnali hatályú felmondás jogát a felhasználói fiók általa történő törlése útján tudja gyakorolni.

4. Szolgáltatások, és azok tartalma

A regisztrációhoz kötött - jelen pontban rögzített - szolgáltatásokat a Bank360 együttesen nyújtja. Ennek megfelelően a Regisztrációval a Felhasználó kifejezetten megigényli a Bank360 4.2. pontban leírt pénzügyi termék figyelő szolgáltatását.

4.1. Kalkulátor:

A Felhasználók a Kalkulátort regisztráció nélkül, díjmentesen használhatják. A Kalkulátoron keresztül nyújtott összehasonlító reklámszolgáltatás igénybevételére a következők szerint van lehetősége a Felhasználóknak:

-       a Felhasználónak lehetősége van kiválasztani a terméktípust, amivel kapcsolatban tájékozódni szeretne.

-       a terméktípus meghatározása után a kalkulátorban szereplő paraméterek megjelölésével pontosíthatja a listázandó promóciókat.

-       egyes partnerek egyedi kedvezményeket is ajánlanak a Felhasználók részére, amire vonatkozóan, termékenként változóan, a Felhasználónak lehetősége van további opciókat is megjelölni a Kalkulátorban.

-       a Kalkulátorban történő változtatások esetén a promóciók automatikusan frissülnek.

-       a Felhasználónak lehetősége van a megjelenített promóciókat részletesebben is megismerni az ”i” vagy „Információk” gombra kattintva.

-       a Kalkulátorban megjelenő promóciókból a Felhasználó a hirdetésre vagy az abban elhelyezett gombra (pl.: „Elfogadom”; „Tovább”; „Részletek”; „Érdekel”; „Igénylem” stb.) kattintással választhatja ki, hogy melyikről kíván a kiválasztott partner oldalán részletesebben tájékozódni. Ennek megfelelően - az előző bekezdésben írtakon túl - a Felhasználónak arra is lehetősége van, hogy a hirdetésben elhelyezett gombra (pl.: „Elfogadom”; „Tovább”; „Részletek”; „Érdekel”; „Igénylem” stb.) kattintással az adott szolgáltatást nyújtó partner oldalán további tájékoztatást kapjon a kiválasztott szolgáltatásról.

4.2. Pénzügyi termék figyelő szolgáltatás:

A Felhasználó a Regisztrációval kifejezetten megigényli a Bank360 által díjmentesen nyújtott pénzügyi termék figyelő szolgáltatást

A Bank360 a pénzügyi termék figyelő szolgáltatás keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Hírlevélszolgáltatás: a Felhasználó számára – a Bank360 részére megadott személyes adatok alapján - relevánsnak minősíthető pénzügyi ajánlatokról, aktuális pénzügyi termék újdonságokról, pénzügyi trendekről szóló tájékoztató anyagok, egyéb személyre szabott pénzügyi tárgyú hírlevelek küldése postai vagy elektronikus (pl. e-mail) úton, valamint az előzőek szerinti tárgykörben nyújtott szóbeli tájékoztatások a Bank360 által kezdeményezett telefonhívás keretében. .
 • Adattovábbítási szolgáltatás: amennyiben a Kalkulátorban végzett szolgáltatás-összehasonlítás eredményeképpen a Felhasználó valamely szolgáltatást kiválasztja, úgy lehetősége van arra, hogy annak esetleges igénybevétele előtt, az azt nyújtó szolgáltatótól (a továbbiakban: Együttműködő Partner) visszahívást kérjen, és ennek keretében tájékozódjon a szolgáltatás pontos részleteiről.

5. Adatvédelem

A részletes adatvédelmi rendelkezések az Adatkezelési Szabályzatban találhatóak. A Bank360 és a Felhasználó között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése – a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatának hiányában – nem eredményezi a Bank360 részére adott adatkezelési hozzájáruláson alapuló adatkezelés automatikus megszűntetését.

Szigorúan tilos az Impresszumban vagy a Honlap egyéb oldalain közzétett elérhetőségek, úgymint postai címek, telefonszámok, valamint e-mail címek felhasználása előzetesen nem kért információs anyagok küldésére. Ezen tilalom megszegése jogi következményeket von maga után, például az ún. spam-mailek feladói ellen.

6. Felelősség kizárás

Az ide vonatkozó részletes szabályozás a Felelősség Kizárása menüpontban található. A Bank360 az ott rögzítettek szerinti tartalommal kizárja felelősségét a Honlappal, azon elhelyezett hivatkozásokkal és linkekkel, valamint a Kalkulátorral kapcsolatosan.

7. Panaszkezelési Szabályzat

7.1. A panasz bejelentésének módjai

7.1.1. Szóbeli panasz:

a)    személyesen:

aa) Bank360 Zrt. – 1061 Budapest Andrássy út 10.

ab) nyitvatartási idő: hétfőn 10 órától -12 óráig

b)    telefonon:

ba) telefonszám: +36-1 817 0103

bb) hívásfogadási idő: hétfőn 10 órától -12 óráig

7.1.2. Írásbeli panasz:

a) postai úton: Bank360 Zrt. – 1061 Budapest Andrássy út 10.

b) elektronikus levélben: panaszkezeles@bank360.hu

7.1.3.  Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is:

Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Azonban amennyiben az ügy körülményei indokolják a Bank360 Zrt. saját hatáskörben hozott döntése alapján előírhatja az ügyfél által adott meghatalmazás ügyvéd által ellenjegyzett okiratba, vagy közokiratba történő foglalását. A meghatalmazással szemben elvárás, hogy az pontosan tartalmazza az ügyfél, mint meghatalmazó és a meghatalmazott személyazonosító adatait, a meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság tartalmát és terjedelmét, különösen, de nem kizárólagosan a meghatalmazással érintett ügy azonosító adatait, a meghatalmazás esetleges időbeli és egyéb korlátait, stb. Az előző követelményeknek meg nem felelő meghatalmazást a Bank360 nem fogadja el.

7.2. A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel.

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

7.2.1. Szóbeli panasz:

A szóbeli panaszt a Bank360 azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Bank360 jegyzőkönyvet vesz fel.

A Bank360 a telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli, az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Bank360 jegyzőkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Bank360 felhívja az ügyfél figyelmét, hogy panaszáról hangfelvétel készül. A telefonon közölt panaszokról készült hangfelvételt a Bank360 1 évig őrizi meg A Bank360 ügyfél erre vonatkozó kérése esetén biztosítja, hogy a hangfelvétel visszahallgatásának lehetőségét, továbbá térítésmentesen az ügyfél rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a Bank360 a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.

A személyesen közölt szóbeli panasz esetén készült jegyzőkönyv egy másolati példányát a Bank360 az ügyfél részére átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt küldi meg azt az ügyfélnek. Ebben az esetben a panaszra adott, indokolással ellátott válaszát a Bank360 a közlést követő 30 naptári napon belül küldi meg az ügyfélnek.

A jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) az ügyfél neve,

b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,

c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön,

e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám,

f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, - telefonon közölt szóbeli panasz kivételével - a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása,

h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és

i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe.

7.2.2. Írásbeli panasz:

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 naptári napon belül kerül megküldésre az ügyfélnek.

7.3. A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai

A Bank360 a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az ügyféltől:

a) neve,

b) bank360.hu bejelentkezési név, illetve egyéb a Bank360 által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó azonosító,

c) lakcíme, levelezési címe

d) telefonszáma,

e) értesítés módja,

f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,

g) panasz leírása, oka,

h) ügyfél igénye,

i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a Bank360-nál nem áll rendelkezésre,

j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és

k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait a Bank360 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

7.4. Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél - a panasszal érintett tevékenységtől függően - a 8. pontban megjelölt területileg illetékes Felügyeleti Hatóságokhoz fordulhat.

7.5. A panasz nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a Bank360 nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:

a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,

b) a panasz benyújtásának időpontját,

c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,

d) az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,

e) a panaszra adott válaszlevél postára adásának vagy email esetén az elektronikus levél elküldésének dátumát.

A panaszt és az arra adott választ a Bank360 8.1. pont szerinti panaszkezelés esetén három évig, míg a 8.2. pont szerinti panaszkezelés esetén öt évig őrzi meg.

8. Területileg illetékes Felügyeleti Hatóságok

8.1. A Bank360 üzemeltetésében lévő Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül - az ÁSZF alapján - nyújtott szolgáltatásokkal összegfüggő panaszkezelés esetén:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr. Bobál Pál,

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Tájékoztatás a hatósági panaszügyintézésről

8.2. A Bank360 által végzett – az ÜSZ V. pontja szerinti – többes ügynöki tevékenységével összegfüggő panaszkezelés esetén:

8.2.1. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:

a) Pénzügyi Békéltető Testület (1133 Budapest, Váci út 76.) (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén): levelezési cím: 1525 Budapest Pf.: 172., telefonszám: +36-80-203-776;

b) Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.): levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777, telefonszám: +36-80-203-776;

c) bíróság.

8.2.2. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél bírósághoz fordulhat.

8.2.3. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a Bank360 tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy kérelmére a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését igényelheti.

További tájékoztatás a Pénzügyi Békéltető Testületi illetve felügyeleti (MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ általi) panaszkezelésről:

https://www.mnb.hu/bekeltetes/

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz

 

Adatkezelési Szabályzat

1. Az adatkezelési szabályzat célja

A jelen adatkezelési rendelkezések célja, hogy rögzítse a Bank360 Zrt. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.; adószám: 25716355-2-42; cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-10-048921, a továbbiakban: Adatkezelő), által alkalmazott, valamint az általa igénybe vett adatfeldolgozók részére alkalmazni rendelt adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfeleléshez és az érintettek jogainak védelmének biztosításához, valamint az ehhez szükséges, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásához. Az Adatkezelő úgy felel az általa igénybe vett adatfeldolgozó tevékenységéért, mintha saját maga járt volna el. Erre tekintettel az Adatkezelő az Adatfeldolgozókkal megkötött szerződésben gondoskodik arról, hogy az adatfeldolgozó mindenkor megfeleljen a hatályos adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek.

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény,
 • a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseit.

A jelen adatkezelési rendelkezések célja továbbá, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, - mindenféle megkülönböztetés nélkül - minden egyén számára biztosítva legyen, hogy a személyes adatainak kezelés során jogait tiszteletben tartsák.

 

2. Az adatkezelési és adatvédelmi irányelvek

2.1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és kezelni.

2.2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

2.3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

2.4. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

2.5. Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

2.6. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó / Ügyfél elérhető adatait. Előzőeken túlmenően az Adatkezelő jogosult a szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, vele szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló alvállalkozói számára hozzáférhetővé tenni a Felhasználó / Ügyfél adatai. A Felhasználó / Ügyfél a jelen pontban meghatározott körben felmenti az Adatkezelőt, hogy a titoktartási kötelezettségét fenntartsa.

2.7. Az Adatkezelő, mind saját tevékenysége (azaz a Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatása során), mind a harmadik felekkel, mint adattovábbítókkal való együttműködése során törekszik arra, hogy a Felhasználó részére releváns promóciókat jelenítsen meg, mindennek érdekében, a Felhasználó meghatalmazása alapján, felhasználja a hivatkozott adattovábbító(k)nál elérhető a Felhasználóhoz, mint ügyfélhez kapcsolódó személyes adatokat.

2.8. Az Adatkezelő az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt az az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

2.9. Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ezen intézkedések kiterjednek a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A hivatkozott intézkedések különösen azt hivatottak biztosítani, hogy a személyes adatok a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé illetéktelen harmadik személy számára

3. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő által üzemeltetett Honalapon kínált, és általa nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez egyes személyes adatok megadása, kezelése és harmadik felek részére való átadása szükséges, illetve személyes adatok megadása és kezelése szükséges, amennyiben a látogató az ÁSZF szerinti módon regisztrál.

3.1. Az Adatkezelő üzemeltetésében lévő – az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2. pontjának első bekezdése szerinti - Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatására regisztráló felhasználók (a továbbiakban és jelen szabályzatban bárhol: Felhasználó) által a szolgáltatás igénybe vételekor Adatkezelő részére megadott adatok és a Felhasználó IP címe az Adatkezelő rendszerében rögzítésre kerülnek.

A Honlapon történő Felhasználó általi böngészéskor keletkező információk (a Felhasználók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni) rögzítésre kerülnek (lásd még a jelen szabályzat VI. pontjában /Cookie-k használata/ rögzítetteket). Személyes adatok megadásával járó szolgáltatás igénybevételének hiányában az Adatkezelő a Honlapon használt cookie-k által gyűjtött adatokat egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokként kezeli.

3.2. Az Adatkezelő által végzett - az Adatkezelő Üzletszabályzata (ÜSZ) V. pontja szerinti – többes ügynöki tevékenység során Adatkezelő részére átadott személyes adatok illetve az ÜSZ alapján végzett szolgáltatás nyújtása, valamint az Adatkezelő, mint Többes Ügynök részére előírt tájékoztatási, nyilvántartási és egyéb (pl. panaszkezelési) kötelezettségeinek teljesítése során keletkezett személyes adatnak és /vagy banktitok, illetve üzleti titoknak minősülő adatok az Adatkezelő rendszerében / nyilvántartásában rögzítésre kerülnek.

4. Az adatkezelések jogalapja, célja, módja és időtartama

4.1. Az Adatkezelő üzemeltetésében lévő Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül - az ÁSZF alapján - nyújtott reklámszolgáltatásokkal összegfüggő adatkezelés jogalapja, célja, módja és időtartama:

4.1.1. Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelőre, illetve az által végzett tevékenységekre a vonatkozó jogszabályok alapján kötelezően végzendő adatkezelési, adatmegőrzési, adattovábbítási kötelezettség teljesítése, illetőleg a Felhasználók hozzájárulása.

 1. A Honlapon regisztráló Felhasználó hozzájárulása. A Honlap használata során keletkezett és testreszabásra használt cookie-k által tárolt adatok alapján végezett profilalkotási tevékenység vonatkozásában a személyes adatok megadásával járó szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó hozzájárulása.  
 2. Az előzőekben részletezett esetekben az adatkezelés jogalapja még az Adatkezelő jogos érdeke is. Emellett az adatkezelés jogos érdeken alapulhat jogvita lezárása, jogi, visszaélések/csalások megelőzése, illetve a felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása, adójogi, számviteli, egyéb elszámolási vagy nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében.

4.1.2. Az adatkezelés célja az ÁSZF 4. pontjában leírt szolgáltatások nyújtása:

 1. az Önnel való közvetlen kapcsolatfelvétel az Adatkezelő által telefonon, postai úton és email-en keresztül,
 2. közvetlen megkeresés módszerével végzett reklám és tájékoztató tevékenység, amelynek keretében pénzügyi termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, nyújtásával kapcsolatos reklám vagy címzett reklámküldemény kerül továbbítása az Ön részére (közvetlen üzletszerzés),
 3. gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése az Ön részére email-en,
 4. hírlevelek, ajánlatok küldése az Ön részére,
 5. személyes adatok továbbítása a Kalkulátorban megjelenített pénzügyi intézmények részére az Önnel való személyes kapcsolatfelvétel céljából az érdeklődéssel érintett pénzügyi szolgáltatásra vonatkozóan,
 6. a Honlap illetve az azon elérhető szolgáltatások javítása és fejlesztése.

4.1.3. Az adatkezelés időtartama:

 1. A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén
  • az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.
 2. A jogszabályban rögzített kötelező adatkezelés esetén
  • a jogszabályban rögzített kötelező őrzési idő elteltéig
 3. Az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén:
  • az Adatkezelő jogos érdekét jelentő jogok és kötelezettségek elévüléséig (általános elévülési idő 5 év)

4.1.4. A jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával a Felhasználó önkéntes és megfelelő (az adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő) tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján az Adatkezelőt felhatalmazza arra, hogy: 

(i) hozzájárulása visszavonásáig - az Adatkezelővel fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése után is vagy az ilyen jogviszony létrejöttének bármely okból történő meghiúsulása esetén is - a részére átadott személyes adatait piackutatási, statisztikai és marketing célokra, valamint tanácsadási célból nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza, és továbbítsa.

(ii) a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő, a szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, az Adatkezelővel szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló együttműködő partnerei, értékesítői, megbízottjai, vállalkozói, nyomdászai, képviselői részére, a Felhasználó számára nyújtandó - az előzőekben rögzített - tanácsadás céljából illetve marketing célokra kiszolgáltassa.

  (iii) az Adatkezelő és az előző pontban felsorolt személyek, szervezetek hirdetési célokból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül a Felhasználót értesítsék az Adatkezelő, illetve harmadik személy szolgáltatásiról és termékeiről.

 (iv) szolgáltatásainak ellátása, illetve azok minőségének ellenőrzése céljából levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül üzleti titoknak illetve személyes adatnak minősülő Felhasználói adatokra vonatkozó tájékoztatást, és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat – akár elektronikus úton vagy telefonon – bekérjen, azokat ellenőrizze és tárolja.

 4.1.5.          A Felhasználó - a jelen szabályzat elfogadásával - tudomásul veszi (illetve hozzájárul ahhoz), hogy:

    (i) jelen szabályzat elfogadásának minősül a Holnapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele /ami történhet a szolgáltatás összehasonlító Kalkulátor (ÁSZF 4.1. pont) használatával, vagy a Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül elérhető egyéb - Bank360 által nyújtott - szolgáltatásokra való regisztrálás (ÁSZF 2. pont második bekezdés), illetve az előzőekben hivatkozott szolgáltatás igénybevételekor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és az Adatvédelmi szabályzat elfogadás, majd azt követően a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett gombra (pl.: „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy „Részletek”, vagy „Érdekel”, vagy „Igénylem”, stb.) történő kattintás útján

   (ii) amennyiben az adott szolgáltatást bármely okból nem veszi igénybe, vagy a szolgáltatás igénylését követően a szerződés megkötésére bármely okból nem kerül sor, az igénybevételhez megadott személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzleti célú megkeresés, piackutatási, és statisztikai adatkezelés céljára mindaddig kezelheti és felhasználhatja, ameddig az erre vonatkozó tiltó nyilatkozatot az Adatkezelő felé meg nem teszi.

4.1.6.          Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen szabályzatban rögzített céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok – jelen szabályzatban meg nem jelölt - harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadására kizárólag a Felhasználó kifejezett, előzetes hozzájárulása esetén kerülhet sor (kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik).

4.1.7.          Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta

4.1.8.          A Felhasználó által megadott és kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 8 munkanapon belül kerül sor. Az adatkezelés megszüntetésére a személyes adatok végleges és visszafordíthatatlan módon történő törlése vagy az adatok ugyan ilyen módon történő deperszonalizálása útján valósul meg. A deperszonalizálás olyan művelet, amelynek eredményeképpen a Felhasználó és az Adatkezelő által kezelt adatai közötti kapcsolat helyreállításának lehetősége véglegesen megszűnik.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára is megőrizni.

4.1.9.         A Felhasználó általi regisztrációnak minősül a Holnapon, illetve a harmadik fél által üzemeltetett weboldalon vagy applikáción keresztül Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételekor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett gombra (pl.: „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy „Részletek”, vagy „Érdekel”, vagy „Igénylem”, „Visszahívást kérek”, stb.) történő kattintás, továbbá a Honlapon a regisztráció menü pontra történő kattintás utáni adat megadás (a továbbiakban: Regisztráció).

4.1.10. Az Adatkezelő tájékoztatja Felhasználót, hogy az általa – díjmentesen - nyújtott Pénzügyi termék figyelő szolgáltatásra vonatkozó Regisztráció során a reklámcélú adatkezeléshez való hozzájárulás megadása nem mellőzhető, mivel a Regisztrációval igénybe vett, előzőekben megnevezett szolgáltatás lényegi tartalma az ÁSZF 4.2. pontja szerinti Hírlevélszolgáltatás szolgáltatás, amely az itt hivatkozott adatkezelési hozzájárulás hiányában nem nyújtható.

4.2. Az Adatkezelő által végzett - az Adatkezelő Üzletszabályzata (ÜSZ) V. pontja szerinti – az ügyfél által igényelt többes ügynöki tevékenységével összegfüggő adatkezelés jogalapja, célja, módja és időtartama.

4.2.1. Az adatkezelés jogalapja:

 1. Az Adatkezelő többes ügynöki tevékenysége során az adatkezelés jogalapját az ÜSZ II. pontjában hivatkozott jogszabályokban rögzített tájékoztatást, nyilvántartást és adatkezelést elrendelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése
 2. Az Adatkezelő (mint megbízott) és megbízó pénzügyi intézményekkel kötött szerződések teljesítése, valamint az adott pénzügyi szolgáltatás kapcsán az ügyfelekkel kötött szerződések teljesítése.
 3. Az előzőekben részletezett esetekben az adatkezelés jogalapja még az Adatkezelő jogos érdeke is. Emellett az adatkezelés jogos érdeken alapulhat jogvita lezárása, jogi, visszaélések/csalások megelőzése, illetve a felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása, adójogi, számviteli, egyéb elszámolási vagy nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében.

4.2.2. Az adatkezelés célja:

 1. a pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységre irányadó jogszabályi kötelezettségek teljesítésének (valamint annak igazolhatóságának) biztosítása,
 2. többes ügynöki tevékenység megítélhetőségének biztosítása az ÜSZ II. pontjában hivatkozott jogszabályok alapján.

4.2.3. Az adatkezelés időtartama:

 1. A jogszabályban rögzített kötelező adatkezelés esetén
  • a jogszabályban rögzített kötelező őrzési idő elteltéig
 2. Az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén:
  • az Adatkezelő jogos érdekét jelentő jogok és kötelezettségek elévüléséig (általános elévülési idő 5 év)

4.2.4. Az Adatkezelő által végzett - az Adatkezelő Üzletszabályzata (ÜSZ) V. pontja szerinti – többes ügynöki tevékenység kapcsán jelen szabályzat elfogadása az Ügyfél, mint Látogató által kifejezett, közvetítői tevékenység igénybevételére irányuló szándék jelzésével történik.

4.2.5. Az Adatkezelő tájékoztatja Felhasználót, hogy az általa nyújtott közvetítői (többes ügynöki) tevékenység igénybevételére vonatkozó regisztráció nem eredményezi az Adatkezelő által az ÁSZF 4.2. pontja szerinti nyújtandó pénzügyi termék figyelő szolgáltatás megigénylését, illetve annak igénybevételét mindaddig amíg a Felhasználó ezen szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kifejezett szándékát nem jelzi. Ennek megfelelően a közvetítői (többes ügynöki) tevékenység igénybevételére vonatkozó regisztráció során a reklámcélú adatkezeléshez való hozzájárulás megadása mellőzhető.

4.3.           

4.3.1.      Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan vagy az adatkezelést elrendelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében módosítsa. Ennek alapján – azaz egyoldalú módosítás útján - az Adatkezelő jogosult különösen, de nem kizárólagosan az adatkezelés tartalmát és feltételeit vagy magát szabályzatot kiegészíteni, vagy módosítani. Az Adatkezelő az előzőekben részletezett módosításokról köteles legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon közzétett figyelemfelhívás és – ahol lehetséges - a Felhasználó részére küldött elektronikus üzenet (e-mail) útján értesíteni a Felhasználókat.

4.3.2.      A módosított tartalmú Adatkezelési Szabályzat hatálya azon Felhasználókra, akik vonatkozásában az Adatkezelő már a jelen szabályzat módosítását megelőzően is adatkezelést folytatott, - az adatkezelést elrendelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében módosítások kivételével - csak a módosított tartalmú Adatkezelési Szabályzat elfogadásával terjed ki. Az előbb írtak vonatkozásában a módosított feltételeket fogadásának minősül, a jelen szabályzat 4.1.5. (i) pontjában hivatkozott szolgáltatások Felhasználó által történő újbóli, ismételt, illetőleg folytatólagos igénybevétele. Amennyiben a Felhasználó a módosított feltételeket nem kívánja fogadni, úgy jogosult az adatkezelést megszüntetni, amely ebben az esetben az Adatkezelővel, mint szolgáltatóval kötött, és még fennálló (hatályban lévő) szerződések felmondásának is minősül.

5.          Adatfeldolgozás, Adattovábbítás

5.1.          Az Adatkezelő jelen szabályzat szerinti adatkezeléssel kapcsolatos feladatai ellátása érdekében jogosult külső adatfeldolgozót igénybe venni. Az általa kezelt személyes adatokat maga – vagy külső adatfeldolgozó igénybevételével - dolgozza fel. A külső adatfeldolgozó az Adatkezelő tevékenységében részt vevő, vele nem munkaviszonyban lévő, de szerződéses és titoktartási kötelezettség alatt álló személy, aki adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok végez el, az Adatkezelő nevében és javára.

Külső adatfeldolgozók listája:

Rackforest Kft: tárhelyszolgáltató

Econokomplex: könyvelés

a Bank 360 Zrt, mint független többes ügynöki közvetítő képviseletében eljáró, vele szerződéses kapcsolatban álló, és a Magyar Nemzeti Bankhoz bejelentett közvetítői alvállalkozók: a Bank360 Zrt független többes ügynök alügynökei

Amazon AWS, Sendy: direkt marketing célú megkeresés

 

5.2.          Az Adatkezelő, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

5.3.          A Felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat 3.1. pontjában hivatkozott „Regisztráció”-val felhatalmazza az Adatkezelőt, hogy:

5.3.1.      A pénzügyi termék figyelő szolgáltatás részét képező Adattovábbítási szolgáltatás keretében (Bank360 Általános Szerződési Feltételek 4.2. pont) a jelen szabályzat 3.1. pontjában meghatározott, rá vonatkozó személyes adatok továbbításra kerüljenek a Holnapon és a harmadik fél által üzemeltetett weboldalon vagy applikáción keresztül, az Adatkezelő által megjelenített promóciókban szereplő szolgáltatásokat nyújtó Együttműködő Partnereinek, amelyek számára a promóciókban szereplő szolgáltatásaik vonatkozásában a fenti adatokat direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) célra kívánják felhasználni.

5.3.2.      A rá vonatkozó, a 3. pontban részletezett személyes adatok továbbításra kerüljenek az Adatkezelő kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalata(i) részére, amelyek a hivatkozott adatokat direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) célra kívánják felhasználni.

5.4.      Az Adatkezelő az általa végzett - az Adatkezelő Üzletszabályzata (ÜSZ) V. pontja szerinti – többes ügynöki tevékenység jellegére való tekintettel - az Ügyfél erre vonatkozó kifejezett kérése és hozzájárulása alapján – jogosult az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására a vele szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi intézmény(ek) felé (Megbízók). Az adattovábbítás az ügyfél által kiválasztott, illetve a felek Üzletszabályzat XI. 3.2.m. pontjában rögzített megállapodása szerinti pénzügyi intézmények részére történik. Az Adatkezelő, mint Többes Ügynök a személyes adatokat – az előzőekben írtakon túl, erre vonatkozó kifejezett jogszabály rendelkezés hiányában - a Megbízók vagy harmadik fél részére nem adja át. A Megbízók részére átadott adatok további kezelésére a hitelintézetekre és pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok és az adattovábbítással érintett pénzügyi intézmény vonatkozó adatkezelési szabályzatában rögzítettek az irányadóak.

5.5       Az Adattovábbítással érintett pénzügyi intézmények: Együttműködő partnerek listája

 

6.          Cookie-k használata

Az Adatkezelő, mint a Honlap üzemeltetője a Felhasználó hozzájárulása esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file-t („cookie”-t vagy „süti”-t) helyez el a Felhasználó számítógépén.

A Bank360 sütiket használ, amelyek elengedhetetlenek az általa üzemeltetett honlapok megfelelő működéséhez. A látogatók igénye alapján a Bank360 további sütiket is felhasználhat, amik segítik a honlapok használatát, megkönnyítik a bejelentkezési adatok kitöltését, statisztikákat gyűjtenek a honlapok optimalizálásához és elősegítik a látogatók érdeklődésének megfelelő tartalmak meghatározását. A Bank360 a látogatók által előnyben részesített beállításoknak megfelelően helyez el sütiket.

A Felhasználónak lehetősége van eldönteni, hogy kizárólag a honlapok működéséhez elengedhetetlen sütik (Szükséges sütik) használatát engedélyezi, vagy hozzájárulását adja a Testreszabáshoz használt sütikhez.

Szükséges sütik: Ezek a sütik elengedhetetlenek a Bank360 honlapokon történő böngészés során az alap funkciók használatához.

Testreszabáshoz használt sütik: ezek a sütik összegyűjtik és megjegyzik a látogatók preferenciáit a Bank360 honlapokon, amivel segítik ezen weboldalak általános felhasználói élményének növelését. Továbbá a honlapokon tapasztalt személyes preferenciák, böngészési múlt alapján segítik a közösségi média és a fizetett reklámok hatékonyságának növelését. Az aggregált és anonim információk elemzésekhez kerülnek felhasználásra.

A Testreszabáshoz használt sütik elfogadása esetén a Honlap üzemeltetője külső szolgáltatók (Google Analytics, Google AdWords, Google Remarketing, DoubleClick, Adverticum, HotJar, Optimizely) követő kódjait is igénybe veszi a felhasználói élmény növelésének érdekében.

A sütit a Felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, valamint letilthatja a böngészőjében a sütik használatát. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont alatt lehet kezelni.

7.          A Felhasználók Adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatos jogai

7.1. A Felhasználót a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg (hacsak az ekörben irányadó mindenkor hatályos jogszabályok e jogokat nem korlátozzák)

 1. Hozzáférési joga – jogosult tájékoztatást kapni a kezelt személyes adatairól, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatokhoz hozzáférést kapjon;
 2. Helyesbítéshez való jog – jogosult kérni személyes adatainak - késedelem nélküli - módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
 3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – jogosult kérni személyes adatainak - késedelem nélküli - törlését, amennyiben azok kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján voltak kezelve;
 4. Adatkezelés korlátozáshoz való jog – jogosult kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen az adatkezelés felfüggesztésre kerüljön a személyes adatai összességének vagy egy részének kapcsán, amennyiben azok kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján voltak kezelve;
 5. Adathordozhatóságához való jog – jogosult arra, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy harmadik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa;
 6. Tiltakozáshoz való jog – jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatainak közérdekből, illetve az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek (ide értve az ezen alapuló profilalkotást is) érvényesítéséhez szükséges célból történő kezelése ellen;
 7. Automatizált döntéshozatal alóli mentesüléshez való jog – jogosult arra, hogy nem terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, ideértve az olyan profilkészítést is, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené

7.1. A Felhasználó a személyes adatiban bekövetkezett változást, illetve a személyes adatainak törlése iránti igényét a Honlapon keresztül a Felhasználó nevén nyilvántartott felhasználó fiókba történő belépést követően a személyes adatok menü pontban adatainak módosítása, illetve törlése útján jelezheti az Adatkezelő felé. Felhívjuk figyelmét, hogy adatainak törlése esetén az Adatkezelő szolgáltatásainak újbóli igénybevételekor ismét meg kell adnia adatait.

7.2.          A Felhasználó a fentebb rögzített jogosultságainak gyakorlásával összefüggő kérelmét az Adatkezelő e-mail címre (panaszkezeles@bank360.hu) küldött megkeresésében vagy postai úton: Budapest 1061, Andrássy út 10 címre küldött postai küldemény útján terjesztheti elő. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált (Ügyfél esetében az Adatkezelő részére megadott) e-mail címéről küldik

7.3.          Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 30 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Az előzőekben részletezett jogosultságok gyakorlására vonatkozó kérelmeket az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kivizsgálja és tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Személyes adatok törlésére, helyesbítésére, korlátozására vonatkozó kérelem esetén, amennyiben az Adatkezelő a kérelmet megalapozottnak találja, úgy, az adatokat helyesbíti, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, a kérelemmel érintett adatokat zárolja, és erről, valamint a kérelem alapján megtett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a kérelemben foglalt jog érvényesítése érdekében.

7.4.          Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A per az adatkezelő ellen az az érintett lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a panaszkezeles@bank360.hu e-mail címen.

 

Felelősség kizárása

1. A Honlap tartalma

A Bank360 Zrt. (a továbbiakban: Szerző) nem vállal felelősséget a közzétett információk időszerűségéért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A Szerző nem vonható felelősségre a közzétett információk felhasználásából, vagy felhasználásának elmulasztásából, illetve hibás, vagy nem teljes információk felhasználásából származó vagyoni vagy nem vagyoni károkért, kivéve, ha bizonyítottan szándékosság, vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn. Minden feltüntetett promóció kötelezettség és ajánlati kötöttség nélküli. A Szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot a Honlap egyes oldalainak és teljes kínálatának előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, törlésére, a honlap működésének időszakos felfüggesztésére, valamint végleges megszüntetésére.

2. Hivatkozások és linkek

A Szerző a Honlapon megjelenített idegen honlapokra való közvetlen vagy közvetett hivatkozások ("hyperlinks") esetén kizárja felelősségét a hyperlinkeken keresztül elérhető website-okon megjelenő minden tartalom vonatkozásában figyelemmel arra, azok tartalmát nem ellenőrzi, és nem hagyja jóvá, azok jelenlegi, jövőbeli arculatára, tartalmára ráhatása nincs. Az előzőekre tekintettel a Szerző kifejezetten elhatárolódik az összes hivatkozott / csatolt website valamennyi olyan tartalmától, ami a jogsértő, vagy erkölcsi illetve társadalmi normákat sért. Jelen felelősség kizárás a Honlapon belül elhelyezett minden egyes linkre és hivatkozásra, valamint a Szerző által esetlegesen létrehozott vendégkönyvekben, fórumokon, linkgyűjteményekben, levelező listákon és minden egyéb, külső személyek által írható adatbázisokban történt bejegyzésekre vonatkozik. A Szerző ugyancsak kizárja a felelősségét a jogellenes, hibás vagy nem teljes tartalmakért, valamint különösen az így közzétett információk felhasználásából, vagy felhasználásának elmulasztásából származó károkért, az ilyen károkért adott esetben a hivatkozott oldal tulajdonosa vonható felelősségre.

3. Kalkulátor

A Szerző megtesz minden tőle elvárhatót a Kalkulátorban megjelenített adatok naprakészségéért, hitelességért, pontosságáért és ennek érdekében a Honlap üzemeltetése során a legmagasabb fokú szakmai gondosság mellett jár el. Ugyanakkor arra tekintettel, hogy a Kalkulátorban megjelenített adatok forrását az egyes pénzügyi és biztosítási szolgáltatásokat nyújtó bankok és biztosítok website-ján elhelyezett dokumentumok (pl.: Üzletszabályzatok, Általános Szerződési Feltételek, Hirdetmények, Ügyfél-tájékoztatók, kondíciós listák) jelentik, amelyek tartalmának helyességére a Szerzőnek ráhatása nincs, továbbá mivel - a szolgáltatások összehasonlíthatósága érdekében végzett - az egyes szolgáltatásokra vonatkozó kondíciók feldolgozása során elírások, tévedések sem küszöbölhetők ki teljesen, a Szerző nem vállal semmilyen felelősséget a Kalkulátor tartalmának használatából eredő kárért vagy hátrányért. Mindezek okán kérjük, hogy szánjon időt a szolgáltatónál történő tájékozódásra és a választott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó tájékozott döntését csak ezt követően hozza meg, amelynek során legyen figyelemmel jelenlegi és jövőbeni várható pénzügyi teherbíró képességére.

A Kalkulátorban rögzítettek csak tájékoztató jellegűek és nem jelentenek kötelezettséget vagy ajánlati kötöttséget a Szerzőre vagy a Kalkulátorban feltüntetett szolgáltatókra nézve. Az egyes szolgáltatások igénybevételére illetve nyújtására vonatkozó megállapodás minden esetben külön – a szolgáltatás nyújtója és azt igénybe vevő személy között létrejövő - írásbeli szerződéssel történik.

 

Közvetítői tevékenységet megelőző tájékoztatás (Többes ügynök részéről)

Az 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet (a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól) 2-3 §. alapján a Bank360 Zrt., mint többes ügynök (a továbbiakban úgy is mint: Többes Ügynök) a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az ügyfél részére az alábbi tájékoztatást adja:

Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 10.) a következőkben felsorolt pénzügyi intézmények többes ügynöki megbízásából jár el: K&H Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt., Takarékbank Zrt., MKB Bank Zrt., Provident Pénzügyi Zrt., Sberbank Magyarország Zrt., Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt., Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt.. A Többes Ügynök felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank, amelynek nyilvántartásában szerepel (http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese). A Többes Ügynök a tevékenysége során okozott – a téves tanácsadásból, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításából fakadó - kárért saját maga felel, és közvetítői tevékenységéért a Többes Ügynök - az őt megbízó pénzügyi intézménytől - díjazásban részesül, amelynek mértéke a közvetítés megvalósulását megelőzően pontosan nem meghatározható, mivel az függ a jövőben közvetített termék szolgáltatójától és típusától. A Többes Ügynök hiteltanácsadási tevékenységet nem végez. A Többes Ügynök közvetítői tevékenységével kapcsolatos észrevételt, illetve panaszt írásban a 1061 Budapest, Andrássy út 10. címre, vagy az panaszkezeles@bank360.hu. e-mail címre küldött üzenetben, vagy telefonon a +36 1 817 0103-as számon van lehetősége bejelenteni, továbbá amennyiben a bejelentés / panaszkivizsgálás eredményével nem ért egyet, úgy panaszával lehetősége van a Pénzügyi Békéltető Testülethez (https://www.mnb.hu/bekeltetes) fordulnia. A közvetítő más – pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő – szolgáltatásáért díjat nem számít fel.

A Többes Ügynök felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy jogosult tájékoztatást kérni a Többes Ügynöktől arra vonatkozóan, hogy mennyiben tér el egymástól a részére (mint fogyasztónak) kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke. A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során az Ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és igazolható módon írásban vagy más tartós adathordozón átadja. Ha a Többes Ügynök kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át az Ügyfélnek.

A Többes Ügynök felhívja az Ügyfél figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely elérhető a http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem linken. A honlap célja, hogy a pénzügyi termékeket vagy szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztókat támogassa általános, széleskörű tájékoztatással, valamint panaszaik vagy jogsérelmeik orvoslásával. A honlap célja, hogy a tájékoztatók révén segítse Önt a tudatos pénzügyi döntéshozatalban, hogy megvédje a tisztességtelen vagy jogosulatlan szolgáltatói gyakorlatoktól.

 

Üzletszabályzat

Jelen Üzletszabályzat a Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság független többes ügynökként végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységének általános feltételeit tartalmazza.

I. Bevezető rendelkezések

1. Cégnév: Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-10-048921

Adószám: 25716355-2-42

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.

Főiroda: 1061 Budapest, Andrássy út 10.

Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank

Felügyeleti hatóság címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-307/2017

Tevékenységi engedély kelte: 2017. április 13.

Felelősségbiztosítási kötvény száma: 95610915923056500

Képviseli: Turmezey Tamás vezérigazgató

2. A Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank360 Zrt. vagy Többes Ügynök) a pénzügyi szolgáltatás közvetítését a Hpt. 10. § (1) bb) pontja szerinti többes ügynökként, több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi.

3. A Bank360 Zrt. a Magyar Nemzeti Bank, mint a Többes Ügynök felügyeleti szerve által kiadott, az I.1. pontban feltüntetett tevékenységi engedély alapján jogosult pénzügyi szolgáltatás közvetítésére, valamint jelzáloghitel közvetítői tevékenység végzésére.

4. A Bank360 Zrt. az MNB közvetítőkről vezetett nyilvántartásában szerepel, mely a következő weboldalon ellenőrizhető:

http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses

II. Üzletszabályzatban használt hivatkozások és rövidítések

 1. MNB: Magyar Nemzeti Bank
 2. Hpt.: hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
 3. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 4. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 5. Fhtv,: a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény
 6. Tétv.: a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény
 7. Kkt.: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
 8. 56/2014 NGM rendelet a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról
 9. 3/2016. (I.7.) NGM rendelet a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól
 10. 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról
 11. 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról
 12. 28/2014. (VII.23) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról
 13. 53/2016. (XII.21.) NGM rendelet a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól

III. Értelmező rendelkezések

Az alább nem felsorolt, de a jelen Üzletszabályzatban használt fogalmak értelmezése tekintetében a fenti jogszabályok értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. Ajánlat: a Megbízók nevében kiadott nem kötelező érvényű tájékoztató ajánlat.
 2. Fogyasztó: az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 3. Hitelező: olyan jogalany, aki vagy amely önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében hitelt nyújt.
 4. Hitelközvetítő: olyan - a hitelezőtől eltérő - jogalany, aki önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége keretében, ellenszolgáltatás ellenében, ideértve bármilyen díjat, jutalékot vagy költséget
  a. a fogyasztónak hitelt ajánl, vagy
  b. a hitelszerződés megkötése érdekében a fogyasztónak segítséget nyújt.
 5. Hitelszerződés: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott hitelszerződés és kölcsönszerződés, ide nem értve az olyan szerződést, amely alapján folyamatos szolgáltatásnyújtás vagy azonos termék azonos mennyiségben történő értékesítése ellenében a fogyasztó részletfizetést teljesít.
 6. Honlap: a Bank360 Zrt., mint Többes Ügynök által üzemeltetett, az interneten a www.bank360.hu domain név alatt elérhető, pénzügyi termékekkel kapcsolatos szolgáltatásokat bemutató/reklámozó weboldal. A honlapon a Bank360 Zrt. mindaddig marketing tevékenységnek minősülő szolgáltatást nyújt a Honlapra látogatók számára, amíg az oldalt meglátogató ki nem fejezi egyértelmű szándékát a közvetítői tevékenység igénybevételére vonatkozóan.
 7. Jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított zálogjogot is - fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön.
 8. Jelzáloghitel közvetítői tevékenység: ügynöki tevékenységnek a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó végzése.
 9. Közvetítői alvállalkozó: közvetítővel (jelen esetben a Többes Ügynökkel) pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységi körében megbízási szerződést kötött jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó, aki pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére irányuló további jogviszonyt pénzügyi intézménnyel vagy más közvetítővel nem létesíthet.
 10. Közvetítői díj: minden olyan pénzben vagy természetben juttatott térítés, amelyet a közvetítő akár az ügyféltől, akár a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személytől az ügyfél és a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy között létrejött pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó megállapodás érvényes létrejöttéért és meghatározott esetekben annak teljesítéséért, illetve meghatározott időtartamig történő fennállásáért kap.
 11. Látogató: Az a személy, aki megtekinti a Többes Ügynök által üzemeltetett Honlapot és érdeklődik az ott megjelenített pénzügyi szolgáltatás iránt.
 12. Megbízók: azon pénzügyi intézmények, akiknek megbízásából a Többes Ügynök ügynöki tevékenységként pénzügyi szolgáltatások közvetítését végzi.
 13. Pénzügyi intézmény: az a Magyarországon bejegyzett pénzügyi vállalkozás, amely jogosult pénzügyi szolgáltatás végzésére.
 14. Szolgáltatási szerződés: az Ügyfél és a Többes Ügynök között létrejött szerződés, mely alapján a Bank360 Zrt. többes ügynöki feladatokat lát el, és amelynek elválaszthatatlan részét képezi jelen Üzletszabályzat. A Szolgáltatási Szerződés az Ügyfél által kifejezett, közvetítői tevékenység igénybevételére irányuló szándék jelzését követően
  a. a Honlapon Többes Ügynök által erre célra rendszeresített online nyilatkozat kitöltésével és elfogadásával jön létre az érintett felek között, és online nyilatkozat kitöltését követően elektronikus úton (e-mail) küldött tájékoztatás keretében kifejtett közvetítői tevékenység teljesítésével szűnik meg.
  b. a Többes Ügynök által az Ügyféllel történt sikeres - személyes – kapcsolatfelvételt követően az ezen célra rendszeresített dokumentáció aláírásával jön létre az érintett felek között, és a személyes kapcsolatfelvétel keretében kifejtett közvetítői tevékenység teljesítésével szűnik meg.
  A Többes Ügynök közvetítő tevékenységét jelen Üzletszabályzat XI.3.2. pontjában részletezett tartalommal nyújtja.
 15. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
 16. Termék: a Pénzügyi intézmények azon termékei, amelyek közvetítésére az Ügynök jogosult, így különösen: lakáshitel, építési hitel, bővítési/korszerűsítési hitel, szabad felhasználású hitel, személyi kölcsön, lakástakarékpénztári megtakarítás, vállalati hitel, lakossági bankszámla, vállalati bankszámla, hitelkártya, bankkártya, stb.
 17. Többes Ügynök: a Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, aki
  a. a Hpt.-ben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként, több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi.
  b. kizárólag az MNB engedélyével végezheti többes ügynöki tevékenységét.
 18. Ügyfél: olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely részére a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatást közvetít.
 19. Ügynöki tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek.
 20. Üzletszabályzat: jelen dokumentum, amely a Bank360 Zrt. pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában meghatározza az Ügynök és Ügyfelei közt létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és amelyek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Bank360 Zrt., mint Többes Ügynök és ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Többes Ügynök valamely szolgáltatást közvetít ügyfelei részére és/vagy valamely közvetített szolgáltatást vesznek igénybe a Többes Ügynök közvetítésével.
 21. Versengő szolgáltatások: a Hpt. 6.§ (1) bekezdés 120. pontja szerint:
  a. ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing,
  b. ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy
  c. betét és fizetési számla (bankszámla).

IV. Üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága és módosítása

 1. Az Üzletszabályzat a pénzügyi szolgáltatás közvetítése vonatkozásában meghatározza a Bank360 Zrt., mint Többes Ügynök és Ügyfelei közt létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és amelyek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Bank360 Zrt., mint Többes Ügynök és Ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Többes Ügynök valamely szolgáltatást közvetít Ügyfelei részére, és/vagy valamely közvetített szolgáltatást vesznek igénybe a Többes Ügynök közvetítésével. Az Üzletszabályzat külön kikötés nélkül is kötelező a felekre.
 2. A Többes Ügynök és az Ügyfél között a jelen Üzletszabályzat a Szolgáltatási szerződés létrejöttével válik a megállapodás részévé.
 3. Jelen Üzletszabályzat rendelkezései annak kihirdetésének/közzétételének napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak.
 4. Az Üzletszabályzat nyilvános, az bárki által megtekinthető és megismerhető a Többes Ügynök székhelyén, valamint hivatalos internetes Honlapján (www.bank360.hu). A Többes Ügynök és az Ügyfél azonban közös megegyezéssel az egyes szerződésekben, az Üzletszabályzat rendelkezéseitől eltérhetnek.
 5. Jelen Üzletszabályzat magyar nyelven készült el.
 6. A felek közötti szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele az, hogy az Látogató az Üzletszabályzatot elfogadja. A Látogató a jelen Üzletszabályzatot a Többes Ügynök közvetítői tevékenységének igénybevételére vonatkozó egyértelmű szándékának kifejezésre juttatásával elfogadja, amely a jelen Üzletszabályzat XI. 2.1. pontjában rögzítettek szerint történik.
 7. A Többes Ügynök bármikor egyoldalúan módosíthatja az Üzletszabályzatot, azonban ennek tényét legalább annak hatálybalépését megelőzően 15 munkanappal közzéteszi hivatalos internetes honlapján (www.bank360.hu).

V. Többes Ügynök jogállása, tájékoztatási és egyéb kötelezettségei

 1. A Bank360 Zrt. a Hpt. 10. § (1) bb) pontja szerinti független közvetítőként többes ügynöki tevékenységet végez, amely alapján a Többes Ügynök jogosult több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatásait közvetíteni. A Többes Ügynök jogosult jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végezni.
 2. A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését a Hpt.-ben meghatározottak szerint kiadott MNB engedély alapján - különös tekintettel a jelzáloghitel közvetítői tevékenységre - az MNB pénzügyi felügyelete alatt végzi.
 3. A Többes Ügynök a többes ügynöki tevékenysége során a pénzügyi intézmény megbízásából, annak kockázatára jár el. A Többes Ügynök az Ügyfél pénzét, illetve eszközét nem kezeli és a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A Többes Ügynök nem jogosult az Ügyfél nevében a Megbízóktól az Ügyfelet megillető pénz átvételére.
 4. A Többes Ügynök tevékenysége során a Hpt-ben rögzített szabályok figyelembevételével jogosult közvetítői alvállalkozót igénybe venni.
 5. Az 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet szerint a Többes ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a szolgáltatását igénybe venni szándékozó ügyfél részére írásban vagy más tartós adathordozón igazolható módon egyértelmű tájékoztatást ad az alábbiakról:
  a. a cégnevéről, székhelyéről, levelezési címéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
  b. a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,
  c. arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé ki áll helyt,
  d. arról, hogy többes kiemelt közvetítőként, többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el a pénzügyi intézmény vagy a pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével, vagy alkuszként a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó ügyfél megbízásából jár el,
  e. arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,
  f. arról, hogy a jelen szerződés hatálya alatt pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a Megbízóktól fogadhat el,
  g. többes kiemelt közvetítőként és többes ügynökként arról, hogy a megbízó pénzügyi intézménytől kap-e közvetítői díjat és
  - ha ismert, annak összegéről,
  - ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni, valamint
  j. adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről.
  h. arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más - pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel. 
 6. A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a Többes Ügynök az Ügyfél tájékoztatása alapján felméri a fogyasztó igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a Többes ügynök által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják. A Megbízóktól díjazásban részesülő Többes Ügynök az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól az Ügyfélnek kínált hiteleket nyújtó Megbízók által fizetendő díjazás mértéke. A Többes Ügynök köteles felhívni az Ügyfél figyelmét arra, hogy jogosult ilyen tájékoztatást kérni.
 7. A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során a fogyasztónak kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és igazolható módon írásban vagy más tartós adathordozón átadja. Ha a Többes Ügynök kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át az Ügyfélnek.
 8. A Többes ügynök az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. A Többes ügynök a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig megőrzi. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.
 9. A Többes Ügynök a hitelszerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményről és információról, mely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet, és amelyek alapján az Ügyfél felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeknek és a pénzügyi teljesítőképességének.
 10. A Többes Ügynök lakossági hitel és lízing termékek közvetítése során köteles a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott, az MNB által a honlapján közzétett, a túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót a hitelképesség vizsgálatát megelőzően az Ügyfél részére átadni.
 11. A Többes Ügynök tevékenysége során - személyes ügyfélkapcsolat létesítése esetén - az Ügyfél figyelmét felhívja az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára és annak tartalmára, valamint az írásos tájékoztatás(oka)t érthető szóbeli magyarázattal is kiegészíti.
 12. A Többes Ügynök lakossági hitel termékek esetén, az Ügyfél igényeinek, lehetőségeinek és szükségleteinek felmérését követően az azokkal kapcsolatos lényeges feltételekről tájékoztatja az Ügyfelet. Erre tekintettel a Többes Ügynök az előzőekben kifejtett tájékoztatási kötelezettségeken kívül, az Fhtv., az 56/2014 NGM rendelet, a 3/2016. (I.7.) NGM rendelet, valamint a Hpt. alapján előírt tájékoztatásokat adja meg az Ügyfélnek.

VI. Kereskedelmi kommunikációra vonatkozó szabályok

 1. A Többes Ügynök a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során kerül minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a fogyasztóban. A kereskedelmi kommunikáció során az információnak könnyen olvashatónak vagy jól hallhatónak kell lennie. A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben megad.
 2. Ha a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következő adatokat is:
  a. a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),
  b. a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,
  c. a hitel teljes összege,
  d. a hitel futamideje,
  e. a teljes hiteldíj mutató,
  f. termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel
  g. esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint
  h. a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészlet összege.
 3. Ha a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot, vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl - a fenti bekezdés a)-e) és g) pontján túl -, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően meg kell adni a következőket is:
  a. a hitelező, a hitelközvetítő, vagy a közvetítői alvállalkozó neve,
  b. tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog,
  c. a törlesztő részletek száma, valamint
  d. devizaalapú hitel esetén figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az árfolyam változása befolyásolhatja a fogyasztó által fizetendő összeget.
 4. A kereskedelmi kommunikációban alkalmazott reprezentatív példát a tájékoztatásban is következetesen alkalmazni kell.
 5. Ha a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás ellenszolgáltatása nem ismert, a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kötelezettségét is jelezni kell egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes hiteldíj mutatóval együtt.
 6. A Többes ügynök a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban feltünteti, hogy kinek a képviseletében jár el.

VII. Hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás

 1. A Többes Ügynök a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztó részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és - ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül - a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során a hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.
 2. A felvilágosításnak mindenekelőtt ki kell terjednie az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.
 3. A felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell nyújtani, hogy az a fogyasztó számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is.
 4. A felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.
 5. Ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, a felvilágosításnak ki kell terjednie
  a. arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint
  b. az egyes szerződések felmondásának körülményeire is.
 6. A hitelszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése tekintetében hozandó megalapozott fogyasztói döntés érdekében a hitelközvetítő a fenti pontokban foglalt felvilágosítás mellett, kellő időben, de azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen ajánlat vagy hitelszerződés kötné, a fogyasztót az általa megadott információk alapján szóba jöhető hiteltermék tekintetében – az Üzletszabályzat 1. melléklete szerinti formanyomtatvány felhasználásával - papíron vagy más tartós adathordozón a következő adatokról tájékoztatja:
  a. a hitel típusáról,
  b. a hitelező nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,
  c. a hitelközvetítő nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,
  d. a hitel teljes összegéről és lehívásának feltételeiről,
  e. a hitel futamidejéről,
  f. termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezéséről és készpénzáráról,
  g. a hitelkamatról és a hitelkamat feltételeiről, alkalmazása esetén a vonatkozó referencia-kamatlábról, kamatfelárról, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutatóról, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságáról, feltételeiről és eljárási szabályairól,
  h. a teljes hiteldíj mutatóról egy reprezentatív példával annak valamennyi feltételével,
  i. a fogyasztó által a szerződéskötéskor ismert feltételek alapján fizetendő teljes összegről,
  j. a fogyasztó által fizetendő törlesztőrészletek összegéről, a törlesztőrészletek számáról, és a törlesztés gyakoriságáról, esetlegesen a törlesztőrészleteknek a különböző hitelkamatú tartozásra történő elszámolásának sorrendjéről,
  k. a fizetési számlához vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalékról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, kivéve ha a fizetési számla vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fenntartása nem kötelező,
  l. a hitelhez kapcsolódó hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat, jutalékot (a továbbiakban együtt: díj) és költséget -, és módosításuk feltételeiről,
  m. adott esetben a közjegyzői díjról,
  n. a hitelhez kapcsolódó olyan szolgáltatásokról (például biztosítás), amely a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges,
  o. a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségről, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,
  p. a fizetés elmulasztásának következményeiről,
  q. a szükséges biztosítékok meghatározásáról,
  r. az elállási jogról, illetve annak hiányáról,
  s. az előtörlesztéshez való jogról, és annak esetleges költségeiről,
  t. az Fhtv. 14. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségéről,
  u. az Fhtv. 9. § szerinti kötelezettségről, valamint
  v. a megadott adatok érvényességének esetleges időbeli korlátozásáról.
 7. Ha a VII.6. pontban g) alpontja szerinti egyes hitelkamatok alkalmazásának feltételei eltérnek egymástól, a hitelkamat módosításának gyakoriságára, feltételeire és eljárási szabályaira vonatkozó tájékoztatást valamennyi hitelkamat tekintetében meg kell adni.
 8. Ha a fogyasztó a rendelkezésére bocsátott adatok alapján megjelöli az általa előnyben részesített hitel jellemzőit, a hitelközvetítő a teljes hiteldíj mutatóról és a fogyasztó által fizetendő teljes összegről ezek alapulvételével nyújt tájékoztatást.
 9. Ha a hitelszerződés alapján a hitel lehívására többféle módon kerülhet sor, és ezek eltérő hitelkamatokat vagy eltérő hitelkamaton kívüli egyéb ellenszolgáltatást - ideértve díjat és költséget - jelentenek, és a hitelező az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módot vette figyelembe, a hitelközvetítő a tájékoztatás során köteles jelezni, hogy más lehívási mód magasabb teljes hiteldíj mutatót eredményezhet.
 10. Ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, a VII.6. pont szerinti tájékoztatás során a hitelközvetítő köteles egyértelműen és tömören tájékoztatni, hogy a részletek megfizetése nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését, kivéve, ha a felek kifejezetten erről állapodnak meg.
 11. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelközvetítő – az Fhtv. 2. melléklete szerinti formanyomtatvány felhasználásával - az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztót:
  a. a VII.6. pont a)-e) alpontjában és g), h), o), t) és v) alpontjaiban foglaltakról,
  b. a hitel felmondásának feltételeiről és módjáról,
  c. olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt a hitelező felszólítására kell visszafizetni arról, hogy a hitelező bármikor jogosult a hitel teljes összegének visszafizetését követelni, valamint
  d. olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt három hónapon belül vagy a hitelező felszólítására kell visszafizetni a szerződés megkötését követően felmerülő hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat és költséget -, és ezek módosításának feltételeiről.
 12. A hitelközvetítő a VII.6-11. pontokban meghatározott adatokon kívül kizárólag az Üzletszabályzat 2. melléklete szerinti formanyomtatványtól elkülönítetten adhat tájékoztatást.
 13. A hitelközvetítő az VII.1-12. pontok szerint általa teljesítendő tájékoztatással egyidejűleg közölni, illetve a tájékoztató iratokon köteles feltüntetni, hogy a fogyasztó érdekében vagy valamely - egy, illetve több - hitelező képviseletében jár el.
 14. A hitelközvetítő a fogyasztó által részére fizetendő díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségről a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztót köteles tájékoztatni, és az erről való megegyezést papíron vagy más tartós adathordozón rögzíteni.
 15. Ha hitelező megbízásából eljáró hitelközvetítő részére a fogyasztót terheli díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség, a hitelközvetítő a teljes hiteldíj mutató számítása érdekében köteles e fizetési kötelezettség mértékéről a hitelezőt tájékoztatni.
 16. A fogyasztó - az elektronikus úton történő tájékoztatás kivételével - a hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatást tartalmazó formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolja annak átvételét és azt, hogy a VII.1-16. pontokban szabályozott tájékoztatást megkapta.
 17. Ha a hitelszerződést a felek azonosított elektronikus úton vagy elektronikus okirati formában kötik meg, akkor a VII.16. pont szerinti külön aláírásra igazolásként nincs szükség. Ebben az esetben
  a. a költség és díj módosulására vonatkozó tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető,
  b. a kamatváltozásra vonatkozó tájékoztatást papíron vagy más tartós adathordozón kell teljesíteni.
 18. A VII.1-15 pontokban meghatározott tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető azzal, hogy a hitelszerződés megkötését követően a VII.6-15. pontok szerint tájékoztatási kötelezettség papíron vagy más tartós adathordozón teljesítésre kerül.
 19. Ha a hitelező a tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványban foglaltaknak megfelelően a fogyasztóval szerződést kíván kötni, úgy a fogyasztó kérésére a hitelszerződés tervezetét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen a rendelkezésére kell bocsátani.
 20. Ha a hitelszerződés megkötése a fogyasztó kérése alapján a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tétv.) szerinti olyan távközlő eszköz útján történik, amely a VII.7-16. pontok szerinti előzetes tájékoztatást nem teszi lehetővé, így különösen, ha az a Tétv. 4. § (3) bekezdése szerint telefonon történik, a hitelközvetítő a hitelszerződés megkötését követően haladéktalanul köteles a VII.6-15. pontok szerint a fogyasztóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének papíron vagy más tartós adathordozón eleget tenni.
 21. Ha a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés megkötése a fogyasztó kérése alapján a Tétv. szerinti olyan távközlő eszköz útján történik, amely a VII.6-15. pontok szerinti előzetes tájékoztatást nem teszi lehetővé, így különösen, ha az a Tétv. 4. § (4) bekezdése szerint telefonon történik, a hitelközvetítő a hitelszerződés megkötését követően haladéktalanul köteles a VII.6-15. pontok szerint a fogyasztóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének papíron vagy más tartós adathordozón eleget tenni.
 22. Ha a fogyasztó arról tájékoztatja a hitelközvetítőt, hogy hitelszerződés megkötése érdekében igénybe kívánja venni szolgáltatását, a fogyasztó által megadott tájékoztatás alapján - a fogyasztó igényeinek, lehetőségeinek és szükségleteinek felmérését követően - a hitelközvetítő szóbeli tájékoztatást ad
  a. az igényelhető hitel lehetséges összegéről,
  b. a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat módosításának lehetőségéről,
  c. a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról,
  d. a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, valamint
  e. a hitel választható futamidejéről.
 23. A fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén a VII.22. pont szerinti tájékoztatást megelőzően a hitelközvetítő szóban tájékoztatást ad az MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat számításának 2 módjáról, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett vagy gépjármű vásárlására nyújtandó hitelnél a kitettség értékére vonatkozó előírásról.
 24. Referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy
  a. milyen gyakran változhat a referencia-kamatláb,
  b. a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak,
  c. a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében - így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén - a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.
 25. Kamatperiódusokban rögzített hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében - így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén - a kamat kamatperiódus lejártához kapcsolódó módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.
 26. Deviza alapú hitelszerződés esetén a szóbeli tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az árfolyamkockázatot a fogyasztó viseli, így a kamat változatlansága esetén is a törlesztőrészlet annyi százalékkal változhat (növekedhet vagy csökkenhet), amennyivel az adott deviza Fhtv. 21/B. §-a szerint meghatározott árfolyama változik.
 27. A hitelközvetítő szóbeli tájékoztatásának arra is ki kell térnie, hogy a fogyasztónak a hitelszerződés megkötésekor felelősen kell eljárnia, felelős döntést kell hoznia. Ennek érdekében a hitelközvetítőnek fel kell hívnia a figyelmet arra, hogy
  a. a fogyasztó kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá,
  b. a fogyasztó pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól,
  c. fizetési nehézség esetén a fogyasztó mielőbb tájékoztassa hitelezőjét, annak érdekében, hogy a hitelszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,
  d. a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,
  e. a nem szerződésszerű teljesítés esetén a hitelező a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, valamint a hitelező a tartozás meg nem fizetése esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult,
  f. a hitelező által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is a fogyasztót terhelik, valamint - ha a biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére - a fogyasztó jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható.
 28. A hitelközvetítő a VII.27. pontban meghatározottak érdekében írásban vagy más tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátja az 56/2014. (XII. 31.) NGM rendeletben foglalt 1. melléklet szerinti minta táblázatot, amely a fogyasztó által előnyben részesített hitelszerződés törlesztőrészlete változásának lehetséges hatásait mutatja be. A minta táblázatot a hitelközvetítő az alábbiak figyelembevételével tölti ki:
  a. a lakás-takarékpénztár által nyújtott hitelnél a hitel összege 1 millió forint, futamideje 60 hónap,
  b. más hitelező által nyújtott jelzáloghitelnél a hitel összege 5 millió forint, a futamideje 240 hónap, 3
  c. 1 millió forintos összeghatárig nyújtott - az a) és b) pontba nem tartozó - hitelnél a hitel összege 500 ezer forint, futamideje 36 hónap,
  d. 1 millió forint feletti - az a) és b) pontba nem tartozó - hitelnél a hitel összege 3 millió forint, futamideje 60 hónap,
  e. a hitel kamataként az adott hitelszerződés hitelező által alkalmazott reprezentatívnak tekinthető kamatát tünteti fel,
  f. az 1. táblázatban
  fa. rendszeres jövedelemként a Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott, az előző naptári évre, vagy ha az még nem ismert, az azt megelőző naptári évre
  ​​vonatkozó átlagos havi nettó jövedelmet tünteti fel,
  fb. a rendszeres jövedelem, valamint a kamat táblázatban meghatározott mértékéhez hozzárendeli a törlesztőrészlet rendszeres jövedelemhez viszonyított %-os arányát, valamint a törlesztőrészlet összegét,
  g. a 2. táblázatban az adott deviza alapú hitelszerződés reprezentatívnak tekinthető kamatából és futamidejéből indul ki,
  ​​​​​​​h. a teljes futamidő alatti fix kamatozással nyújtott hitel esetén a kamat emelkedésére vonatkozó sorok és oszlopok közül kizárólag a 0,0%-hoz rendelt sort és oszlopot tölti ki.
 29. Ha az adott hitelt a hitelező nem nyújtja a VII.28. pont a)-d) alpontjaiban meghatározott feltételekkel és a hitelező által kínált feltételek érdemben attól eltérőek, abban az esetben az említett feltételekhez legközelebbi - a hiteltípusra létező - összeget és futamidőt tünteti fel.

VIII. Általános és személyre szóló tájékoztatási kötelezettség

 1. Jelzáloghitel igénylése esetén a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen hitelszerződés vagy ajánlat kötné, kellő időben köteles papíron, más tartós adathordozón vagy elektronikus úton egyértelmű és érthető általános tájékoztatást (a továbbiakban: általános tájékoztatás) nyújtani a fogyasztónak, amelynek tartalmát a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendeletben határozza meg. Az Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően jelen Üzletszabályzat 1. számú mellékletét képezi, a jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás tartalmi követelményeit pedig az Üzletszabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.
 2. A hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó az általános tájékoztatást követően, de még a szerződéskötés előtt papíron vagy más tartós adathordozón személyre szóló tájékoztatást (a továbbiakban: személyre szóló tájékoztatás) nyújt a fogyasztónak a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal. A személyre szóló tájékoztatást haladéktalanul el kell készíteni és át kell adni a fogyasztónak, amint a fogyasztó megadta a szükséges információkat a jelzáloghitellel összefüggő igényeiről, pénzügyi helyzetéről és az általa előnyben részesített feltételekről, még mielőtt a fogyasztót a hitelszerződéssel kapcsolatban ajánlati kötöttség terhelné. A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás formája a jelen Üzletszabályzat 3. számú mellékletét képezi.
 3. A VIII.1-VIII.2 pontokban meghatározott tájékoztatást díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
 4. Jelzáloghitelre vonatkozó, a hitelezőre nézve kötelező erejű ajánlatot papíron vagy más tartós adathordozón a személyre szóló tájékoztatóval együtt kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, ha
  a. még nem bocsátották a fogyasztó rendelkezésére a személyre szóló tájékoztatót vagy
  ​​​​​​​b. az ajánlat eltér a korábban a fogyasztó rendelkezésére bocsátott személyre szóló tájékoztatótól.
 5. Jelzáloghitel esetén a Tétv. 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, a szerződés tárgyának lényeges jellemzőinek keretében tájékoztatást kell adni a jogszabályban szabályozott személyre szóló tájékoztató 3-6. pontjában meghatározott elemekről.
 6. A hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó a személyre szóló tájékoztatóban meghatározott adatokon kívül kizárólag attól elkülönítetten, ahhoz mellékelve adhat tájékoztatást.
 7. Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább három nappal a tervezett szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A fogyasztó a három nap leteltéig az ajánlatot nem fogadhatja el. A hitelező ajánlati kötöttsége a szerződéstervezet fogyasztó részére történő rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn.
 8. A VIII.7. pont szerinti szerződések elektronikus úton nem köthetők meg, ez azonban nem akadálya annak, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítése és annak igazolása, valamint a szerződés tervezetének rendelkezésre bocsátása tekintetében a felek az elektronikus utat vegyék igénybe, ha annak feltételei fennállnak.
 9. A hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó az Fhtv. 12. § (1) bekezdése szerinti általános tájékoztatási kötelezettségének az Üzletszabályzat 2. melléklete szerinti tartalmú tájékoztatás teljesítésével tesz eleget.
 10. A hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó az Fhtv. 12. § (2) bekezdése szerinti személyre szóló tájékoztatási kötelezettségének az Üzletszabályzat 3. melléklete szerinti formában történő tájékoztatás átadásával tesz eleget. A 3. melléklet szerinti adatokat egyetlen dokumentumban kell megadni.
 11. A személyre szóló tájékoztatás kitöltésénél figyelembe kell venni a fogyasztó által megadott információkat az igényeiről, pénzügyi helyzetéről és az általa előnyben részesített feltételekről. A személyre szóló tájékoztatás kitöltésének szabályait a 3/2016. (I.7.) NGM rendelet 3. mellékletében foglalt kitöltési útmutató határozza meg.

IX. A hitelképesség vizsgálata a hitelező által

 1. A hitelező a fogyasztó hitelképességét a rendelkezésére álló információk alapján értékeli és kizárólag abban az esetben tesz ajánlatot a fogyasztónak hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy a fogyasztó képes a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. A hitelképesség vizsgálatának részletes szabályait jogszabály állapítja meg.
 2. Ha Fhtv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérően nem rendelkezik, az információk a fogyasztó által nyújtott tájékoztatáson és a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételén alapulhatnak. A hitelreferencia szolgáltatás igénybevételéről a hitelező előzetesen papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a fogyasztót.
 3. A hitelező a hitelképesség vizsgálatát követően haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztót a hitelkérelem
 4. A hitelező a hitelkérelem elbírálásának eredményéről és adott esetben arról, ha a hitelkérelem elutasítására az adatok automatikus feldolgozása során került sor.
 5. A hitelszerződés megkötését követően a hitelező nem mondhatja fel a hitelszerződést azzal az indokkal, hogy a hitelképesség vizsgálata nem volt megfelelő vagy a fogyasztó által közölt adatok hiányosak voltak.
 6. Ha a felek a hitelszerződés megkötését követően a hitel teljes összegének felemelésében állapodnak meg, a hitelszerződés módosítását megelőzően a hitelező köteles a fogyasztó hitelképességét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékelni, kivéve, ha a hitel adott összeggel történő megemelését a hitelképesség eredeti vizsgálatakor már figyelembe vették.
 7. Ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján a fogyasztóval nem kíván szerződést kötni, a fogyasztót a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzőiről haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja, kivéve, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.

X. Közvetítői díjazás

 1. Jelen szerződésben vállalt szolgáltatásért (azaz pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért) a Többes Ügynököt díjazás – a Hpt. 69.§-a alapján – az Ügyfél részéről nem illeti meg, a Többes Ügynök tevékenységéért kizárólag a Megbízóktól jogosult díjazásra. A Többes Ügynök attól a Pénzügyi intézménytől jogosult díjazásra (közvetítői díjra), amellyel az Ügyfél a Többes Ügynök közvetítése révén a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozóan szerződést köt.
 2. Ez azonban nem érinti a Többes Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatását igénybe vevő Ügyfele számára más – a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel, azzal, hogy ebben az esetben csak akkor jogosult az Ügyfél számára díjat felszámítani, ha az általa esetlegesen ajánlott jelzáloghitel vagy fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatozó pénzügyi lízing után az érintett Megbízóktól nem kap közvetítői díjat.
 3. A Többes Ügynök jelen Üzletszabályzatban foglaltak keretein belül más jogcímen nem jogosult díj igényt támasztani az Ügyfél irányában, kivéve, ha abban kifejezetten írásban megállapodtak és a Hpt. 69. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintett az adott tevékenység nem képezi a jelen Üzletszabályzat tárgyát és azért Megbízóktól nem részesült díjazásban.
 4. A Megbízóktól díjazásban részesülő Többes Ügynök az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól az Ügyfélnek kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke.

XI. A Többes Ügynök által nyújtott szolgáltatás

 1. A közvetítői tevékenység jellege

1. A Bank360 Zrt. elsősorban - de nem kizárólagosan – távközlési eszköz(ök) igénybevételével fejti ki közvetítői tevékenységét. A Többes Ügynök a közvetítői tevékenységet:

a. a Jelzáloghitel Termékek vonatkozásában kizárólag személyes ügyféltalálkozáson alapuló tevékenység keretében végzi, míg

b. (a Jelzáloghitel  Termékek kivételével) minden más Termék vonatkozásában internetes Honlapján keresztül jelzett szolgáltatás igénybevételi szándék alapján, a Többes Ügynök által erre célra rendszeresített online nyilatkozat kitöltését követően elektronikus úton (e-mail) küldött tájékoztatás keretében, vagy telefonon keresztül vagy személyes felkeresés útján végzi, ennek megfelelően az Ügyféllel a pénzügyi szolgáltatás közvetítése során személyes ügyféltalálkozáson alapuló tevékenységet is kezdeményezhet.

A Többes Ügynök hiteltanácsadást nem végez.

A Többes Ügynök közvetítői tevékenységét munkavállalói vagy alvállalkozói útján végzi. Ennek megfelelően a Többes Ügynök közvetítői tevékenysége alatt a Bank360 Zrt. által végzett közvetítői tevékenység mellett a Többes Ügynök képviseletében eljáró Közvetítői alvállalkozó által végzett közvetítői tevékenységet is érteni kell.

2. A Többes Ügynök által végzett közvetítés egy olyan ügynöki tevékenység, amelynek során

a. személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén:

a Fogyasztó, aki személyes ügyféltalálkozó során igénybevételi szándékot jelez a Bank360 Zrt-nek, amelynek keretében kifejezetten igényli a Többes Ügynök közreműködését a kiválasztott pénzügyi termék vonatkozásában. A Fogyasztó által jelzett igénybevételi szándék alapján, a személyes ügyféltalálkozó keretében végzett közvetítés eredményeképpen az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi szolgáltatás vonatkozásában a közvetítést végző Többes Ügynök továbbítja az Ügyfél által megadott adatállományt a Pénzügyi intézmény felé.

b. nem személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén

az ügyfél az elektronikus felületen online módon, igénybevételi szándékot jelez a Bank360 Zrt-nek, amelynek keretében kifejezetten igényli a Többes Ügynök közreműködését a kiválasztott pénzügyi termék vonatkozásában. Az ügyfél online megkeresése alapján,

i. szolgáltatás igénybevételi szándék jelzésére szolgáló online nyilatkozat kitöltését követően elektronikus úton (e-mail) küldött tájékoztatás keretében végzett közvetítés eredményeképpen az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi szolgáltatás vonatkozásában a közvetítést végző Többes Ügynök továbbítja az Ügyfél által megadott adatállományt a Pénzügyi intézmény felé.

ii. a telefonon keresztül végzett közvetítés eredményeképpen az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi szolgáltatás vonatkozásában a közvetítést végző Többes Ügynök továbbítja az Ügyfél által megadott adatállományt a Pénzügyi intézmény felé.

3. A Honlapon megjelenített adatok és információk nem minősülnek sem ajánlattételnek, sem teljes körű tájékoztatásnak. A Honlapon a Bank360 Zrt. mindaddig marketing tevékenységnek minősülő szolgáltatást végez, amíg az oldalra Látogató ki nem fejezi egyértelmű szándékát a közvetítői tevékenység igénybevételére vonatkozóan.

2. Szolgáltatási szerződés

 1. A Bank360 Zrt. által nyújtott pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó Szolgáltatási szerződés az Ügyfél és a Többes Ügynök között az alábbi cselekmények megtörténtével jön létre:

a. személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén

i. a személyes ügyféltalálkozáson alapuló tevékenység eredményeképpen a Fogyasztó egyértelmű szándékát fejezi ki a közvetítői tevékenység igénybevételére.

ii. Egyértelmű szándék kinyilvánításnak minősül, ha az Ügyfél az erre célra rendszeresített ’Igényfelmérő lap és adatkezelési tájékoztatás’ elnevezésű nyomtatványon (a továbbiakban: Igényfelmérő Lap) adatait megadja, majd az igényfelmérő lap aláírásával elfogadja az Üzletszabályzatot és az egyéb az igényfelmérő lapon szereplő és ahhoz kapcsolódó dokumentumokat, ideértve különösen az Adatkezelési szabályzatot, a Panaszkezelési szabályzatot, valamint a közvetítői tevékenység megkezdését megelőző tájékoztatót.

b. nem személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén

i. A pénzügyi termékek reklámozásának eredményeképpen a Látogató online módon egyértelmű szándékát fejezi ki a közvetítői tevékenység igénybevételére.

ii. Egyértelmű szándék kinyilvánításnak minősül, ha az Ügyfél az általa érdekesnek talált pénzügyi termékajánlat kiválasztását követően  rögzíti a Bank360 Zrt. által előre meghatározott adatait, majd elfogadja az Üzletszabályzatot és az egyéb kihelyezett tájékoztatókat, ideértve különösen a Többes Ügynök Adatkezelési szabályzatát és a közvetítői tevékenység megkezdését megelőző tájékoztatót, valamint ezt követően a „Visszahívást kérek” (vagy ehhez hasonló elnevezésű és/vagy értelmű) gombra kattint.

iii. Az előző pontokban jelzett igényt követően a Bank360 Zrt.

 • vagy elektronikus úton (e-mail) tájékoztatást küldött az Ügyfél részére,
 • vagy telefonon sikeres kapcsolatfelvételt kezdeményez, amelynek célja a telefonon keresztül megvalósuló közvetítői tevékenység kifejtése vagy a személyes találkozó keretében megvalósuló közvetítői tevékenységhez kapcsolódó időpont-egyeztetés a Látogatóval.

2. A Szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi jelen Üzletszabályzat. A jogviszony létrejöttéhez külön írásba-foglalás nem szükséges.

3. A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal (azaz felmondási idő alkalmazása nélkül) felmondhatja a másik félhez intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal (elektronikus úton létrejött szerződés esetében a szerződés létrejöttének megfelelő módon és eszköz által). A Felekre vonatkozó, a jogszabályból, illetőleg szerződéses előírásokból származó titoktartási, adatvédelmi kötelezettségek továbbra is fennmaradnak, illetőleg a Többes Ügynök a törvényi kötelezettségeinek továbbra is eleget tesz az Ügyfél irányában.

3. A szolgáltatás tartalma

 1. A Bank360 Zrt. a megbízó pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződésekben foglaltak alapján végzi a pénzügyi szolgáltatás közvetítését. A Többes Ügynök által közvetített termékek részben jelen Üzletszabályzatban, részben pedig a Többes Ügynök honlapján kerülnek megjelölésre. A Megbízók részére továbbított adatállomány tartalmazza minimálisan a Megbízók által előre meghatározott, az Ügyfél azonosításához és felkereséséhez szükséges személyes adatait, valamint az általa igényelt pénzügyi termék megjelölését.
 2. Amennyiben az Ügyfél valamely Pénzügyi intézmény pénzügyi terméke(i) iránt érdeklődik és kifejezetten igényli a Bank360 Zrt., mint közvetítő közreműködését, kapcsolatfelvételét a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés céljából, akkor a Többes Ügynök a Szolgáltatási szerződés időtartama alatt az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az Ügyfél részére:

a. A Többes Ügynök biztosítja annak lehetőségét, hogy

i. személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén a Fogyasztó / Látogató a személyes ügyféltalálkozó során az Igényfelmérő Lap kitöltésével és aláírásával kifejezhesse igényét a Többes Ügynök közreműködésére

ii. nem személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén a Látogató nevének, telefonszámának és az email címének megadásával, valamint a „Visszahívást kérek” gombra kattintás révén kifejezhesse igényét a Többes Ügynök közreműködésére.

b. A Többes Ügynök konzultációval, igényfelméréssel és tájékoztatással segíti az Ügyfelet a számára kedvező és elérhető pénzügyi szolgáltatás kiválasztásában úgy, hogy

i. személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén a Fogyasztó / Látogató által személyes ügyféltalálkozó során aláírt Igényfelmérő Lapon szereplő adatok alapján szóbeli konzultációt és igényfelmérést végez és az Ügyfél részére, valamint átadja: a közvetítői tevékenység megkezdését megelőző tájékoztatót, az MNB túlzott eladósodás kockázatairól szóló tájékoztatóját, az Üzletszabályzatot, Többes Ügynök Adatkezelési Szabályzatát, a három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát bemutató általános tájékoztatókat, valamint az azokhoz kapcsolódó, a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló MNB rendelet főbb követelményeiről szóló tájékoztatót

ii. nem személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén a Fogyasztó / Látogató által online módon megadott paraméterek alapján igényfelmérést végez. Az Ügyféltől az elektronikus felületen adott adatok alapján a Többes Ügynök elektronikus úton (e-mail) tájékoztatást küld az Ügyfél részére, amely tartalmazza a közvetítői tevékenység megkezdését megelőző tájékoztatót, az MNB túlzott eladósodás kockázatairól szóló tájékoztatóját, három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát bemutató általános tájékoztatókat, valamint az azokhoz kapcsolódó, a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló MNB rendelet főbb követelményeiről szóló tájékoztatót

c. A Bank360 Zrt. tevékenysége kifejezetten és kizárólag az Ügyfél igényeihez igazodó pénzügyi intézmény, illetve annak szolgáltatásai felkutatására és kiajánlására irányul, és tevékenysége nem minősül eredménykötelesnek.

d. A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a szolgáltatást igénybe venni szándékozó Ügyfél részére írásban vagy tartós adathordozón egyértelműen tájékoztatást ad az V.5. pontban foglaltakról úgy, hogy: az erről szóló tájékoztatót kihelyezi a Honlapra, valamint:

 i. nem személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén a „Visszahívást kérek” gombra kattintást követően azt e-mailben megküldi az Ügyfél részére, továbbá  

ii. személyes találkozó keretében megvalósuló közvetítői tevékenység esetén az Ügyfél részére papír alapon átadja

e. A Bank 360 Zrt. a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet a jelen Üzletszabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakról, valamint minden olyan adatról, körülményről és információról, mely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet, és amelyek alapján az Ügyfél felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett pénzügyi szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének.

f. A Többes Ügynök tevékenysége során felméri a fogyasztó igényeit, lehetőségeit és szükségleteit annak érdekében, hogy számára a legmegfelelőbb, az igényeihez igazodó pénzügyi termék kerüljön kiajánlásra.  A fogyasztó igényeinek felmérése:

 • személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén a fogyasztó által szóban megadott adatoknak az Igényfelmérő Lapra történő rögzítésével
 • nem személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén a Honlapon elhelyezett Kalkulátor segítségével, az abban fogyasztó által megadott adatok alapján történik

g. A Többes Ügynök lakossági hitel termékek esetén, az Ügyfél igényeinek, lehetőségeinek és szükségleteinek felmérését követően az azokkal kapcsolatos lényeges feltételekről tájékoztatja az Ügyfelet, a jelen Üzletszabályzatban foglalt kötelezettségek és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével.

h. A Többes Ügynök lehetővé teszi az Ügyfél számára több pénzügyi intézmény versengő termékei közötti összehasonlítást, ennek keretében legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és az erről készített összehasonlító tájékoztatót nem személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén e-mailben, míg személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén papír alapon az Ügyfél részére átadja.

i. Tevékenysége során az Ügyfél figyelmét felhívja az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára és annak tartalmára, valamint az írásos tájékoztatás(oka)t érthető szóbeli magyarázattal is kiegészíti.

j. A jelen Üzletszabályzat mellékletében felsorolt 1. számú mellékletekben foglalt tájékoztatót a Bank360 Zrt. nem személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén e-mail útján bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. A jelen Üzletszabályzat mellékletében felsorolt 1. számú, 2. számú és 3. számú mellékletekben foglalt tájékoztatókat a Bank360 Zrt. személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén a találkozó során papír alapon az Ügyfél részére átadja.

k. Minden egyéb tájékoztatási kötelezettség tekintetében, ahol a jogszabály írásos tájékoztatást ír elő, a szóbeli tájékoztatást követően minden esetben írásos tájékoztatót is az Ügyfél rendelkezésére bocsát úgy, hogy a tájékoztatókat a Honlapra kihelyezi, és/vagy az Ügyfél által megadott email címre megküldi, vagy papír alapon személyesen átadja.

l. A Bank360 Zrt. által személyes, illetve nem személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység keretében nyújtott tájékoztatás után az ismertetett termékek közül az Ügyfél kiválasztja, hogy melyik Pénzügyi intézménynél mely pénzügyi termék Ajánlatot kívánja igénybe venni. A Bank360 Zrt. rögzíti az igényléshez szükséges, Pénzügyi intézmény által előre meghatározott adatokat és az Ügyfél által megadott kérelemmel kapcsolatos igényét elektronikus úton vagy papír alapon továbbítja az Ügyfél által kiválasztott Pénzügyi intézményhez, melyről az Ügyfelet tájékoztatja.A Pénzügyi intézmény ajánlato(ka)t dolgoz ki az Ügyfél számára és az Ügyfelet közvetlenül, a Többes Ügynök közreműködése nélkül megkeresi. Az Ügyfél nem köteles a Pénzügyi intézmény által adott ajánlat alapján szerződést kötni a Pénzügyi intézménnyel. A hitel szerződés megkötése minden esetben az Ügyfél döntési jogkörébe tartozik. 

m. A nem személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítői tevékenység vonatkozásában a többes ügynök és az ügyfél megállapodik abban, hogy amennyiben az ügyfél által elsődlegesen kiválasztott pénzügyi intézmény a hitelkérelmét elutasítja, úgy a többes ügynök további versengő szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi intézmények felé is továbbítsa az egyes szolgáltatásokra vonatkozó hiteligénylési kérelmét. Az ügynök kizárólag azon további pénzügyi intézmények felé továbbítja az ügyfél kérelmet, akikre vonatkozóan már a jogszabályokban előírtaknak megfelelő tájékoztatást előzetesen megadta az ügyfél részére.

3. A Bank360 Zrt. és az Ügyfél közt létrejött megállapodás a nem személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén nem terjed ki különösen az alábbi tevékenységekre:

a. Hiteligényléshez szükséges dokumentációval kapcsolatos bármilyen ügyintézés (átadás, kitöltés, továbbítás, dokumentum beszerzés, dokumentum megőrzés, földhivatali ügyintézés stb.),

b. Kapcsolattartás az Ügyfél és a Pénzügyi intézmény között,

c. Bármilyen egyéb, a jelen Üzletszabályzatban nem szereplő tevékenység.

XII. Kapcsolattartás és együttműködés, képviseleti jog, értesítés és kézhezvétel szabályai

 1. Mind a Többes Ügynök, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint szerződési nyilatkozatokat köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.
 2. A Többes Ügynök az alábbi módok bármelyikén kapcsolatot tarthat, illetve kapcsolatba kerülhet az Ügyféllel: e-mail, telefon, hirdetés, ajánlás, hivatalos internetes oldal (www.bank360.hu), személyesen.
 3. A Többes Ügynök és az Ügyfél a közvetítői szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködni kötelesek. A felek kötelesek a szerződésekhez kapcsolódó tényekről és körülményekről egymást késedelem nélkül tájékoztatni, felhívni egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra.
 4. Személyes ügyféltalálkozással járó közvetítői tevékenység esetén a Többes Ügynök jogosult, illetve köteles meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, valamint az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározottak szerint. Az ügyfél-átvilágítás során a Többes Ügynök köteles megkövetelni a törvényben meghatározott adatokat igazoló okiratok (okmányok) bemutatását (magyar állampolgár esetén: személyi igazolvány, lakcímkártya; külföldi állampolgár esetén: útlevél, illetve más személyi azonosító igazolvány, érvényes tartózkodási jogot igazoló más okmány). Jogi személyek esetén a következő, 30 napnál nem régebbi dokumentumok bemutatását/benyújtását követeli meg: cégkivonat, társasági szerződés/alapító okirat, aláírási címpéldány.
 5. A Többes Ügynök által küldött értesítés, kérés, dokumentum attól az időponttól tekintendő kézbesítettnek, amikor a Többes Ügynök az Ügyfél részére az értesítést elküldte vagy személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén személyesen átadta és az átvételt az Ügyfél az átadott dokumentumra vezetett aláírásával vagy külön nyilatkozatban visszaigazolta. Elektronikus úton, e-mailen keresztül megküldött értesítés, dokumentum kézbesítettnek tekintendő, amennyiben a Többes Ügynök központi számítógéprendszere az e-mailt elküldte. Ellenkező bizonyítás hiányában az elküldés központi számítógéprendszeren regisztrált időpontja, illetőleg visszaigazolás esetén a visszaigazoláson feltüntetett időpont tekinthető a kézbesítés időpontjának is, azzal, hogy munkaszüneti napon küldött e-mail a legközelebbi munkanapon tekintendő kézbesítettnek.
 6. A Többes Ügynök az Ügyfélnek szóló értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, melyet az Ügyfél megadott részére, ennek hiányában az Ügyfél által a Többes Ügynök tudomására hozott legutolsó címére (székhelyére). Az Ügyfél által hibásan közölt cím miatti téves postázásból származó károk és költségek az Ügyfelet terhelik, megfizetésük azonnal esedékes. Amennyiben a Többes Ügynök rendelkezésére egyáltalán semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából eredő felelősség nem terheli.
 7. A Többes Ügynök az Ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Bármely levél, melyet a Többes Ügynök az Ügyfél által megadott címre küldött, kézbesítettnek tekintendő, ha a posta számára a kézbesítéshez általában szükséges idő eltelt. Szokásos postai időnek bármely belföldi küldemény feladását követő ötödik munkanap tekintendő. A feladás megtörténtének időpontjaként a feladóvevényen feltüntetett időpont tekintendő.

XIII. Felelősségi szabályok

 1. A Többes Ügynök a többes ügynöki tevékenysége során okozott kárért maga felel.
 2. A Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítésével kapcsolatos tevékenysége során mindenkor a Hpt. többes ügynökre vonatkozó szabályai szerint jár el, felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal. A Többes Ügynök jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásáért felelős. A Többes Ügynök szakmai tevékenysége során okozott károkért a Generali Biztosító Zrt., mint a Többes Ügynök felelősségbiztosítója áll helyt (kötvényszám: 95610915923056500).
 3. A Többes Ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért. A Többes Ügynök tájékoztatása nem helyettesíti a Megbízók által, legkésőbb a szerződéskötés előtt adandó és a mindenkor hatályos jogszabályok által aláírt tájékoztatást, amely vonatkozásában kizárólag a Megbízók tartoznak felelősséggel.
 4. A Többes Ügynök nem felel a vis maior (elháríthatatlan okból), a jogszabályból vagy hatósági rendelkezésből, vagy a Többes Ügynök működésének harmadik személy általi megzavarásából eredő Ügyfelet ért károkért.
 5. A Többes Ügynök nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a közvetített ügylet kapcsán használt jogi, pénzügyi és egyéb speciális szakismeretet igénylő szakkifejezéseket a Többes Ügynök által a részére adott felvilágosítás ellenére nem megfelelően értelmezte, értette.
 6. A Többes Ügynök jogosult közvetítői alvállalkozó igénybevételére. Amennyiben a Többes Ügynök a szerződés teljesítéséhez közvetítői alvállalkozót vesz igénybe, a Többes Ügynök a közvetítői alvállalkozó eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Amennyiben a közvetítői alvállalkozó felelősségét jogszabály, vagy üzletszabályzat korlátozza, a Többes Ügynök felelőssége a közvetítői alvállalkozó felelősségéhez igazodik.
 7. A Többes Ügynök nem szavatolja a hitelkérelem Ügyfél javára történő pozitív elbírálást, illetőleg a hitelkérelem alapján igényelt hitel (kölcsön) tényleges nyújtását, folyósítását. A mindenkori hiteligénylést a pénzügyi intézmény bonitás vizsgálat alá veti. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a pénzügyi intézménynek jogában áll az Ügyfelet elutasítani, és ezt nem megindokolni. Ebben az esetben a Többes Ügynök semminemű felelősség nem terheli.
 8. Az egyes hiteltermékek bírálatát követően előfordulhat, hogy hiánypótlásként további dokumentumokat kér a pénzügyi intézmény. A Többes Ügynök kijelenti, hogy felelősség nem terheli a Megbízók által esetlegesen pótlólag bekért – a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok, bizonylatok – az Ügyfél részéről történt késedelmes teljesítésért, az ebből adódó időbeni eltolódásért, valamint ennek következményéből származóan az Ügyfelet ért károkért, és az erre visszavezethető esetleges elutasításért, továbbá az indokolt ügyintézési határidő alatti árfolyam különbözetből eredő károkért.
 9. A Többes Ügynök által közzétett reklám nem minősül nyilvános ajánlattételnek és a benne lévő tájékoztatás nem teljes körű.
 10. Értesítés esetén, amennyiben a Többes Ügynök rendelkezésére semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából eredő felelősség nem terheli.
 11. A pénzügyi intézmény felelőssége:
  a. A Többes Ügynököt megbízó pénzügyi intézmény felel azért, hogy
  i. a Többes Ügynökkel kötött megbízási szerződés pontosan, egyértelműen meghatározza a Többes Ügynök által ellátandó feladatokat, az Ügyfél tájékoztatására vonatkozó követelményeket,
  ii. minden, a Többes Ügynökkel kötött megbízási szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információt a Többes Ügynök rendelkezésére bocsát.
 12. Ügyfél felelőssége, kötelezettsége
  a. Az Ügyfél köteles a Többes Ügynök által megjelölt, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat a Többes Ügynök által meghatározott időpontig az ügynök rendelkezésére bocsátani.
  b. Az Ügyfél felelős az általa átadott információk és adatok pontosságáért, helytállóságáért és a valóságnak megfelelőségéért.
  c. Az Ügyfél felelős továbbá az általa bemutatott, illetve a Többes Ügynök rendelkezésére bocsátott dokumentumok valódiságáért.
  d. Az Ügyfél késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelően tájékoztatni a Többes Ügynököt annak közvetítői tevékenysége szempontjából jelentős körülményekről, tényekről és adatokról, különösen, de nem kizárólagosan az Ügyfél azonosításához szükséges adatokról, illetve azok változásáról.
  e. Ezen tájékoztatás elmaradásából, késedelméből, valamint a hibás, félreérthető, illetve félrevezető tájékoztatás adásából származó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik, azokért a Többes Ügynök nem felel.
  f. Az Ügyfél felel a Pénzügyi intézmény részére elbírálás céljára az adott Pénzügyi intézmény és az Ügyfél között megkötendő pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó, a Pénzügyi intézmény által megkövetelt és az ügylet elbírálásához elengedhetetlen adatlap és dokumentáció, okmányok, másolatok és egyéb nyilatkozatok teljességéért, azok tartalmának valódiságáért valamint helyességéért és időbeni rendelkezésre bocsátásáért.
  ​​​​​​​g. A Többes Ügynök nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az előző bekezdésben felsoroltakat az Ügyfél hiányosan vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vagy késedelmesen adja át, illetve közli a Pénzügyi intézményhez történő továbbításra.

XIV. Banktitok és üzleti titok

 1. A Többes Ügynök köteles a pénzügyi szolgáltatási szerződéssel összefüggésben tudomására jutott valamennyi banktitoknak minősülő adatot és információt megőrizni, illetőleg azokat kizárólag a Hpt. banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően adhatja ki harmadik személynek. A Többes Ügynök a közvetítői tevékenysége során tudomására jutó banktitoknak, illetve üzleti titoknak minősülő adatokat a Hpt. VII. fejezetében foglaltak szerint köteles kezelni. A Többes Ügynök csak az Ügyfél megfelelő azonosítását követően ad tájékoztatást a közvetített szerződéssel kapcsolatos, banktitoknak minősülő információkról.
 2. Az Ügyfél köteles a Többes Ügynökről tudomására jutott üzleti titkokat bizalmasan kezelni. Üzleti titok - minden olyan, a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenységéhez kapcsolódó - tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Többes Ügynöknek méltányolható érdeke fűződik. A Többes Ügynök felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az üzleti titok megsértése polgári jogi, illetve büntetőjogi következményekkel járhat.

XV. Vegyes és záró rendelkezések

 1. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik. A Többes Ügynök, mint adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A részletes adatvédelmi rendelkezések a Bank360 Zrt. Honlapján elérhető Adatkezelési Szabályzatban találhatóak. A Bank360 Zrt. és az Ügyfél között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése – az Ügyfél erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatának hiányában – nem eredményezi a Bank360 Zrt. részére adott adatkezelési hozzájáruláson alapuló adatkezelés automatikus megszűntetését.
 2. Az Ügyfél a Bank360 Zrt. által nyújtott közvetítői tevékenységgel kapcsolatban panasszal élhet. A Bank360 Zrt. az Ügyfélpanaszok kezelését/kivizsgálását a Honlapon elhelyezett Panaszkezelési szabályzat szerint végzi.
 3. A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Hpt., és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók, valamint a Megbízók üzletszabályzatait és általános szerződési feltételeit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt: Budapesten, 2018. február 1.

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően és jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató
 2. számú melléklet: A jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás tartalmi követelményei
 3. számú melléklet: A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás formája

 

 1. számú melléklet

Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően

1. Hitelező/hitelközvetítő adatai

a hitelező neve (cégneve)

... [név]

levelezési címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma

...

internet címe*

...

adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve)

... [név]

levelezési címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma*

...

internet címe*

...

* jelölt mezők kitöltése nem kötelező

 

Az „adott esetben” kifejezés szerepeltetése esetén a hitelezőnek kizárólag akkor kell kitöltenie az adott mezőt az adat tekintetében, ha az a hitelre vonatkoztatható, ha nem, a sort törölni szükséges.
A [...]-ban található szöveg helyébe a vonatkozó adatokat szükséges beírni.

2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése

a hitel típusa

...

a hitel teljes összege
a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa

...

a hitel lehívásának feltételei
a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és időpontja

...

a hitel futamideje

...

a törlesztőrészletek és elszámolásuk módja

Önnek az alábbi fizetéseket kell teljesítenie:
... [a törlesztőrészletek összege, a törlesztőrészletek száma, a törlesztés gyakorisága]
A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve a díjat, jutalékot és költséget - fizetésének módja:
...

a fizetendő teljes összeg
a tőke, valamint a hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget

... [a hitel teljes összege és a hitel teljes díja]

adott esetben a termék értékesítéséhez vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezése és készpénzára

...

adott esetben a szükséges biztosítékok
a hitelszerződéshez szükséges biztosítékok jellemzője

... [a szükséges biztosíték típusa]

adott esetben
a törlesztő-részletek megfizetése nem eredményezi haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését

...

3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás

hitelkamat vagy hitelkamatok

...%
... [rögzített vagy változó hitelkamat; utóbbi esetén a kiinduló referencia-kamatláb mértéke; az egyes hitelkamatok időtartamai]

teljes hiteldíj mutató (THM)
a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti

...%
... [a reprezentatív példa valamennyi feltétele]

hitelszerződés megkötéséhez szükséges
- biztosítási vagy
- egyéb kapcsolódó szolgáltatási szerződés fennállása ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THM-ben nem szerepelnek

igen/nem [ha igen, annak típusa] ...
igen/nem [ha igen, annak típusa] ...

hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget

...

adott esetben egy vagy több fizetési számla szükséges a hitelszerződés megkötéséhez

...

adott esetben a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalék, díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség

...

adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget

...

adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - módosításának feltételei

...

adott esetben közjegyzői díj

...

késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik a törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást

A törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt Önnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik: ... [az alkalmazandó hitelkamat, valamint a késedelmi kamat]

4. Egyéb jogi tájékoztatás

elállási jog fennállása
Önnek joga van a hitelszerződéstől 14 napon belül elállni

igen/nem

előtörlesztés
Ön bármikor jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére

...

adott esetben az előtörlesztés esetleges költségei
az előtörlesztés esetén a hitelező Öntől a következő költségek megtérítésére jogosult

... [az előtörlesztéssel kapcsolatos költségek megtérítését a 24. § rendelkezései szerint kell meghatározni]

a 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás
a hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja

...

hitelszerződés tervezetének egy példányához való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy a hitelező a hitelszerződés-tervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássa
nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a hitelező Önnel nem kíván szerződést kötni

...

adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozása

Ez a tájékoztatás ...-tól ...-ig érvényes.

5. Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő tájékoztatás

a hitelező a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállambeli képviselőjének neve (cégneve)

... [név]

levelezési címe

... [a fogyasztó által használandó cím]

telefonszáma*

...

e-mail címe*

...

telefaxszáma*

...

internet címe*

...

a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma

... [cégjegyzékszám vagy bírósági nyilvántartásba vételi szám]

a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság

...

az elállási jog gyakorlása

... [az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről; továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre a fogyasztónak elállási (felmondási) nyilatkozatát küldenie kell]

a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező által alkalmazandó jog

...

jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése

... [vonatkozó szerződési rendelkezés meghatározása]

nyelvhasználat

... [az előzetes tájékoztatás nyelvéről, a szerződéskötés nyelvéről, továbbá a szerződés hatálya alatt a fogyasztóval való kapcsolattartás - a fogyasztóval egyetértésben megállapított - nyelv]

szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát

...

 

Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató

Tájékoztató a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló MNB rendelet főbb követelményeiről

2015. január 1. napjával hatályba lépett a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet, amelyet – néhány kivételtől eltekintve - minden, 2015. január 1. napját követően kötött új kölcsönigénylés esetében alkalmazni kell.

A rendelet bevezeti a jövedelemarányos törlesztőrészlet részlet mutatót (a továbbiakban: JTM), amely az ügyfelek rendszeres, legális jövedelmének meghatározott aranyában korlátozza az új hitel felvételekor maximálisan vállalható törlesztési terheket. A JTM az ügyfél kölcsönnyújtást követően fennálló havi adósságszolgálata és az igazolt havi nettó jövedelem (jövedelmek) hányadosa azzal, hogy adóstársak eseten valamennyi adóstárs havi adósságszolgálata es igazolt havi nettó jövedelme összesítve kerül figyelembevételre.

Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató fogalma

havi adósságszolgálat


JTM = -----------------------------

igazolt havi nettó jövedelem

Amennyiben az ügyfél (illetve adóstársak eseten az ügyfelek összesített) igazolt havi nettó jövedelme alacsonyabb, mint négyszázezer forint, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg az 50%-ot, amennyiben, az igazolt havi nettó jövedelme eléri vagy meghaladja a négyszázezer forintot, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg a 60%-ot.

A havi adósságszolgálatba az ügyfél összes – akar az ügyfél nyilatkozata, akar azon hitelinformációs rendszer lekérdezése alapján, amelyhez csatlakozott, vagy amelynek tagja – ismert, valamely hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozása után fizetendő rendszeres havi törlesztőrészlet figyelembevételre / beszámításra kerül. Amennyiben az ügyfél valamely hitelügyletben adóstársként vesz reszt, úgy ezen hitel havi törlesztőrészlete az egyes adóstársak között egyenlő aranyban megosztásra kerül, és az ügyfélre így eső havi törlesztőrészlet-hányad fog az ügyfél ezen hitelből eredő havi törlesztőrészletének minősülni.

Igazolt havi nettó jövedelem igazolásának módja

Az ügyfélnek egy naptári hónapra vonatkozó, 30 napnál nem régebbi igazolása

a) a munkáltató, az állami adóhatóság, a magyar vagy valamely külföldi állam ellátást folyósító szerve 12 hónapnál nem régebben kiállított igazolása alapján meghatározható nettó jövedelmei összessége, amelyek után az előírt közterhek levonásra, megfizetésre kerültek,

b) az ügyfél nyilatkozata és az átutalási megbízás jogcímét (ideértve az átutalás „Közlemény” rovatában egyértelműen feltüntetett jogcímet is) tartalmazó fizetési számla kivonat alapján az ügyfél fizetési számláján jóváírt bére, nyugdíja, továbbá egyéb, a magyar vagy külföldi állam által folyósított rendszeres ellátás összege, amelyek után az előírt közterhek - az ügyfél tudomása szerint - levonásra, megfizetésre kerültek,

c) a bíróságnak a megállapításról vagy jóváhagyásról szóló döntése alapján a házastársi tartásdíj, élettársi tartásdíj, valamint az üzletszerűen végzett járadékszolgáltatás nyújtására

d) az a)-c) alpont szerinti, forinttól eltérő pénznemű jövedelmének a Magyar Nemzeti Bank által a havi adósságszolgálat számítását megelőző második munkanapon közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján forintban kifejezett értéke;

Havi adósságszolgálat számításának módja

A hitelszerződés megkötésekor kérjük, felelősen járjon el, hozzon felelős döntést. Felhívjuk figyelmét, hogy:

- kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá,

- pénzügyi teljesítőképességének romlása, pl. a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól,

- fizetési nehézség esetén mielőbb tájékoztassa a bankot, annak érdekében, hogy a hitelszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,

- a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,

- nem szerződésszerű teljesítés esetén a bank a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amivel a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, illetve a bank a tartozás meg nem fizetése esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult,

- a bank által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is Önt terhelik, valamint - ha a biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére – az Ön jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható.

56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 1. sz. melléklet szerinti 1. sz. táblázat ismertetése

A törlesztőrészletek rendszeres jövedelemhez viszonyított arányának várható változása a rendszeres jövedelem, valamint a kamat változásának függvényében

A hitel típusa:

 

A hitel összege:

 

A hitel futamideje:

 

A hitel kamata:

 

Rendszeres jövedelem változása

Kamat emelkedése

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

-30% változás

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

-20% változás

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

-10% változás

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

0% változás

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

+10% változás

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

+20% változás

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

+30% változás

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

JTM: % Törlesztőrészlet: forint

 

 1. számú melléklet

A jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás tartalmi követelményei

1. A hitelezővel kapcsolatos adatok:

1.1. a hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye),

1.2. adott esetben a hitelközvetítő, közvetítői alvállalkozó neve (cégneve) és címe (székhelye).

2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok:

2.1. felhasználási célok, amelyre a hitel fordítható,

2.2. a jelzáloghitel biztosítékai, adott esetben annak lehetősége, hogy más tagállamban is lehet,

2.3. a hitel lehetséges futamideje,

2.4. a hitelező által kínált jelzáloghitelek típusai, fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött vagy kamatperiódusokban rögzített, a kamatozás jellemzőinek rövid ismertetése beleértve a fogyasztót érintő hatásokat; alkalmazása esetén kamatfelár, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutató,

2.5. forinttól eltérő devizanem esetén annak törlesztéskor és adott esetben átváltáskor jelentkező következményei a fogyasztóra nézve,

2.6. egy reprezentatív példával a hitel teljes összege, a hitel teljes díja, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a teljes hiteldíj mutató,

2.7. a hitel teljes díjába bele nem számított további költségek és díjak, ha van ilyen,

2.8. az előtörlesztés lehetősége és annak feltételei,

2.9. a hitelező által kínált törlesztési lehetőségek, beleértve a törlesztőrészletek számát, összegét és a törlesztés gyakoriságát is,

2.10. a fedezetül szolgáló ingatlan értékelésének szükségessége, ki végezteti el az értékelést és a fogyasztót ezzel kapcsolatban milyen költség terheli,

2.11. azok a kapcsolódó szolgáltatások, amelyeket a fogyasztónak igénybe kell vennie a hitel felvételéhez vagy a meghirdetett feltételek melletti felvételéhez, ha van rá lehetőség annak feltüntetése, hogy a kapcsolódó szolgáltatásokat a hitelezőtől eltérő szolgáltatótól lehet megvenni, illetve a kapcsolódó szolgáltatás külön szerződéses jogviszony létrejöttéhez kötött-e,

2.12. általános figyelmeztetés a hitelszerződés be nem tartásának lehetséges következményeire,

2.13. a lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezményre és egyéb állami támogatásra vonatkozó általános tájékoztatás, illetve tájékoztatás arról, hogy hol lehet további felvilágosítást kapni,

2.14. a hitelbírálat időtartama,

2.15. adott esetben, például ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, egyértelmű és tömör tájékoztatás arról, hogy a hitelszerződés feltételeinek betartása nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését.

 

 1. számú melléklet

A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás formája

Bevezető szöveg

Ez a dokumentum [aktuális dátum]-án/-én [a fogyasztó neve] részére készült.
Ez a dokumentum az Ön által ezidáig megadott adatok és a jelenlegi pénzügyi piaci feltételek alapján készült.
Az alábbi tájékoztatás (adott esetben) a kamat és egyéb költségek kivételével [érvényességi dátum]-ig érvényes. 
Ezt követően a piaci feltételek függvényében változhat.
(Adott esetben) Ez a dokumentum nem kötelezi [a hitelező neve]-t arra, hogy hitelt nyújtson Önnek.

1. Hitelező

[Név] 
[Telefonszám] 
[Levelezési cím]
(Nem kötelező) [E-mail cím] 
(Nem kötelező) [Fax]
(Nem kötelező) [Internetcím]
(Nem kötelező) [Kapcsolattartó személy/pont]
(Adott esetben tájékoztatás arról, hogy hiteltanácsadás igénybe vehető-e:) [(Igényének és körülményeinek értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek./Nem ajánljuk Önnek az adott jelzáloghitelt. Egyes kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk az adott jelzáloghitel feltételeiről, hogy Ön dönthessen.)]

2. (Adott esetben): Hitelközvetítő

[Név] 
[Telefonszám]
[Levelezési cím]
(Nem kötelező)[E-mail cím] 
(Nem kötelező) [Fax]
(Nem kötelező) [Internetcím]
(Nem kötelező) [Kapcsolattartó személy/pont]
(Adott esetben [tájékoztatás arról, hogy hiteltanácsadás igénybe vehető-e)
[(Igényének és körülményeinek értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek./Nem ajánljuk Önnek az adott jelzáloghitelt. Egyes kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk erről a jelzáloghitelről, hogy Ön dönthessen.)] 
[Díjazás]

3. A hitel fő jellemzői

A hitel összege és pénzneme: [összeg][pénznem] 
(Adott esetben) Ez a hitel nem forint hitel.
(Adott esetben) Az Ön által felvett hitel forintra átszámított összege változhat.
(Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengül, akkor az Ön által felvett hitel összege [forint összeg]-re növekedne. Az összeg azonban még ennél magasabb is lehet, ha a forint árfolyama több mint 20%-kal gyengül a hitel devizaneméhez képest.
(Adott esetben) Az Ön által felvett hitel legmagasabb összege [forint összeg] lehet. 
(Adott esetben) Figyelmeztetést küldünk Önnek, ha a hitelösszeg eléri a [forint összeg]-t.
(Adott esetben) Lehetősége lesz [az idegen pénznemben felvett hitel újratárgyalásának joga vagy a hitel [adott pénznem]-ra/re való átváltásának a joga és feltételei]
A hitel futamideje: [futamidő] 
[A hitel típusa]
[Az alkalmazandó kamatláb típusa] 
Az Ön által fizetendő teljes összeg
Ez azt jelenti, hogy [hitelösszeg]-ért, amelyet hitelként felvesz, [összeg]-et kell visszafizetnie.
(Adott esetben) [Ez a hitel/Ennek a hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel. Ez azt eredményezheti, hogy a jelzáloghitel futamideje végén még [törlesztendő összeg]-et kell fizetnie.
(Adott esetben) Ennek a tájékoztatásnak az elkészítéséhez az ingatlan értékét [összeg]-nak/nek tekintettük. 
(Adott esetben) A maximálisan igénybe vehető hitelösszeg az ingatlan értékéhez viszonyítva [arány] vagy
A példaként szereplő összeg felvételéhez szükséges minimális ingatlanérték [összeg] 
(Adott esetben) [Fedezet]

4. Kamat és egyéb költségek

A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes éves díját mutatja meg százalékban kifejezve. A THM a különböző ajánlatok összehasonlítását szolgálja.
Az Ön hitelére érvényes THM [THM]. 
A THM az alábbiakat tartalmazza:
Kamatláb [a kamat mértéke százalékban, vagy adott esetben a referencia-kamatláb és a kamatfelár százalékos mértéke]
[A THM egyéb összetevői] 
Egyszer fizetendő költségek
(Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie. [A díj összege, ha ismert vagy a számítás alapja.] Rendszeresen fizetendő költségek
(Adott esetben) Ez a THM a kamatlábra vonatkozó feltételezések alapján került kiszámításra.
(Adott esetben) Mivel az Ön hitele [az Ön hitelének egy része] változó kamatlábú hitel, a mindenkori THM eltérhet az előbbiekben meghatározott THM mértékétől, ha a hitel kamatlába változik. Például amennyiben a kamatláb [a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, a THM [a forgatókönyvnek megfelelő szemléltető THM]-ra/re nőhet. (Adott esetben) Tájékoztatjuk, hogy a bemutatott THM azzal a feltételezéssel került kiszámításra, hogy a kamatláb a szerződés teljes időtartama alatt a kezdeti időszakra rögzített szinten marad.
(Adott esetben) Az alábbi költségek nem ismertek a hitelező számára, és így azokat a THM nem foglalja magában: 
[Költségek]
(Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie.
Kérjük, tájékozódjon az ehhez a hitelhez kapcsolódó minden egyéb illetékről és költségről.

5. A törlesztések gyakorisága és száma

A törlesztések gyakorisága: [gyakoriság] 
A törlesztések száma: [szám]

6. Az egyes törlesztőrészletek összege

[összeg][pénznem]
Az Ön jövedelme változhat. Kérjük, gondolja át, hogy a jövedelme csökkenése esetén is képes lesz-e törleszteni a [gyakoriság] részleteket.
(Adott esetben) Mivel [ez a hitel/e hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel, Önnek külön kell gondoskodnia arról, hogy a jelzáloghitel futamideje végén visszafizesse a még fennálló [a halasztott tőketörlesztésű hitel összege] tartozását. Ne feledkezzen meg az itt feltüntetett törlesztőrészleteken felül fizetendő esetleges további összegekről sem.
(Adott esetben) E hitelnek [/e hitel egy részének] a kamata változhat. Ez azt jelenti, hogy az Ön által fizetendő törlesztőrészletek összege nőhet vagy csökkenhet. Például amennyiben a kamat [a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, az Ön által fizetendő részlet [a forgatókönyvnek megfelelő törlesztőrészlet összege]-ra/re nőne.
(Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg forintban kifejezett értéke az egyes [gyakoriság]-ban/-ben eltérő lehet. 
(Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett maximális összeg]-ra/re növekedhet. 
(Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengülne, akkor Önnek az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett összeg]-val/vel többet kellene törlesztenie. Az Ön által fizetendő összegek ennél magasabbra is emelkedhetnek. 
(Adott esetben) Az Ön [a hitel pénzneme]-ban/-ben megállapított törlesztőrészleteinek a(z) forintra való átváltásához alkalmazott árfolyam a(z) [az árfolyamot közzétevő intézmény neve] által [dátum]-án/-én közzétett devizaárfolyam, vagy pedig a kiszámítás [dátum]-án/-én a [a referenciaérték vagy a kiszámítási módszer] alkalmazásával történik.
(Adott esetben) [Részletes adatok a kapcsolt megtakarítási termékekről és a halasztott kamatfizetésű hitelekről]

7. Szemléltető törlesztési táblázat

Ebben a táblázatban a [gyakoriság] fizetendő összeg látható.
A törlesztőrészletek ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) a fizetendő kamat ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop), adott esetben a fizetendő tőke ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) és adott esetben az egyéb költségek ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) összegéből állnak. (Adott esetben) Az egyéb költségek oszlopban szereplő költségek [költségek felsorolása]-hoz/-hez/-höz kapcsolódnak. A fennmaradó tőke ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) az egyes törlesztőrészletek után még törlesztendő hitelösszeg.
[Táblázat]

8. További kötelezettségek

A fogyasztónak a következő kötelezettségeket kell teljesítenie ahhoz, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett feltételekkel juthasson hitelhez:
[Kötelezettségek]
(Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett hitelfeltételek (a kamatlábat is beleértve) változhatnak, amennyiben Ön nem tesz eleget e kötelezettségeknek.
(Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy ha később eláll a hitelhez kapcsolódó bármely kapcsolódó szolgáltatás igénybevételétől, az az alábbi következményekkel járhat:
[Következmények]

9. Előtörlesztés

Ön jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére. 
(Adott esetben) [Feltételek]
(Adott esetben) Előtörlesztési díj: [az összeg, vagy ha nem lehetséges, akkor a kiszámítás módja]
(Adott esetben) Amennyiben a hitel előtörlesztése mellett dönt, kérem vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy pontosan megállapítsuk az előtörlesztés időpontjában esedékes előtörlesztési díjat.

10. Rugalmas elemek

(Adott esetben) [Tájékoztatás a fedezetcseréről/a szerződés átruházásról] Önnek lehetősége van ezt a hitelt más
[hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni.[Feltételek]
(Adott esetben) Nincs lehetősége ezt a hitelt más [hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni.
(Adott esetben) További elemek: [magyarázat a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában felsorolt további elemekről, és - választható jelleggel - a hitelező részéről a hitelszerződés részeként kínált, a megelőző szakaszokban nem említett egyéb elemekről].

11. A fogyasztó egyéb jogai

15 nap gondolkodási idő áll a rendelkezésére a hitel felvételéről szóló döntéshez. Miután kézhez kapta a hitelszerződés tervezetét a hitelezőtől, csak 3 nap eltelte után fogadhatja el az ajánlatot.
(Adott esetben) Önnek [az elállási időszak kezdete]-tól/-től számítva [az elállási időszak hossza] belül joga van elállni a megállapodástól. [Feltételek] [Eljárás]
(Adott esetben) Az elállás jogát elveszítheti, amennyiben az elállási időszak alatt e hitelszerződéshez kapcsolódó ingatlant vásárol vagy értékesít.
(Adott esetben) Ha úgy dönt, hogy él [a hitelszerződést érintő] elállás jogával, kérjük, ellenőrizze, hogy továbbra is vonatkoznak-e Önre a [8. szakaszban említett], a hitelhez [és a hitelhez kötődő kapcsolódó szolgáltatásokhoz] kapcsolódó egyéb kötelezettségek.

12. Panaszok

Amennyiben panasza van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot [a belső kapcsolattartó pont és az eljárásra vonatkozó információforrás].
(Adott esetben) A panasz kezelésére rendelkezésre álló idő legfeljebb [időtartam].
[Amennyiben a panasza helyben nem rendeződik az Ön számára kielégítően,] a következő szervezetekhez is fordulhat: Pénzügyi Békéltető Testület, (Adott esetben) vagy kapcsolatba léphet a FIN-NET hálózattal, amelytől elkérheti az Ön országában ezzel egyenértékű szerv adatait.

13. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségeknek való nem megfelelés következményei a fogyasztóra nézve

[A nem megfelelés típusai]
[Pénzügyi és/vagy jogi következmények]
Amennyiben nehézségei támadnak a [gyakoriság] törlesztőrészletek fizetésével kapcsolatban, kérjük, mielőbb keressen meg minket, hogy megfelelő megoldást találjunk a problémára.
(Adott esetben) A részletfizetések elmaradása esetén otthona végső esetben végrehajtás alá kerülhet.

(Adott esetben) 14. További tájékoztatás

(Adott esetben) [A hitelszerződésre alkalmazandó jog].
(Amennyiben a hitelező a személyre szóló tájékoztatás nyelvétől eltérő nyelvet kíván használni) Az információkat és a szerződési feltételeket [nyelv] nyelven fogjuk rendelkezésére bocsátani. A hitelszerződés időtartama alatt az Ön hozzájárulásával [nyelv] nyelven kívánunk Önnel kapcsolatot tartani. 
[A hitelszerződés tervezetében rögzített irányadó jog]

15. Felügyelet

A hitelező a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik.
(Adott esetben) A hitelközvetítő a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik.

 

bezárás Köszönjük, a választott bank hamarosan keresni fog Téged!
Értékeld a Bank360-at!