Jogi információk

 

Impresszum

A https://bank360.hu weboldalt (továbbiakban: Honlap) a Bank360 Zrt. üzemelteti. A Honlaphoz illetve az azon megjelenített tartalomhoz kapcsolódó valamennyi jog fenntartva. Az előzőekkel összhangban a Bank360 Zrt. által készített és publikált tartalmak szerzői joga kizárólag a Bank360 Zrt.-t illeti meg. Ezek elektronikus vagy nyomtatott formában történő sokszorosítása vagy felhasználása a szerző előzetes beleegyezése nélkül szigorúan tilos. A Honlap tartalmával bárminemű jogtalan visszaélés büntetőjogi feljelentést és kártérítési pert von maga után.

A Honlap üzemeltetőjére és a Honlapon elérhető szolgáltatás(ok) nyújtójára vonatkozó adatok:

Cégnév: Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégneve: Bank360 Zrt.)

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.;

Adószám: 25716355-2-42;

Nyilvántartó hatóság /cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-10-048921,

E-mail: info@bank360.hu

 

Ügyféltájékoztató

A Szerző által üzemeltet Honlap a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások iránt érdeklődők tájékoztatását szolgálja és a hatékony tájékozódását igyekszik segíteni. Ugyanakkor különösen fontos, hogy az Ön igényeinek megfelelő - és a Honlapon található Kalkulátor segítségével kiválasztott - szolgáltatás kiválasztását követően, annak igénybevétele előtt tájékozódjon a szolgáltatás pontos részleteiről az azt nyújtó szolgáltatónál, és döntését csak ezt követően hozza meg. A tájékozott döntéshozatal során vegye figyelembe jelenlegi és jövőbeni várható pénzügyi teherbíró képességét. A választott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos döntésének meghozatalában a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja által üzemeltetett oldal(ak)on (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) elhelyezett tartalmak is segítséget nyújthatnak.

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1.    Általános tájékoztató

A Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégneve: Bank360 Zrt.; székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 10.; adószáma: 25716355-2-42; cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-10-048921; a továbbiakban: Bank360) által üzemeltet honlap (https://bank360.hu, a továbbiakban: Honlap), illetve az azon keresztül nyújtott szolgáltatások a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások iránt érdeklődő, fogyasztónak minősülő természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó) tájékoztatását szolgálja és a hatékony tájékozódását igyekszik segíteni. Bank360 ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy az általa a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások elsődlegesen a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) 3. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatások, illetve a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII törvény („Bit.”) 4.§ (1) bekezdés szerinti biztosítók által nyújtott termékek és szolgáltatások bemutatására és összehasonlítására szolgáló reklámszolgáltatásnak minősülnek, mindaddig, amíg a Látogató a Bank360 által - külön Üzletszabályzat alapján - nyújtott közvetítői tevékenység igénybevételére irányuló szándékát ki nem fejezi a hivatkozott Üzletszabályzatban rögzítettek szerint. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a (gazdasági) reklám olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: promóció). Ennek megfelelően, ahol az ÁSZF, a Honlap, a Weboldal vagy a Bank360 által szerkesztett dokumentum (pl. szabályzat, nyilatkozat, stb.) promóciót említ, úgy az alatt (gazdasági) reklámot kell érteni. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az előzőekben hivatkozott szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéses rendelkezéseket rögzíti.

2.    Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett weboldalon (ideértve a hivatkozott weboldal mobiltelefonokra optimalizált megjelenítését biztosító applikációkat is, a továbbiakban együttesen: Weboldal) keresztül nyújtott valamennyi - jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített - szolgáltatásra. A Bank360 Honlapján bárki tájékozódhat, nézelődhet, azonban a Honlapon elérhető szolgáltatások közül egyesek csak a Felhasználó megfelelő adatainak megadása után (Regisztráció) válnak elérhetővé.

A Felhasználó általi regisztrációnak minősül a Bank360 Zrt.által - a Honlapon; illetve a harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül - nyújtott - jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített - szolgáltatások igénybevételekor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy „Részletek” gombra történő kattintás, továbbá a Honlapon a regisztráció menü pontra történő kattintás utáni adat megadás (a továbbiakban: Regisztráció).

A Bank360 fenntartja magának a jogot arra, hogy döntésétől függően az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa (ide értve az ÁSZF szerinti szolgáltatások megszüntetését is). Ennek alapján – azaz egyoldalú módosítás útján - a Bank360 jogosult különösen, de nem kizárólagosan az ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásokat, azok tartalmát és feltételeit vagy magát az ÁSZF-et kiegészíteni vagy módosítani. A Bank360 az előzőekben részletezett módosításokról köteles legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon közzétett figyelemfelhívás útján értesíteni a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal felmondani.

3.    Szerződés létrejötte és megszűnése

A Felhasználó a Honlapon vagy harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül elérhető - jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített - szolgáltatások igénybevételével (ami történhet a szolgáltatás összehasonlító kalkulátor (a továbbiakban: Kalkulátor) használatával, vagy a Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül elérhető egyéb - Bank360 által nyújtott - szolgáltatásokra való regisztrálás útján) kijelenti, hogy elfogadja a jelen ÁSZF-et, kijelenti továbbá, hogy tisztában van a szolgáltatás(ok) használatához szükséges megfelelő ismeretekkel, így – különösen, de nem kizárólagosan – megfelelő ismeretekkel rendelkezik a szolgáltatás alapvető tulajdonságairól, jellegzetességeiről, a szolgáltatás minőségéről, áráról, valamint a szolgáltatás használatára vonatkozó utasításokról és használatával járó veszélyekről/ kockázatokról.

A fentebb rögzítettekkel összhangban a Bank360 által nyújtott - jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített - szolgáltatásokra vonatkozó szerződés az egyes szolgáltatások igénybevételével jön létre. A szerződés nyelve a magyar. A Kalkulátorra vonatkozó szolgáltatás annak használata időtartamára, míg az egyéb szolgáltatások vonatkozásában a szerződés határozatlan időre jön létre. Ez utóbbi esetben a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal (azaz felmondási idő alkalmazása nélkül) felmondhatja a másik félhez intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal (elektronikus úton létrejött szerződés esetében a szerződés létrejöttének megfelelő módon és eszköz által). A Felhasználó az általa igénybe vett és regisztrációhoz kötött - jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített - szolgáltatásokra vonatkozó szerződést csak együttesen, valamennyi regisztrációhoz kötött szolgáltatásra vonatkozóan egyidejűleg tudja megszüntetni. Regisztrációhoz kötött - jelen ÁSZF 4. pontjában rögzített - szolgáltatásokra vonatkozó szerződés esetén a Felhasználó, az Őt megillető, azonnali hatályú felmondás jogát a felhasználói fiók általa történő törlése útján tudja gyakorolni.

4.    Szolgáltatások, és azok tartalma

A regisztrációhoz kötött - jelen pontban rögzített - szolgáltatásokat a Bank360 együttesen nyújtja. Ennek megfelelően a Regisztrációval a Felhasználó a Bank360 által nyújtott és regisztrációhoz kötött - jelen pontban rögzített - valamennyi szolgáltatás megigényli.

 

4.1.    Kalkulátor:

A Felhasználók a Kalkulátort regisztráció nélkül, díjmentesen használhatják. A Kalkulátoron keresztül nyújtott összehasonlító reklámszolgáltatás igénybevételére a következők szerint van lehetősége a Felhasználóknak:

-       a Felhasználónak lehetősége van kiválasztani a hiteltípust, amivel kapcsolatban tájékozódni szeretne.

-       a hiteltípus meghatározása után a kívánt hitelösszeg és futamidő megjelölésével pontosíthatja a listázandó promóciók paraméterét.

-       egyes partnerek egyedi kedvezményeket is ajánlanak a Felhasználók részére, amire vonatkozóan, termékenként változóan, a Felhasználónak lehetősége van további opciókat is megjelölni a Kalkulátorban.

-       a Kalkulátorban történő változtatások esetén a promóciók automatikusan frissülnek.

-       a Felhasználónak lehetősége van a megjelenített promóciókat részletesebben is megismerni az ”i” gombra kattintva.

-       a Kalkulátorban megjelenő promóciókból a Felhasználó a hirdetésre vagy az abban elhelyezett gombra (pl.:„Elfogadom”; „Tovább”; „Részletek”; stb.) kattintással választhatja ki, hogy melyikről kíván a kiválasztott partner oldalán részletesebben tájékozódni. Ennek megfelelően - az előző bekezdésben írtakon túl - a Felhasználónak arra is lehetősége van, hogy a hirdetésben elhelyezett gombra (pl.: „Elfogadom”; „Tovább”; „Részletek”; stb.) kattintással az adott szolgáltatást nyújtó partner oldalán további tájékoztatást kapjon a kiválasztott szolgáltatásról.

 

4.2.    Adattovábbítási szolgáltatás:

Amennyiben a Kalkulátorban végzett szolgáltatás-összehasonlítás eredményeképpen a Felhasználó valamely szolgáltatást kiválasztja, úgy lehetősége van arra, hogy annak esetleges igénybevétele előtt, az azt nyújtó szolgáltatótól (a továbbiakban: Együttműködő Partner) visszahívást kérjen, és ennek keretében tájékozódjon a szolgáltatás pontos részleteiről. Az adattovábbítási szolgáltatás keretében nyújtott visszahívási igény az Együttműködő Partner részére történő továbbítása szintén díjmentesen vehető igénybe, azonban a Honlapon történő regisztrációhoz kötött. A Regisztrációval a Bank360 egy a Honlapon keresztül elérhető felhasználói fiókot hoz létre a Felhasználó részére. A Felhasználónak lehetősége van a részére létrehozott felhasználói fiókban a személyes és pénzügyi adatait megadni, amelyek alapján a Bank360 a Felhasználó számára releváns promóciókat tud megjeleníteni. A Bank360 a felhasználói fiókban jeleníti meg a Felhasználó számára nyújtott hiteligénylési státusz lekérdezést, amennyiben az Együttműködő Partner szolgáltatja a Felhasználó hiteligényléséhez kapcsolódó információkat.

4.3.    Hiteligénylési státusz lekérdezés:

A Felhasználó e szolgáltatás igénybevételével - a Bank360 Adatkezelési Szabályzatában rögzítettek szerinti tartalommal - felhatalmazza az általa választott szolgáltatást nyújtó Együttműködő Partnert, hogy a – hivatkozott szolgáltatásra vonatkozó igénylés benyújtása esetén - rá vonatkozó és a Hpt. alapján banktitoknak minősülő személyes adatok a Bank360 részére kiszolgáltatásra, átadásra kerüljenek annak érdekében, hogy az Együttműködő Partnernél elindított szolgáltatás igénylésének aktuális állapotát a Honlapon történt regisztrációval létrehozott – felhasználói fiókjában le tudja kérdezni, nyomon tudja követni. A Bank360 az Együttműködő Partnertől érkező hiteligénylési státusz-információkat - azok részére történt átadását követően megjeleníti, illetve aktualizálja a felhasználói fiókban.

5.    Adatvédelem

A részletes adatvédelmi rendelkezések az Adatkezelési Szabályzatban találhatóak. A Bank360 és a Felhasználó között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése – a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatának hiányában – nem eredményezi a Bank360 részére adott adatkezelési hozzájáruláson alapuló adatkezelés automatikus megszűntetését.

Szigorúan tilos az Impresszumban vagy a Honlap egyéb oldalain közzétett elérhetőségek, úgymint postai címek, telefonszámok, valamint e-mail címek felhasználása előzetesen nem kért információs anyagok küldésére. Ezen tilalom megszegése jogi következményeket von maga után, például az ún. spam-mailek feladói ellen.

 

6.    Felelősség kizárás

Az ide vonatkozó részletes szabályozás a Felelősség Kizárása menüpontban található. A Bank360 az ott rögzítettek szerinti tartalommal kizárja felelősségét a Honlappal, azon elhelyezett hivatkozásokkal és linkekkel, valamint a Kalkulátorral kapcsolatosan.

 

7.    Panaszkezelési Szabályzat

 

7.1.    A panasz bejelentésének módjai

7.1.1.  Szóbeli panasz:

a)    személyesen:

b)   Bank360 Zrt. – 1061 Budapest Andrássy út 10.

c)    nyitvatartási idő: hétfőn 10 órától -12 óráig

7.1.2.  Írásbeli panasz:

a) postai úton: Bank360 Zrt. – 1061 Budapest Andrássy út 10.

b) elektronikus levélben: panaszkezeles@bank360.hu

7.1.3.  Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is:

Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Azonban amennyiben az ügy körülményei indokolják a Bank360 Zrt. saját hatáskörben hozott döntése alapján előírhatja az ügyfél által adott meghatalmazás ügyvéd által ellenjegyzett okiratba, vagy közokiratba történő foglalását. A meghatalmazással szemben elvárás, hogy az pontosan tartalmazza az ügyfél, mint meghatalmazó és a meghatalmazott személyazonosító adatait, a meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság tartalmát és terjedelmét, különösen, de nem kizárólagosan a meghatalmazással érintett ügy azonosító adatait, a meghatalmazás esetleges időbeli és egyéb korlátait, stb. Az előző követelményeknek meg nem felelő meghatalmazást a Bank360 nem fogadja el.

 

7.2.    A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel.

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

7.2.1.  Szóbeli panasz:

A szóbeli panaszt a Bank360 azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Bank360 jegyzőkönyvet vesz fel.

Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a Bank360 a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.

A személyesen közölt szóbeli panasz esetén készült jegyzőkönyv egy másolati példányát a Bank360 az ügyfél részére átadja. Ebben az esetben a panaszra adott, indokolással ellátott válaszát a Bank360 a közlést követő 30 naptári napon belül küldi meg az ügyfélnek.

A jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) az ügyfél neve,

b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,

c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön,

e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám,

f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, - telefonon közölt szóbeli panasz kivételével - a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása,

h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és

i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe.

7.2.2. Írásbeli panasz:

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 naptári napon belül kerül megküldésre az ügyfélnek.

 

7.3.    A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai

A Bank360 a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az ügyféltől:

a) neve,

b) bank360.hu bejelentkezési név, illetve egyéb a Bank360 által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó azonosító,

c) lakcíme, levelezési címe

d) telefonszáma,

e) értesítés módja,

f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,

g) panasz leírása, oka,

h) ügyfél igénye,

i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a Bank360-nál nem áll rendelkezésre,

j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és

k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait a Bank360 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

7.4.    Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél a 8. pontban megjelölt területileg illetékes Felügyeleti Hatóságokhoz fordulhat.

 

7.5.    A panasz nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a Bank360 nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:

a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,

b) a panasz benyújtásának időpontját,

c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,

d) az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,

e) a panaszra adott válaszlevél postára adásának vagy email esetén az elektronikus levél elküldésének dátumát.

A panaszt és az arra adott választ a Bank360 három évig őrzi meg.

 

8.    Területileg illetékes Felügyeleti Hatóságok

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr. Bobál Pál,

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Tájékoztatás a hatósági panaszügyintézésről

 

8.1. A Bank360 által végzett – az ÜSZ V. pontja szerinti – többes ügynöki tevékenységével összegfüggő panaszkezelés esetén:

1. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:

a) Pénzügyi Békéltető Testület (1133 Budapest, Váci út 76.) (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén): levelezési cím: 1525 Budapest Pf.: 172., telefonszám: +36-80-203-776;

b) Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.): levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777, telefonszám:+36-80-203-776;

c) bíróság.

2. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél bírósághoz fordulhat.

3. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a Bank360 tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy kérelmére a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését igényelheti.

További tájékoztatás a Pénzügyi Békéltető Testületi illetve felügyeleti (MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ általi) panaszkezelésről:

https://www.mnb.hu/bekeltetes/

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz

 

Adatkezelési Szabályzat

1.           Az adatkezelési szabályzat célja

A jelen adatkezelési rendelkezések célja, hogy rögzítse a Bank360 Zrt. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.; adószám: 25716355-2-42; cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-10-048921, a továbbiakban: Adatkezelő), által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit. A jelen adatkezelési rendelkezések célja továbbá, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, - mindenféle megkülönböztetés nélkül - minden egyén számára biztosítva legyen, hogy a személyes adatainak kezelés során jogait tiszteletben tartsák.

2.          Az adatkezelési és adatvédelmi irányelvek

2.1.          Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és kezelni.

2.2.          Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

2.3.          Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

2.4.          Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

2.5.          Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

2.6.         Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. Előzőeken túlmenően az Adatkezelő jogosult a szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, vele szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló alvállalkozói számára hozzáférhetővé tenni a Felhasználó adatai. A Felhasználó a jelen pontban meghatározott körben felmenti az Adatkezelőt, hogy a titoktartási kötelezettségét fenntartsa.

2.7.          Az Adatkezelő, mind saját tevékenysége, mind a harmadik felekkel, mint adattovábbítókkal való együttműködése során törekszik arra, hogy a Felhasználó, mint ügyfél részére releváns promóciókat jelenítsen meg, mindennek érdekében, a Felhasználó meghatalmazása alapján, felhasználja a hivatkozott adattovábbító(k)nál elérhető a Felhasználóhoz, mint ügyfélhez kapcsolódó személyes adatokat.

 

3.          A kezelt személyes adatok köre

A Regisztrációval megadott, illetve harmadik fél részéről adattovábbítás keretében az Adatkezelő részére átadott személyes adatok az Adatkezelő rendszerében rögzítésre kerülnek.

Az Adatkezelő üzemeltetésében lévő – az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2. pontjának első bekezdése szerinti - Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatását igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban és jelen szabályzatban bárhol: Felhasználó) által a szolgáltatás igénybe vételekor megadott adatok. A Honlapon történő Felhasználó általi böngészéskor keletkező információk (a Felhasználók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni) rögzítésre kerülnek (lásd még a jelen szabályzat VI. pontjában /Cookie-k használata/ rögzítetteket).

Az Adatkezelő részére a jelen szabályzat 5.4. pontjában rögzített felhatalmazás alapján az Együttműködő Partner által adattovábbítás keretében átadott a Felhasználóra vonatkozó - jelen szabályzat 5.4. pontjában rögzített - adatok.

4.          Az adatkezelés jogalapja, célja, módja és időtartama

4.1.          A jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával a Felhasználó - az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében - önkéntes és megfelelő (az adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő) tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján az Adatkezelőt felhatalmazza arra, hogy: 

    (i)         hozzájárulása visszavonásáig - az Adatkezelővel fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése után is vagy az ilyen jogviszony létrejöttének bármely okból történő meghiúsulása esetén is - a részére átadott személyes adatait piackutatási, statisztikai és marketing célokra, valamint tanácsadási célból nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza, és továbbítsa.

   (ii)         a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő, a szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, az Adatkezelővel szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló együttműködő partnerei, értékesítői, megbízottjai, vállalkozói, nyomdászai, képviselői részére, a Felhasználó számára nyújtandó - az előzőekben rögzített - tanácsadás céljából illetve marketing célokra kiszolgáltassa.

  (iii)         az Adatkezelő és az előző pontban felsorolt személyek, szervezetek hirdetési célokból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül a Felhasználót értesítsék az Adatkezelő, illetve harmadik személy szolgáltatásiról és termékeiről.

 (iv)         szolgáltatásainak ellátása, illetve azok minőségének ellenőrzése céljából levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül üzleti titoknak illetve személyes adatnak minősülő Felhasználói adatokra vonatkozó tájékoztatást, és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat – akár elektronikus úton vagy telefonon – bekérjen, azokat ellenőrizze és tárolja.

 

4.2.          A Felhasználó - a jelen szabályzat elfogadásával - tudomásul veszi (illetve hozzájárul ahhoz), hogy:

    (i)         jelen szabályzat elfogadásának minősül a Holnapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele /ami történhet a szolgáltatás összehasonlító Kalkulátor (ÁSZF 4.1. pont) használatával, vagy a Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül elérhető egyéb - Bank360 által nyújtott - szolgáltatásokra való regisztrálás (ÁSZF 2. pont második bekezdés), illetve az előzőekben hivatkozott szolgáltatás igénybevételekor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy „Részletek” gombra történő kattintás útján/

   (ii)         amennyiben az adott szolgáltatást bármely okból nem veszi igénybe, vagy a szolgáltatás igénylését követően a szerződés megkötésére bármely okból nem kerül sor, az igénybevételhez megadott személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzleti célú megkeresés, piackutatási, és statisztikai adatkezelés céljára mindaddig kezelheti és felhasználhatja, ameddig az erre vonatkozó tiltó nyilatkozatot az Adatkezelő felé meg nem teszi.

  (iii)         azt a tájékoztatást, miszerint jelen adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) bejelentésre került, amelyet a NAIH adatvédelmi nyilvántartásba vett, és ennek a NAIH-110224 nyilvántartási azonosító számot adta.

 

4.3.          Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen szabályzatban rögzített céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok – jelen szabályzatban meg nem jelölt - harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadására kizárólag a Felhasználó kifejezett, előzetes hozzájárulása esetén kerülhet sor (kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik).

4.4.          Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta

4.5.          A Felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetőek az Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 8 munkanapon belül kerül sor. Az adatkezelés megszüntetésére a személyes adatok végleges és visszafordíthatatlan módon történő törlése vagy az adatok ugyan ilyen módon történő deperszonalzálása útján valósul meg. A deperszonalizálás olyan művelet, amelynek eredményeképpen a Felhasználó és az Adatkezelő által kezelt adatai közötti kapcsolat helyreállításának lehetősége véglegesen megszűnik.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára is megőrizni.

4.6.         A Felhasználó általi regisztrációnak minősül a Holnapon, illetve a harmadik fél által üzemeltetett weboldalon vagy applikáción keresztül Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételekor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy „Részletek” gombra történő kattintás, továbbá a Honlapon a regisztráció menü pontra történő kattintás utáni adat megadás (a továbbiakban: Regisztráció).

4.7.           

4.7.1.      Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. Ennek alapján – azaz egyoldalú módosítás útján - az Adatkezelő jogosult különösen, de nem kizárólagosan az adatkezelés tartalmát és feltételeit vagy magát szabályzatot kiegészíteni vagy módosítani. Az Adatkezelő az előzőekben részletezett módosításokról köteles legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon közzétett figyelemfelhívás és – ahol lehetséges - a Felhasználó részére küldött elektronikus üzenet (e-mail) útján értesíteni a Felhasználókat.

4.7.2.      A módosított tartalmú Adatkezelési Szabályzat hatálya azon Felhasználókra, akik vonatkozásában az Adatkezelő már a jelen szabályzat módosítását megelőzően is adatkezelést folytatott, csak a módosított tartalmú Adatkezelési Szabályzat elfogadásával terjed ki.  Az előbb írtak vonatkozásában a módosított feltételeket fogadásának minősül, a jelen szabályzat 4.2. (i) pontjában hivatkozott szolgáltatások Felhasználó által történő újbóli, ismételt, illetőleg folytatólagos igénybevétele. Amennyiben a Felhasználó a módosított feltételeket nem kívánja fogadni, úgy jogosult az adatkezelést megszüntetni, amely ebben az esetben az Adatkezelővel, mint szolgáltatóval kötött, és még fennálló (hatályban lévő) szerződések felmondásának is minősül.

5.          Adatfeldolgozás, Adattovábbítás

5.1.          Az Adatkezelő jelen szabályzat szerinti adatkezeléssel kapcsolatos feladatai ellátása érdekében jogosult külső adatfeldolgozót igénybe venni. Az általa kezelt személyes adatokat maga – vagy külső adatfeldolgozó igénybevételével - dolgozza fel. A külső adatfeldolgozó az Adatkezelő tevékenységében részt vevő, vele nem munkaviszonyban lévő, de szerződéses és titoktartási kötelezettség alatt álló személy, aki adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok végez el, az Adatkezelő nevében és javára.

5.2.          Az Adatkezelő, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

5.3.          5.3. A Felhasználó a „Regisztráció”-val felhatalmazza az Adatkezelőt, hogy:

5.3.1.      Az Adattovábbítási szolgáltatás keretében (Bank360 Általános Szerződési Feltételek 4.2. pont)  a jelen szabályzat 3. pontjában meghatározott, rá vonatkozó személyes adatok továbbításra kerüljenek a Holnapon és a harmadik fél által üzemeltetett weboldalon vagy applikáción keresztül, az Adatkezelő által megjelenített promócióban szereplő és Felhasználó által kiválasztott szolgáltatást nyújtó Együttműködő Partnerének, amely számára a kiválasztott szolgáltatás vonatkozásában a fenti adatokat direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) célra kívánja felhasználni.

5.3.2.      A rá vonatkozó, a 3. pontban részletezett személyes adatok továbbításra kerüljenek az Adatkezelő kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalata(i) részére, amelyek a hivatkozott adatokat direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) célra kívánják felhasználni.

5.4.          A „Hiteligénylés státusz lekérdezés” elnevezésű szolgáltatás (Bank360 Általános Szerződési Feltételek 4.3. pont) igénybe vételével (azaz a Regisztrációval) felhatalmazza az általa választott szolgáltatást nyújtó Együttműködő Partnert, hogy a – hivatkozott szolgáltatásra vonatkozó igénylés benyújtása esetén - rá vonatkozó és a Hpt. (2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról) alapján banktitoknak minősülő személyes adatokat (név, e-mail cím, születési dátum, egyedi azonosító, személyi igazolvány szám, igénylés folyamatának státuszai, esetleges hiánypótlási adatok, igénylés adatai, szerződés száma, negatív KHR információ) az Adatkezelő részére kiszolgáltassa, illetve részére átadásra kerüljön. A Felhasználó az itt hivatkozott körben felmenti az Együttműködő Partnert a Hpt. alapján fennálló és az Őt terhelő titoktartási kötelezettség alól.

6.          Cookie-k használata

Az Adatkezelő, mint a Honlap üzemeltetője a Felhasználó hozzájárulása esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file-t („cookie”-t vagy „süti”-t) helyez el a Felhasználó számítógépén annak érdekében, hogy személyre szabott tartalmat nyújthasson a Felhasználónak. A Honlapon üzemeltetője külső szolgáltatók (Google Analítics, Google AdWords, Google Remarketing, DoubleClick, Adverticum, HotJar, Optimizely) követő kódjait is igénybe veszi. A cookie-ban tárolt információk segítségével a Felhasználó böngészője a későbbi látogatások során egyedileg azonosíthatóvá válik.

A sütit a Felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, valamint letilthatja a böngészőjében a sütik használatát. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont alatt lehet kezelni.

7.          A Felhasználók Adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatos jogai

7.1.          Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy - az önkéntes adatszolgáltatásra tekintettel - bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak jelen szabályzat szerinti célokból történő kezelésének megszüntetését. A Felhasználó a személyes adatiban bekövetkezett változást, illetve a személyes adatainak törlése iránti igényét a Honlapon keresztül a Felhasználó nevén nyilvántartott felhasználó fiókba történő belépést követően a személyes adatok menü pontban adatainak módosítása, illetve törlése útján jelezheti az Adatkezelő felé. Felhívjuk figyelmét, hogy adatainak törlése esetén az Adatkezelő szolgáltatásainak újbóli igénybevételekor ismét meg kell adnia adatait.

7.2.          A Felhasználó írásbeli kérésére az Adatkezelő minden, a Felhasználó személyére vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közöl vele a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Felhasználó a személyes adatai kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő e-mail címre (panaszkezeles@bank360.hu) küldött megkeresésében tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait.

7.3.          Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 25 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

7.4.          A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a panaszkezeles@bank360.hu  e-mail címen.

 

Felelősség kizárása

1.    A Honlap tartalma

A Bank360 Zrt. (a továbbiakban: Szerző) nem vállal felelősséget a közzétett információk időszerűségéért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A Szerző nem vonható felelősségre a közzétett információk felhasználásából, vagy felhasználásának elmulasztásából, illetve hibás, vagy nem teljes információk felhasználásából származó vagyoni vagy nem vagyoni károkért, kivéve, ha bizonyítottan szándékosság, vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn. Minden feltüntetett promóció kötelezettség és ajánlati kötöttség nélküli. A Szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot a Honlap egyes oldalainak és teljes kínálatának előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, törlésére, a honlap működésének időszakos felfüggesztésére, valamint végleges megszüntetésére.

2.    Hivatkozások és linkek

A Szerző a Honlapon megjelenített idegen honlapokra való közvetlen vagy közvetett hivatkozások ("hyperlinks") esetén kizárja felelősségét a hyperlinkeken keresztül elérhető website-okon megjelenő minden tartalom vonatkozásában figyelemmel arra, azok tartalmát nem ellenőrzi, és nem hagyja jóvá, azok jelenlegi, jövőbeli arculatára, tartalmára ráhatása nincs. Az előzőekre tekintettel a Szerző kifejezetten elhatárolódik az összes hivatkozott / csatolt website valamennyi olyan tartalmától, ami a jogsértő, vagy erkölcsi illetve társadalmi normákat sért. Jelen felelősség kizárás a Honlapon belül elhelyezett minden egyes linkre és hivatkozásra, valamint a Szerző által esetlegesen létrehozott vendégkönyvekben, fórumokon, linkgyűjteményekben, levelező listákon és minden egyéb, külső személyek által írható adatbázisokban történt bejegyzésekre vonatkozik. A Szerző ugyancsak kizárja a felelősségét a jogellenes, hibás vagy nem teljes tartalmakért, valamint különösen az így közzétett információk felhasználásából, vagy felhasználásának elmulasztásából származó károkért, az ilyen károkért adott esetben a hivatkozott oldal tulajdonosa vonható felelősségre.

3.    Kalkulátor

A Szerző megtesz minden tőle elvárhatót a Kalkulátorban megjelenített adatok naprakészségéért, hitelességért, pontosságáért és ennek érekében a Honlap üzemeltetése során a legmagasabb fokú szakmai gondosság mellett jár el. Ugyanakkor arra tekintettel, hogy a Kalkulátorban megjelenített adatok forrását az egyes pénzügyi és biztosítási szolgáltatásokat nyújtó bankok és biztosítok website-ján elhelyezett dokumentumok (pl.: Üzletszabályzatok, Általános Szerződési Feltételek, Hirdetmények, Ügyfél-tájékoztatók, kondíciós listák) jelentik, amelyek tartalmának helyességére a Szerzőnek ráhatása nincs, továbbá mivel - a szolgáltatások összehasonlíthatósága érdekében végzett - az egyes szolgáltatásokra vonatkozó kondíciók feldolgozása során elírások, tévedések sem küszöbölhetők ki teljesen, a Szerző nem vállal semmilyen felelősséget a Kalkulátor tartalmának használatából eredő kárért vagy hátrányért. Mindezek okán kérjük, hogy szánjon időt a szolgáltatónál történő tájékozódásra és a választott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó tájékozott döntését csak ezt követően hozza meg, amelynek során legyen figyelemmel jelenlegi és jövőbeni várható pénzügyi teherbíró képességére.

A Kalkulátorban rögzítettetek csak tájékoztató jellegűek és nem jelentenek kötelezettséget vagy ajánlati kötöttséget a Szerzőre vagy a Kalkulátorban feltüntetett szolgáltatókra nézve. Az egyes szolgáltatások igénybevételére illetve nyújtására vonatkozó megállapodás minden esetben külön – a szolgáltatás nyújtója és azt igénybe vevő személy között létrejövő - írásbeli szerződéssel történik.

 

Közvetítői tevékenységet megelőző tájékoztatás
(Többes ügynök részéről)

Az 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet (a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól) 2-3 §. alapján a Bank360 Zrt., mint többes ügynök (a továbbiakban úgy is mint: Többes Ügynök) a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az ügyfél részére az alábbi tájékoztatást adja:

Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 10.) a következőkben felsorolt pénzügyi intézmények többes ügynöki megbízásából jár el: Erste Bank Hungary Zrt, Erste Lakás-takarék Zrt., Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., K&H Bank Zrt., Unicredit Bank Hungary Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Lakás-takarékpénztár Zrt., OTP Ingatlan Lízing Zrt., MKB Bank Zrt., FHB Kereskedelmi Bank Zrt., FHB Jelzálog Bank Nyrt., FHB Lízing Zrt, Sberbank Magyarország Zrt.. A Többes Ügynök felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank, amelynek nyilvántartásában szerepel (http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese). A Többes Ügynök a tevékenysége során okozott – a téves tanácsadásból, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításából fakadó - kárért saját maga felel, és közvetítői tevékenységéért a Többes Ügynök - az őt megbízó pénzügyi intézménytől - díjazásban részesül, amelynek mértéke a közvetítés megvalósulását megelőzően pontosan nem meghatározható, mivel az függ a jövőben közvetített termék szolgáltatójától és típusától. A Többes Ügynök hiteltanácsadási tevékenységet nem végez. A Többes Ügynök közvetítői tevékenységével kapcsolatos észrevételt, illetve panaszt írásban a 1061 Budapest, Andrássy út 10. címre, vagy az panaszkezeles@bank360.hu. e-mail címre küldött üzenetben, vagy telefonon a +36 1 817 0103-as számon van lehetősége bejelenteni, továbbá amennyiben a bejelentés / panaszkivizsgálás eredményével nem ért egyet, úgy panaszával lehetősége van a Pénzügyi Békéltető Testülethez (https://www.mnb.hu/bekeltetes) fordulnia. A közvetítő más – pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő – szolgáltatásáért díjat nem számít fel.

A Többes Ügynök felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy jogosult tájékoztatást kérni a Többes Ügynöktől arra vonatkozóan, hogy mennyiben tér el egymástól a részére (mint fogyasztónak) kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke. A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során az Ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és igazolható módon írásban vagy más tartós adathordozón átadja. Ha a Többes Ügynök kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át az Ügyfélnek.

A Többes Ügynök felhívja az Ügyfél figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára, amely elérhető a http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem linken. A honlap célja, hogy a pénzügyi termékeket vagy szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztókat támogassa általános, széleskörű tájékoztatással, valamint panaszaik vagy jogsérelmeik orvoslásával. A honlap célja, hogy a tájékoztatók révén segítse Önt a tudatos pénzügyi döntéshozatalban, hogy megvédje a tisztességtelen vagy jogosulatlan szolgáltatói gyakorlatoktól.

 

Üzletszabályzat

Jelen Üzletszabályzat a Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság független többes ügynökként végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységének általános feltételeit tartalmazza.

I.       Bevezető rendelkezések

I.1.           Cégnév: Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-10-048921

Adószám: 25716355-2-42

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.

Főiroda: 1061 Budapest, Andrássy út 10.

Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank

Felügyeleti hatóság címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-307/2017

Tevékenységi engedély kelte: 2017.04.13.

Felelősségbiztosítási kötvény száma: 95610915923056500

Képviseli: Turmezey Tamás vezérigazgató

I.2.           A Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank360 Zrt. vagy Többes Ügynök) a pénzügyi szolgáltatás közvetítését a Hpt. 10. § (1) bb) pontja szerinti többes ügynökként, több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi.

I.3.           A Bank360 Zrt. a Magyar Nemzeti Bank, mint a Többes Ügynök felügyeleti szerve által kiadott, az I.1. pontban feltüntetett tevékenységi engedély alapján jogosult pénzügyi szolgáltatás közvetítésére, valamint jelzáloghitel közvetítői tevékenység végzésére.

I.4.           A Bank360 Zrt. az MNB közvetítőkről vezetett nyilvántartásában szerepel, mely a következő weboldalon ellenőrizhető:

http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses

I.       Üzletszabályzatban használt hivatkozások és rövidítések

I.1.           MNB: Magyar Nemzeti Bank

I.2.           Hpt.: hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény

I.3.           Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

I.4.           Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

I.5.           Fhtv,: a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

I.6.           Tétv.: a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény

I.7.           Kkt.: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

I.8.           56/2014 NGM rendelet a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról

I.9.           3/2016. (I.7.) NGM rendelet a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól

I.10.        361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról

I.11.        32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

I.12.        28/2014. (VII.23) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

I.13.         53/2016. (XII.21.) NGM rendelet a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól

II.      Értelmező rendelkezések

Az alább nem felsorolt, de a jelen Üzletszabályzatban használt fogalmak értelmezése tekintetében a fenti jogszabályok értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

II.1.          Ajánlat: a Megbízók nevében kiadott nem kötelező érvényű tájékoztató ajánlat.

II.2.          Fogyasztó: az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

II.3.          Hitelező: olyan jogalany, aki vagy amely önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében hitelt nyújt.

II.4.          Hitelközvetítő: olyan - a hitelezőtől eltérő - jogalany, aki önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége keretében, ellenszolgáltatás ellenében, ideértve bármilyen díjat, jutalékot vagy költséget

 1. a fogyasztónak hitelt ajánl, vagy

 2. a hitelszerződés megkötése érdekében a fogyasztónak segítséget nyújt,.

II.5.          Hitelszerződés: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott hitelszerződés és kölcsönszerződés, ide nem értve az olyan szerződést, amely alapján folyamatos szolgáltatásnyújtás vagy azonos termék azonos mennyiségben történő értékesítése ellenében a fogyasztó részletfizetést teljesít.

II.6.          Honlap: a Bank360 Zrt., mint Többes Ügynök által üzemeltetett, az interneten a www.bank360.hu domain név alatt elérhető, pénzügyi termékekkel kapcsolatos szolgáltatásokat bemutató/reklámozó weboldal. A honlapon a Bank360 Zrt. mindaddig marketing tevékenységnek minősülő szolgáltatást nyújt a Honlapra látogatók számára, amíg az oldalt meglátogató ki nem fejezi egyértelmű szándékát a közvetítői tevékenység igénybevételére vonatkozóan.

II.7.          Jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított zálogjogot is - fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön.

II.8.          Jelzáloghitel közvetítői tevékenység: ügynöki tevékenységnek a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó végzése.

II.9.          Közvetítői alvállalkozó: közvetítővel (jelen esetben a Többes Ügynökkel) pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységi körében megbízási szerződést kötött jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó, aki pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére irányuló további jogviszonyt pénzügyi intézménnyel vagy más közvetítővel nem létesíthet.

II.10.       Közvetítői díj: minden olyan pénzben vagy természetben juttatott térítés, amelyet a közvetítő akár az ügyféltől, akár a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személytől az ügyfél és a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy között létrejött pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó megállapodás érvényes létrejöttéért és meghatározott esetekben annak teljesítéséért, illetve meghatározott időtartamig történő fennállásáért kap.

II.11.       Látogató: Az a személy, aki megtekinti a Többes Ügynök által üzemeltetett Honlapot és érdeklődik az ott megjelenített pénzügyi szolgáltatás iránt.

II.12.       Megbízók: azon pénzügyi intézmények, akiknek megbízásából a Többes Ügynök ügynöki tevékenységként pénzügyi szolgáltatások közvetítését végzi.

II.13.       Pénzügyi intézmény: az a Magyarországon bejegyzett pénzügyi vállalkozás, amely jogosult pénzügyi szolgáltatás végzésére.

II.14.       Szolgáltatási szerződés: az Ügyfél és a Többes Ügynök között létrejött szerződés, mely alapján a Bank360 Zrt. többes ügynöki feladatokat lát el, és amelynek elválaszthatatlan részét képezi jelen Üzletszabályzat. A Szolgáltatási Szerződés az Ügyfél, mint Látogató által kifejezett, közvetítői tevékenység igénybevételére irányuló szándék jelzését követően a Többes Ügynök a Vele történt sikeres - telefonos - kapcsolatfelvétellel jön létre az érintett felek között, és a telefonos kapcsolatfelvétel keretében kifejtett (jelen Üzletszabályzat XI.3.2. pontjában részletezett tartalmú) közvetítői tevékenység teljesítésével szűnik meg.

II.15.       Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

II.16.       Termék: a Pénzügyi intézmények azon termékei, amelyek közvetítésére az Ügynök jogosult, így különösen: lakáshitel, építési hitel, bővítési/korszerűsítési hitel, szabad felhasználású hitel, személyi kölcsön, Lakástakarékpénztári megtakarítás, vállalati hitel, lakossági bankszámla, vállalati bankszámla, hitelkártya, bankkártya, stb.

II.17.       Többes Ügynök: a Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, aki

 1. a Hpt.-ben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként, több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi.

 2. kizárólag az MNB engedélyével végezheti többes ügynöki tevékenységét.

II.18.       Ügyfél: olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely részére a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatást közvetít.

II.19.       Ügynöki tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek.

II.20.       Üzletszabályzat: jelen dokumentum, amely a Bank360 Zrt. pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában meghatározza az Ügynök és Ügyfelei közt létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és amelyek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Bank360 Zrt., mint Többes Ügynök és ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Többes Ügynök valamely szolgáltatást közvetít ügyfelei részére és/vagy valamely közvetített szolgáltatást vesznek igénybe a Többes Ügynök közvetítésével.

II.21.       Versengő szolgáltatások: a Hpt. 6.§ (1) bekezdés 120. pontja szerint:

 1. ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing,

 2. ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy

 3. betét és fizetési számla (bankszámla).

III.    Üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága és módosítása

III.1.        Az Üzletszabályzat a pénzügyi szolgáltatás közvetítése vonatkozásában meghatározza a Bank360 Zrt., mint Többes Ügynök és Ügyfelei közt létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és amelyek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Bank360 Zrt., mint Többes Ügynök és Ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Többes Ügynök valamely szolgáltatást közvetít Ügyfelei részére, és/vagy valamely közvetített szolgáltatást vesznek igénybe a Többes Ügynök közvetítésével. Az Üzletszabályzat külön kikötés nélkül is kötelező a felekre.

III.2.        A Többes Ügynök és az Ügyfél között a jelen Üzletszabályzat a Szolgáltatási szerződés létrejöttével válik a megállapodás részévé.

III.3.        Jelen Üzletszabályzat rendelkezései annak kihirdetésének/közzétételének napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak.

III.4.        Az Üzletszabályzat nyilvános, az bárki által megtekinthető és megismerhető a Többes Ügynök székhelyén, valamint hivatalos internetes Honlapján (www.bank360.hu). A Többes Ügynök és az Ügyfél azonban közös megegyezéssel az egyes szerződésekben, az Üzletszabályzat rendelkezéseitől eltérhetnek.

III.5.        Jelen Üzletszabályzat magyar nyelven készült el.

III.6.        A felek közötti szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele az, hogy az Látogató az Üzletszabályzatot elfogadja. A Látogató a jelen Üzletszabályzatot a Többes Ügynök közvetítői tevékenységének igénybevételére vonatkozó egyértelmű szándékának kifejezésre juttatásával elfogadja, amely a jelen Üzletszabályzat XI. 2.1. pontjában rögzítettek szerint történik.

III.7.        A Többes Ügynök bármikor egyoldalúan módosíthatja az Üzletszabályzatot, azonban ennek tényét legalább annak hatálybalépését megelőzően 15 munkanappal közzéteszi hivatalos internetes honlapján (www.bank360.hu).

IV.   Többes Ügynök jogállása, tájékoztatási és egyéb kötelezettségei

IV.1.        A Bank360 Zrt. a Hpt. 10. § (1) bb) pontja szerinti független közvetítőként többes ügynöki tevékenységet végez, amely alapján a Többes Ügynök jogosult több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatásait közvetíteni. A Többes Ügynök jogosult jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végezni.

IV.2.        A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését a Hpt.-ben meghatározottak szerint kiadott MNB engedély alapján - különös tekintettel a jelzáloghitel közvetítői tevékenységre - az MNB pénzügyi felügyelete alatt végzi.

IV.3.        A Többes Ügynök a többes ügynöki tevékenysége során a pénzügyi intézmény megbízásából, annak kockázatára jár el. A Többes Ügynök az Ügyfél pénzét, illetve eszközét nem kezeli és a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A Többes Ügynök nem jogosult az Ügyfél nevében a Megbízóktól az Ügyfelet megillető pénz átvételére.

IV.4.        A Többes Ügynök tevékenysége során a Hpt-ben rögzített szabályok figyelembevételével jogosult közvetítői alvállalkozót igénybe venni.

IV.5.        Az 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet szerint a Többes ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a szolgáltatását igénybe venni szándékozó ügyfél részére írásban vagy más tartós adathordozón igazolható módon egyértelmű tájékoztatást ad az alábbiakról:

 1. a cégnevéről, székhelyéről, levelezési címéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről,

 2. a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,

 3. arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé ki áll helyt,

 4. arról, hogy többes kiemelt közvetítőként, többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el a pénzügyi intézmény vagy a pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével, vagy alkuszként a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó ügyfél megbízásából jár el,

 5. arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,

 6. arról, hogy a jelen szerződés hatálya alatt pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a Megbízóktól fogadhat el,

 7. többes kiemelt közvetítőként és többes ügynökként arról, hogy a megbízó pénzügyi intézménytől kap-e közvetítői díjat és

 • ha ismert, annak összegéről,

 • ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni, valamint

 1. adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről.

 2. arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más - pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.

IV.6.        A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a Többes Ügynök az Ügyfél tájékoztatása alapján felméri a fogyasztó igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a Többes ügynök által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják. A Megbízóktól díjazásban részesülő Többes Ügynök az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól az Ügyfélnek kínált hiteleket nyújtó Megbízók által fizetendő díjazás mértéke. A Többes Ügynök köteles felhívni az Ügyfél figyelmét arra, hogy jogosult ilyen tájékoztatást kérni.

IV.7.        A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során a fogyasztónak kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és igazolható módon írásban vagy más tartós adathordozón átadja. Ha a Többes Ügynök kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át az Ügyfélnek.

IV.8.        A Többes ügynök az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. A Többes ügynök a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig megőrzi. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.

IV.9.        A Többes Ügynök a hitelszerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményről és információról, mely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet, és amelyek alapján az Ügyfél felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeknek és a pénzügyi teljesítőképességének.

IV.10.     A Többes Ügynök lakossági hitel és lízing termékek közvetítése során köteles a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott, az MNB által a honlapján közzétett, a túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót a hitelképesség vizsgálatát megelőzően az Ügyfél részére átadni.

IV.11.     A Többes Ügynök tevékenysége során - személyes ügyfélkapcsolat létesítése esetén - az Ügyfél figyelmét felhívja az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára és annak tartalmára, valamint az írásos tájékoztatás(oka)t érthető szóbeli magyarázattal is kiegészíti.

IV.12.     A Többes Ügynök lakossági hitel termékek esetén, az Ügyfél igényeinek, lehetőségeinek és szükségleteinek felmérését követően az azokkal kapcsolatos lényeges feltételekről tájékoztatja az Ügyfelet. Erre tekintettel a Többes Ügynök az előzőekben kifejtett tájékoztatási kötelezettségeken kívül, az Fhtv., az 56/2014 NGM rendelet, a 3/2016. (I.7.) NGM rendelet, valamint a Hpt. alapján előírt tájékoztatásokat adja meg az Ügyfélnek.

V.     Kereskedelmi kommunikációra vonatkozó szabályok

V.1.         A Többes Ügynök a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során kerül minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a fogyasztóban. A kereskedelmi kommunikáció során az információnak könnyen olvashatónak vagy jól hallhatónak kell lennie. A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben megad.

V.2.         Ha a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következő adatokat is:

 1. a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),

 2. a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,

 3. a hitel teljes összege,

 4. a hitel futamideje,

 5. a teljes hiteldíj mutató,

 6. termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel

 7. esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint

 8. a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészlet összege.

V.3.         Ha a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot, vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl - a fenti bekezdés a)-e) és g) pontján túl -, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően meg kell adni a következőket is:

 1. a hitelező, a hitelközvetítő, vagy a közvetítői alvállalkozó neve,

 2. tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog,

 3. a törlesztő részletek száma, valamint

 4. devizaalapú hitel esetén figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az árfolyam változása befolyásolhatja a fogyasztó által fizetendő összeget.

V.4.         A kereskedelmi kommunikációban alkalmazott reprezentatív példát a tájékoztatásban is következetesen alkalmazni kell.

V.5.         Ha a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás ellenszolgáltatása nem ismert, a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kötelezettségét is jelezni kell egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes hiteldíj mutatóval együtt.

V.6.         A Többes ügynök a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban feltünteti, hogy kinek a képviseletében jár el.

VI.   Hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás

VI.1.        A Többes Ügynök a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztó részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és - ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül - a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során a hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.

VI.2.        A felvilágosításnak mindenekelőtt ki kell terjednie az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.

VI.3.        A felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell nyújtani, hogy az a fogyasztó számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is.

VI.4.        A felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

VI.5.        Ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, a felvilágosításnak ki kell terjednie

 1. arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint

 2. az egyes szerződések felmondásának körülményeire is.

VI.6.        A hitelszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése tekintetében hozandó megalapozott fogyasztói döntés érdekében a hitelközvetítő a fenti pontokban foglalt felvilágosítás mellett, kellő időben, de azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen ajánlat vagy hitelszerződés kötné, a fogyasztót az általa megadott információk alapján szóba jöhető hiteltermék tekintetében – az Üzletszabályzat 1. melléklete szerinti formanyomtatvány felhasználásával - papíron vagy más tartós adathordozón a következő adatokról tájékoztatja:

 1. a hitel típusáról,

 2. a hitelező nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,

 3. a hitelközvetítő nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,

 4. a hitel teljes összegéről és lehívásának feltételeiről,

 5. a hitel futamidejéről,

 6. termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezéséről és készpénzáráról,

 7. a hitelkamatról és a hitelkamat feltételeiről, alkalmazása esetén a vonatkozó referencia-kamatlábról, kamatfelárról, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutatóról, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságáról, feltételeiről és eljárási szabályairól,

 8. a teljes hiteldíj mutatóról egy reprezentatív példával annak valamennyi feltételével,

 9. a fogyasztó által a szerződéskötéskor ismert feltételek alapján fizetendő teljes összegről,

 10. a fogyasztó által fizetendő törlesztőrészletek összegéről, a törlesztőrészletek számáról, és a törlesztés gyakoriságáról, esetlegesen a törlesztőrészleteknek a különböző hitelkamatú tartozásra történő elszámolásának sorrendjéről,

 11. a fizetési számlához vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalékról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, kivéve ha a fizetési számla vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fenntartása nem kötelező,

 12. a hitelhez kapcsolódó hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat, jutalékot (a továbbiakban együtt: díj) és költséget -, és módosításuk feltételeiről,

 13. adott esetben a közjegyzői díjról,

 14. a hitelhez kapcsolódó olyan szolgáltatásokról (például biztosítás), amely a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges,

 15. a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségről, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,

 16. a fizetés elmulasztásának következményeiről,

 17. a szükséges biztosítékok meghatározásáról,

 18. az elállási jogról, illetve annak hiányáról,

 19. az előtörlesztéshez való jogról, és annak esetleges költségeiről,

 20. az Fhtv. 14. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségéről,

 21. az Fhtv. 9. § szerinti kötelezettségről, valamint

 22. a megadott adatok érvényességének esetleges időbeli korlátozásáról.

VI.7.        Ha a VII.6. pontban g) alpontja szerinti egyes hitelkamatok alkalmazásának feltételei eltérnek egymástól, a hitelkamat módosításának gyakoriságára, feltételeire és eljárási szabályaira vonatkozó tájékoztatást valamennyi hitelkamat tekintetében meg kell adni.

VI.8.        Ha a fogyasztó a rendelkezésére bocsátott adatok alapján megjelöli az általa előnyben részesített hitel jellemzőit, a hitelközvetítő a teljes hiteldíj mutatóról és a fogyasztó által fizetendő teljes összegről ezek alapulvételével nyújt tájékoztatást.

VI.9.        Ha a hitelszerződés alapján a hitel lehívására többféle módon kerülhet sor, és ezek eltérő hitelkamatokat vagy eltérő hitelkamaton kívüli egyéb ellenszolgáltatást - ideértve díjat és költséget - jelentenek, és a hitelező az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módot vette figyelembe, a hitelközvetítő a tájékoztatás során köteles jelezni, hogy más lehívási mód magasabb teljes hiteldíj mutatót eredményezhet.

VI.10.     Ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, a VII.6. pont szerinti tájékoztatás során a hitelközvetítő köteles egyértelműen és tömören tájékoztatni, hogy a részletek megfizetése nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését, kivéve, ha a felek kifejezetten erről állapodnak meg.

VI.11.     Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelközvetítő – az Fhtv. 2. melléklete szerinti formanyomtatvány felhasználásával - az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztót:

 1. a VII.6. pont a)-e) alpontjában és g), h), o), t) és v) alpontjaiban foglaltakról,

 2. a hitel felmondásának feltételeiről és módjáról,

 3. olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt a hitelező felszólítására kell visszafizetni arról, hogy a hitelező bármikor jogosult a hitel teljes összegének visszafizetését követelni, valamint

 4. olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt három hónapon belül vagy a hitelező felszólítására kell visszafizetni a szerződés megkötését követően felmerülő hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat és költséget -, és ezek módosításának feltételeiről.

VI.12.     A hitelközvetítő a VII.6-11. pontokban meghatározott adatokon kívül kizárólag az Üzletszabályzat 2. melléklete szerinti formanyomtatványtól elkülönítetten adhat tájékoztatást.

VI.13.     A hitelközvetítő az VII.1-12. pontok szerint általa teljesítendő tájékoztatással egyidejűleg közölni, illetve a tájékoztató iratokon köteles feltüntetni, hogy a fogyasztó érdekében vagy valamely - egy, illetve több - hitelező képviseletében jár el.

VI.14.     A hitelközvetítő a fogyasztó által részére fizetendő díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségről a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztót köteles tájékoztatni, és az erről való megegyezést papíron vagy más tartós adathordozón rögzíteni.

VI.15.     Ha hitelező megbízásából eljáró hitelközvetítő részére a fogyasztót terheli díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség, a hitelközvetítő a teljes hiteldíj mutató számítása érdekében köteles e fizetési kötelezettség mértékéről a hitelezőt tájékoztatni.

VI.16.     A fogyasztó - az elektronikus úton történő tájékoztatás kivételével - a hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatást tartalmazó formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolja annak átvételét és azt, hogy a VII.1-16. pontokban szabályozott tájékoztatást megkapta.

VI.17.     Ha a hitelszerződést a felek azonosított elektronikus úton vagy elektronikus okirati formában kötik meg, akkor a VII.16. pont szerinti külön aláírásra igazolásként nincs szükség. Ebben az esetben

 1. a költség és díj módosulására vonatkozó tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető,

 2. a kamatváltozásra vonatkozó tájékoztatást papíron vagy más tartós adathordozón kell teljesíteni.

VI.18.     A VII.1-15 pontokban meghatározott tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető azzal, hogy a hitelszerződés megkötését követően a VII.6-15. pontok szerint tájékoztatási kötelezettség papíron vagy más tartós adathordozón teljesítésre kerül.

VI.19.     Ha a hitelező a tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványban foglaltaknak megfelelően a fogyasztóval szerződést kíván kötni, úgy a fogyasztó kérésére a hitelszerződés tervezetét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen a rendelkezésére kell bocsátani.

VI.20.     Ha a hitelszerződés megkötése a fogyasztó kérése alapján a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tétv.) szerinti olyan távközlő eszköz útján történik, amely a VII.7-16. pontok szerinti előzetes tájékoztatást nem teszi lehetővé, így különösen, ha az a Tétv. 4. § (3) bekezdése szerint telefonon történik, a hitelközvetítő a hitelszerződés megkötését követően haladéktalanul köteles a VII.6-15. pontok szerint a fogyasztóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének papíron vagy más tartós adathordozón eleget tenni.

VI.21.     Ha a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés megkötése a fogyasztó kérése alapján a Tétv. szerinti olyan távközlő eszköz útján történik, amely a VII.6-15. pontok szerinti előzetes tájékoztatást nem teszi lehetővé, így különösen, ha az a Tétv. 4. § (4) bekezdése szerint telefonon történik, a hitelközvetítő a hitelszerződés megkötését követően haladéktalanul köteles a VII.6-15. pontok szerint a fogyasztóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének papíron vagy más tartós adathordozón eleget tenni.

VI.22.     Ha a fogyasztó arról tájékoztatja a hitelközvetítőt, hogy hitelszerződés megkötése érdekében igénybe kívánja venni szolgáltatását, a fogyasztó által megadott tájékoztatás alapján - a fogyasztó igényeinek, lehetőségeinek és szükségleteinek felmérését követően - a hitelközvetítő szóbeli tájékoztatást ad

 1. az igényelhető hitel lehetséges összegéről,

 2. a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat módosításának lehetőségéről,

 3. a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról,

 4. a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, valamint

 5. a hitel választható futamidejéről.

VI.23.     A fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén a VII.22. pont szerinti tájékoztatást megelőzően a hitelközvetítő szóban tájékoztatást ad az MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat számításának 2 módjáról, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett vagy gépjármű vásárlására nyújtandó hitelnél a kitettség értékére vonatkozó előírásról.

VI.24.     Referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy

 1. milyen gyakran változhat a referencia-kamatláb,

 2. a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak,

 3. a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében - így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén - a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.

VI.25.     Kamatperiódusokban rögzített hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében - így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén - a kamat kamatperiódus lejártához kapcsolódó módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.

VI.26.     Deviza alapú hitelszerződés esetén a szóbeli tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az árfolyamkockázatot a fogyasztó viseli, így a kamat változatlansága esetén is a törlesztőrészlet annyi százalékkal változhat (növekedhet vagy csökkenhet), amennyivel az adott deviza Fhtv. 21/B. §-a szerint meghatározott árfolyama változik.

VI.27.     A hitelközvetítő szóbeli tájékoztatásának arra is ki kell térnie, hogy a fogyasztónak a hitelszerződés megkötésekor felelősen kell eljárnia, felelős döntést kell hoznia. Ennek érdekében a hitelközvetítőnek fel kell hívnia a figyelmet arra, hogy

 1. a fogyasztó kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá,

 2. a fogyasztó pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól,

 3. fizetési nehézség esetén a fogyasztó mielőbb tájékoztassa hitelezőjét, annak érdekében, hogy a hitelszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,

 4. a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,

 5. a nem szerződésszerű teljesítés esetén a hitelező a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, valamint a hitelező a tartozás meg nem fizetése esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult,

 6. a hitelező által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is a fogyasztót terhelik, valamint - ha a biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére - a fogyasztó jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható.

VI.28.     A hitelközvetítő a VII.27. pontban meghatározottak érdekében írásban vagy más tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátja az 56/2014. (XII. 31.) NGM rendeletben foglalt 1. melléklet szerinti minta táblázatot, amely a fogyasztó által előnyben részesített hitelszerződés törlesztőrészlete változásának lehetséges hatásait mutatja be. A minta táblázatot a hitelközvetítő az alábbiak figyelembevételével tölti ki:

 1. a lakás-takarékpénztár által nyújtott hitelnél a hitel összege 1 millió forint, futamideje 60 hónap,

 2. más hitelező által nyújtott jelzáloghitelnél a hitel összege 5 millió forint, a futamideje 240 hónap, 3

 3. 1 millió forintos összeghatárig nyújtott - az a) és b) pontba nem tartozó - hitelnél a hitel összege 500 ezer forint, futamideje 36 hónap,

 4. 1 millió forint feletti - az a) és b) pontba nem tartozó - hitelnél a hitel összege 3 millió forint, futamideje 60 hónap,

 5. a hitel kamataként az adott hitelszerződés hitelező által alkalmazott reprezentatívnak tekinthető kamatát tünteti fel,

 6. az 1. táblázatban

 1. rendszeres jövedelemként a Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott, az előző naptári évre, vagy ha az még nem ismert, az azt megelőző naptári évre vonatkozó átlagos havi nettó jövedelmet tünteti fel,

 2. a rendszeres jövedelem, valamint a kamat táblázatban meghatározott mértékéhez hozzárendeli a törlesztőrészlet rendszeres jövedelemhez viszonyított %-os arányát, valamint a törlesztőrészlet összegét,

 1. a 2. táblázatban az adott deviza alapú hitelszerződés reprezentatívnak tekinthető kamatából és futamidejéből indul ki,

 2. a teljes futamidő alatti fix kamatozással nyújtott hitel esetén a kamat emelkedésére vonatkozó sorok és oszlopok közül kizárólag a 0,0%-hoz rendelt sort és oszlopot tölti ki.

VI.29.     Ha az adott hitelt a hitelező nem nyújtja a VII.28. pont a)-d) alpontjaiban meghatározott feltételekkel és a hitelező által kínált feltételek érdemben attól eltérőek, abban az esetben az említett feltételekhez legközelebbi - a hiteltípusra létező - összeget és futamidőt tünteti fel.

VII.  Általános és személyre szóló tájékoztatási kötelezettség

VII.1.       Jelzáloghitel igénylése esetén a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen hitelszerződés vagy ajánlat kötné, kellő időben köteles papíron, más tartós adathordozón vagy elektronikus úton egyértelmű és érthető általános tájékoztatást (a továbbiakban: általános tájékoztatás) nyújtani a fogyasztónak, amelynek tartalmát a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendeletben határozza meg. Az Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően jelen Üzletszabályzat 1. számú mellékletét képezi, a jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás tartalmi követelményeit pedig az Üzletszabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

VII.2.       A hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó az általános tájékoztatást követően, de még a szerződéskötés előtt papíron vagy más tartós adathordozón személyre szóló tájékoztatást (a továbbiakban: személyre szóló tájékoztatás) nyújt a fogyasztónak a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal. A személyre szóló tájékoztatást haladéktalanul el kell készíteni és át kell adni a fogyasztónak, amint a fogyasztó megadta a szükséges információkat a jelzáloghitellel összefüggő igényeiről, pénzügyi helyzetéről és az általa előnyben részesített feltételekről, még mielőtt a fogyasztót a hitelszerződéssel kapcsolatban ajánlati kötöttség terhelné. A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás formája a jelen Üzletszabályzat 3. számú mellékletét képezi.

VII.3.       A VIII.1-VIII.2 pontokban meghatározott tájékoztatást díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

VII.4.       Jelzáloghitelre vonatkozó, a hitelezőre nézve kötelező erejű ajánlatot papíron vagy más tartós adathordozón a személyre szóló tájékoztatóval együtt kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, ha

a)     még nem bocsátották a fogyasztó rendelkezésére a személyre szóló tájékoztatót vagy

b)     az ajánlat eltér a korábban a fogyasztó rendelkezésére bocsátott személyre szóló tájékoztatótól.

VII.5.       Jelzáloghitel esetén a Tétv. 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, a szerződés tárgyának lényeges jellemzőinek keretében tájékoztatást kell adni a jogszabályban szabályozott személyre szóló tájékoztató 3-6. pontjában meghatározott elemekről.

VII.6.       A hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó a személyre szóló tájékoztatóban meghatározott adatokon kívül kizárólag attól elkülönítetten, ahhoz mellékelve adhat tájékoztatást.

VII.7.       Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább három nappal a tervezett szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A fogyasztó a három nap leteltéig az ajánlatot nem fogadhatja el. A hitelező ajánlati kötöttsége a szerződéstervezet fogyasztó részére történő rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn.

VII.8.       A VIII.7. pont szerinti szerződések elektronikus úton nem köthetők meg, ez azonban nem akadálya annak, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítése és annak igazolása, valamint a szerződés tervezetének rendelkezésre bocsátása tekintetében a felek az elektronikus utat vegyék igénybe, ha annak feltételei fennállnak.

VII.9.       A hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó az Fhtv. 12. § (1) bekezdése szerinti általános tájékoztatási kötelezettségének az Üzletszabályzat 2. melléklete szerinti tartalmú tájékoztatás teljesítésével tesz eleget.

VII.10.    A hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó az Fhtv. 12. § (2) bekezdése szerinti személyre szóló tájékoztatási kötelezettségének az Üzletszabályzat 3. melléklete szerinti formában történő tájékoztatás átadásával tesz eleget. A 3. melléklet szerinti adatokat egyetlen dokumentumban kell megadni.

VII.11.    A személyre szóló tájékoztatás kitöltésénél figyelembe kell venni a fogyasztó által megadott információkat az igényeiről, pénzügyi helyzetéről és az általa előnyben részesített feltételekről. A személyre szóló tájékoztatás kitöltésének szabályait a 3/2016. (I.7.) NGM rendelet 3. mellékletében foglalt kitöltési útmutató határozza meg.

VIII.    A hitelképesség vizsgálata a hitelező által

VIII.1.     A hitelező a fogyasztó hitelképességét a rendelkezésére álló információk alapján értékeli és kizárólag abban az esetben tesz ajánlatot a fogyasztónak hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy a fogyasztó képes a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. A hitelképesség vizsgálatának részletes szabályait jogszabály állapítja meg.

VIII.2.     Ha Fhtv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérően nem rendelkezik, az információk a fogyasztó által nyújtott tájékoztatáson és a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételén alapulhatnak. A hitelreferencia szolgáltatás igénybevételéről a hitelező előzetesen papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a fogyasztót.

VIII.3.     A hitelező a hitelképesség vizsgálatát követően haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztót a hitelkérelem

VIII.4.     elbírálásának eredményéről és adott esetben arról, ha a hitelkérelem elutasítására az adatok automatikus feldolgozása során került sor.

VIII.5.     A hitelszerződés megkötését követően a hitelező nem mondhatja fel a hitelszerződést azzal az indokkal, hogy a hitelképesség vizsgálata nem volt megfelelő vagy a fogyasztó által közölt adatok hiányosak voltak.

VIII.6.     Ha a felek a hitelszerződés megkötését követően a hitel teljes összegének felemelésében állapodnak meg, a hitelszerződés módosítását megelőzően a hitelező köteles a fogyasztó hitelképességét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékelni, kivéve, ha a hitel adott összeggel történő megemelését a hitelképesség eredeti vizsgálatakor már figyelembe vették.

VIII.7.     Ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján a fogyasztóval nem kíván szerződést kötni, a fogyasztót a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzőiről haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja, kivéve, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.

IX.   Közvetítői díjazás

IX.1.        Jelen szerződésben vállalt szolgáltatásért (azaz pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért) a Többes Ügynököt díjazás – a Hpt. 69.§-a alapján – az Ügyfél részéről nem illeti meg, a Többes Ügynök tevékenységéért kizárólag a Megbízóktól jogosult díjazásra. A Többes Ügynök attól a Pénzügyi intézménytől jogosult díjazásra (közvetítői díjra), amellyel az Ügyfél a Többes Ügynök közvetítése révén a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozóan szerződést köt.

IX.2.        Ez azonban nem érinti a Többes Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatását igénybe vevő Ügyfele számára más – a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel, azzal, hogy ebben az esetben csak akkor jogosult az Ügyfél számára díjat felszámítani, ha az általa esetlegesen ajánlott jelzáloghitel vagy fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatozó pénzügyi lízing után az érintett Megbízóktól nem kap közvetítői díjat.

IX.3.        A Többes Ügynök jelen Üzletszabályzatban foglaltak keretein belül más jogcímen nem jogosult díj igényt támasztani az Ügyfél irányában, kivéve, ha abban kifejezetten írásban megállapodtak és a Hpt. 69. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintett az adott tevékenység nem képezi a jelen Üzletszabályzat tárgyát és azért Megbízóktól nem részesült díjazásban.

IX.4.        A Megbízóktól díjazásban részesülő Többes Ügynök az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól az Ügyfélnek kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke.

X.     A Többes Ügynök által nyújtott szolgáltatás

X.1.         A közvetítői tevékenység jellege

X.1.1A Bank360 Zrt. elsősorban - de nem kizárólagosan – távközlési eszköz(ök) igénybevételével fejti ki közvetítői tevékenységét. A Többes Ügynök a közvetítői tevékenységet internetes Honlapján keresztül jelzett szolgáltatás igénybevételi szándék alapján, telefonon keresztül végzi, az Ügyféllel a pénzügyi szolgáltatás közvetítése során személyes ügyféltalálkozáson alapuló tevékenységet nem kezdeményez, valamint hiteltanácsadást nem végez.

X.1.2A Többes Ügynök által végzett közvetítés egy olyan ügynöki tevékenység, amelynek során a Honlapot felkereső Látogató - aki a közvetítő által üzemeltetett Honlapon érdeklődést mutat valamely pénzügyi termék vonatkozásában – az elektronikus felületen online módon igénybevételi szándékot jelez a Bank360 Zrt-nek, amelynek keretében kifejezetten igényli a Többes Ügynök közreműködését a kiválasztott pénzügyi termék vonatkozásában. A Látogató online megkeresése alapján, a telefonon keresztül végzett közvetítés eredményeképpen az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi szolgáltatás vonatkozásában a közvetítést végző Többes Ügynök elektronikus úton továbbítja az Ügyfél által megadott adatállományt a Pénzügyi intézmény felé.

X.1.3A Honlapon megjelenített adatok és információk nem minősülnek sem ajánlattételnek, sem teljes körű tájékoztatásnak. A Honlapon a Bank360 Zrt. mindaddig marketing tevékenységnek minősülő szolgáltatást végez, amíg az oldalra Látogató ki nem fejezi egyértelmű szándékát a közvetítői tevékenység igénybevételére vonatkozóan.

X.2.         Szolgáltatási szerződés

X.2.1          A Bank360 Zrt. által nyújtott pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó Szolgáltatási szerződés az Ügyfél és a Többes Ügynök között az alábbi cselekmények megtörténtével jön létre:

 1. A Honlapon lévő pénzügyi termékek reklámozásának eredményeképpen a Honlapot felkereső Látogató online módon egyértelmű szándékát fejezi ki a közvetítői tevékenység igénybevételére.

 2. Egyértelmű szándék kinyilvánításnak minősül, ha az Ügyfél az általa érdekesnek talált pénzügyi termékajánlat kiválasztását követően a Honlapon rögzíti a Bank360 Zrt. által előre meghatározott adatait, majd elfogadja az Üzletszabályzatot és az egyéb kihelyezett tájékoztatókat, ideértve különösen az Adatkezelési szabályzatot, a Panaszkezelési szabályzatot, valamint a közvetítői tevékenység megkezdését megelőző tájékoztatót, valamint ezt követően a ’Visszahívást kérek’ (vagy ehhez hasonló elnevezésű és értelmű) gombra kattint.

 3. Az előző pontokban jelzett igényt követően a Bank360 Zrt. telefonon sikeres kapcsolatfelvételt kezdeményez a Látogatóval.

X.2.2A Szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi jelen Üzletszabályzat. A jogviszony létrejöttéhez külön írásba-foglalás nem szükséges.

X.2.3A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal (azaz felmondási idő alkalmazása nélkül) felmondhatja a másik félhez intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal (elektronikus úton létrejött szerződés esetében a szerződés létrejöttének megfelelő módon és eszköz által).

X.2.4A szerződéses kapcsolat az Ügyfél által a Többes Ügynöknek a Honlapon jelzett és megerősített, Ajánlat iránti igényének az adott Pénzügyi intézmény részére történő továbbításával (érdeklődés továbbítás) automatikusan megszűnik azzal, hogy a Felekre vonatkozó, a jogszabályból, illetőleg szerződéses előírásokból származó titoktartási, adatvédelmi kötelezettségek továbbra is fennmaradnak, illetőleg a Többes Ügynök a törvényi kötelezettségeinek továbbra is eleget tesz az Ügyfél irányában.

X.3.         A szolgáltatás tartalma

X.3.1A Bank360 Zrt. a megbízó pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződésekben foglaltak alapján végzi a pénzügyi szolgáltatás közvetítését. A Többes Ügynök által közvetített termékek részben jelen Üzletszabályzatban, részben pedig a Többes Ügynök honlapján kerülnek megjelölésre. A Megbízók részére továbbított adatállomány tartalmazza minimálisan a Megbízók által előre meghatározott, az Ügyfél azonosításához és felkereséséhez szükséges személyes adatait, valamint az általa igényelt pénzügyi termék megjelölését.

X.3.2Amennyiben az Ügyfél valamely Pénzügyi intézmény pénzügyi terméke(i) iránt érdeklődik, valamint személyes adatait, elérhetőségeit a Honlapon rögzíti, és ezáltal kifejezetten igényli a Bank360 Zrt., mint közvetítő közreműködését, kapcsolatfelvételét a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés céljából, akkor a Többes Ügynök a Szolgáltatási szerződés időtartama alatt az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az Ügyfél részére:

a)     A Többes Ügynök biztosítja annak lehetőségét, hogy a Látogató nevének, telefonszámának és az email címének megadásával, valamint a ’Visszahívást kérek’ (vagy ehhez hasonló elnevezésű és értelmű) gombra kattintás révén kifejezhesse igényét a Többes Ügynök közreműködésére.

b)     A Többes Ügynök konzultációval, tanácsadással és tájékoztatással segíti az Ügyfelet a számára kedvező és elérhető pénzügyi szolgáltatás kiválasztásában úgy, hogy az Ügyféltől a Honlapon keresztül érkezett, elektronikus felületen adott megkeresés alapján a Többes Ügynök telefonon felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel.

 1. A Bank360 Zrt. tevékenysége kifejezetten és kizárólag az Ügyfél igényeihez igazodó pénzügyi intézmény illetve annak szolgáltatásai felkutatására és kiajánlására irányul, és tevékenysége nem minősül eredménykötelesnek.

 2. A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a szolgáltatást igénybe venni szándékozó Ügyfél részére írásban vagy tartós adathordozón egyértelműen tájékoztatást ad az V.5. pontban foglaltakról úgy, hogy az erről szóló tájékoztatót kihelyezi a Honlapra, valamint a ’Visszahívást kérek’ (vagy ehhez hasonló elnevezésű és értelmű) gombra kattintást követően azt e-mailben megküldi az Ügyfél részére.

 3. A Bank 360 Zrt. által kezdeményezett telefonhívás során a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet a jelen Üzletszabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakról, valamint minden olyan adatról, körülményről és információról, mely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet, és amelyek alapján az Ügyfél felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett pénzügyi szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének.

 4. A Többes Ügynök tevékenysége során felméri a fogyasztó igényeit, lehetőségeit és szükségleteit annak érdekében, hogy számára a legmegfelelőbb, az igényeihez igazodó pénzügyi termék kerüljön kiajánlásra.

 5. A Többes Ügynök lakossági hitel termékek esetén, az Ügyfél igényeinek, lehetőségeinek és szükségleteinek felmérését követően az azokkal kapcsolatos lényeges feltételekről tájékoztatja az Ügyfelet, a jelen Üzletszabályzatban foglalt kötelezettségek és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével.

 6. A Többes Ügynök lehetővé teszi az Ügyfél számára a több pénzügyi intézmény versengő termékei közötti összehasonlítást, ennek keretében legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és az erről készített összehasonlító tájékoztatót e-mailben az Ügyfél részére átadja[S3] .[dr. ÁJ4] 

 7. Tevékenysége során az Ügyfél figyelmét felhívja az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára és annak tartalmára, valamint az írásos tájékoztatás(oka)t érthető szóbeli magyarázattal is kiegészíti.

 8. A jelen Üzletszabályzat mellékletében felsorolt 1. számú, 2. számú és 3. számú mellékletekben foglalt tájékoztatókat a Bank360 Zrt. a telefonhívást – igényfelmérést - követően e-mail útján bocsátja az Ügyfél rendelkezésére.

 9. Minden egyéb tájékoztatási kötelezettség tekintetében, ahol a jogszabály írásos tájékoztatást ír elő, a szóbeli tájékoztatást követően minden esetben írásos tájékoztatót is az Ügyfél rendelkezésére bocsát úgy, hogy a tájékoztatót a Honlapra kihelyezi (pl: a túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót), és az Ügyfél által megadott email címre megküldi.

 10. A Bank360 Zrt. által írásban és telefonon nyújtott[S5]  [dr. ÁJ6] tájékoztatás után az ismertetett termékek közül az Ügyfél kiválasztja, hogy melyik Pénzügyi intézménynél mely pénzügyi termék Ajánlatot kívánja igénybe venni. A Bank360 Zrt. rögzíti az igényléshez szükséges, Pénzügyi intézmény által előre meghatározott adatokat és az Ügyfél által megadott kérelemmel kapcsolatos igényét elektronikus úton továbbítja az Ügyfél által kiválasztott Pénzügyi intézményhez, melyről az Ügyfelet tájékoztatja. A Pénzügyi intézmény ajánlato(ka)t dolgoz ki az Ügyfél számára és az Ügyfelet közvetlenül, a Többes Ügynök közreműködése nélkül megkeresik. Az Ügyfél nem köteles a Pénzügyi intézmény által adott ajánlat alapján szerződést kötni a Pénzügyi intézménnyel. A hitel szerződés megkötése minden esetben az Ügyfél döntési jogkörébe tartozik.

X.3.3A Bank360 Zrt. és az Ügyfél közt létrejött megállapodás nem terjed ki különösen az alábbi tevékenységekre:

 1. Hiteligényléshez szükséges dokumentációval kapcsolatos bármilyen ügyintézés (átadás, kitöltés, továbbítás, dokumentum beszerzés, dokumentum megőrzés, földhivatali ügyintézés stb.),

 2. Kapcsolattartás az Ügyfél és a Pénzügyi intézmény között,

 3. Hiteltanácsadási tevékenység,

 4. Bármilyen egyéb, a jelen Üzletszabályzatban nem szereplő tevékenység.

XI.   Kapcsolattartás és együttműködés, képviseleti jog, értesítés és kézhezvétel szabályai

XI.1.        Mind a Többes Ügynök, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint szerződési nyilatkozatokat köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.

XI.2.        A Többes Ügynök az alábbi módok bármelyikén kapcsolatot tarthat, illetve kapcsolatba kerülhet az Ügyféllel: e-mail, telefon, hirdetés, ajánlás, hivatalos internetes oldal (www.bank360.hu), személyesen.

XI.3.        A Többes Ügynök és az Ügyfél a közvetítői szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködni kötelesek. A felek kötelesek a szerződésekhez kapcsolódó tényekről és körülményekről egymást késedelem nélkül tájékoztatni, felhívni egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra.

XI.4.        Személyes ügyféltalálkozással járó közvetítői tevékenység esetén a Többes Ügynök jogosult, illetve köteles meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, valamint az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározottak szerint. Az ügyfél-átvilágítás során a Többes Ügynök köteles megkövetelni a törvényben meghatározott adatokat igazoló okiratok (okmányok) bemutatását (magyar állampolgár esetén: személyi igazolvány, lakcímkártya; külföldi állampolgár esetén: útlevél, illetve más személyi azonosító igazolvány, érvényes tartózkodási jogot igazoló más okmány). Jogi személyek esetén a következő, 30 napnál nem régebbi dokumentumok bemutatását/benyújtását követeli meg: cégkivonat, társasági szerződés/alapító okirat, aláírási címpéldány.

XI.5.        A Többes Ügynök által küldött értesítés, kérés, dokumentum attól az időponttól tekintendő kézbesítettnek, amikor a Többes Ügynök az Ügyfél részére az értesítést elküldte. Elektronikus úton, e-mailen keresztül megküldött értesítés, dokumentum elküldöttnek tekintendő, amennyiben a Többes Ügynök központi számítógéprendszere az e-mailt elküldte, illetőleg – amennyiben a fogadó rendszer alkalmas rá – a kézbesítést visszaigazolta. Ellenkező bizonyítás hiányában az elküldés központi számítógéprendszeren regisztrált időpontja, illetőleg visszaigazolás esetén a visszaigazoláson feltüntetett időpont tekinthető a kézbesítés időpontjának is, azzal, hogy munkaszüneti napon küldött e-mail a legközelebbi munkanapon tekintendő kézbesítettnek[S9] . [dr. ÁJ10] 

XI.6.        A Többes Ügynök az Ügyfélnek szóló értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, melyet az Ügyfél megadott részére, ennek hiányában az Ügyfél által a Többes Ügynöktudomására hozott legutolsó címére (székhelyére). Az Ügyfél által hibásan közölt cím miatti téves postázásból származó károk és költségek az Ügyfelet terhelik, megfizetésük azonnal esedékes. Amennyiben a Többes Ügynök rendelkezésére egyáltalán semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából eredő felelősség nem terheli.

XI.7.        A Többes Ügynök az Ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Bármely levél, melyet a Többes Ügynök az Ügyfél által megadott címre küldött, kézbesítettnek tekintendő, ha a posta számára a kézbesítéshez általában szükséges idő eltelt. Szokásos postai időnek bármely belföldi küldemény feladását követő ötödik munkanap tekintendő. A feladás megtörténtének időpontjaként a feladóvevényen feltüntetett időpont tekintendő.

XII.  Felelősségi szabályok

XII.1.       A Többes Ügynök a többes ügynöki tevékenysége során okozott kárért maga felel.

XII.2.       A Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítésével kapcsolatos tevékenysége során mindenkor a Hpt. többes ügynökre vonatkozó szabályai szerint jár el, felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal. A Többes Ügynök jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásáért felelős. A Többes Ügynök szakmai tevékenysége során okozott károkért a Generali Biztosító Zrt., mint a Többes Ügynök felelősségbiztosítója áll helyt (kötvényszám: 95610915923056500).

XII.3.       A Többes Ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért. A Többes Ügynök tájékoztatása nem helyettesíti a Megbízók által, legkésőbb a szerződéskötés előtt adandó és a mindenkor hatályos jogszabályok által aláírt tájékoztatást, amely vonatkozásában kizárólag a Megbízók tartoznak felelősséggel.

XII.4.       A Többes Ügynök nem felel a vis maior (elháríthatatlan okból), a jogszabályból vagy hatósági rendelkezésből, vagy a Többes Ügynök működésének harmadik személy általi megzavarásából eredő Ügyfelet ért károkért.

XII.5.       A Többes Ügynök nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a közvetített ügylet kapcsán használt jogi, pénzügyi és egyéb speciális szakismeretet igénylő szakkifejezéseket a Többes Ügynök által a részére adott felvilágosítás ellenére nem megfelelően értelmezte, értette.

XII.6.       A Többes Ügynök jogosult közvetítői alvállalkozó igénybevételére. Amennyiben a Többes Ügynök a szerződés teljesítéséhez közvetítői alvállalkozót vesz igénybe, a Többes Ügynök a közvetítői alvállalkozó eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Amennyiben a közvetítői alvállalkozó felelősségét jogszabály, vagy üzletszabályzat korlátozza, a Többes Ügynök felelőssége a közvetítői alvállalkozó felelősségéhez igazodik.

XII.7.       A Többes Ügynök nem szavatolja a hitelkérelem Ügyfél javára történő pozitív elbírálást, illetőleg a hitelkérelem alapján igényelt hitel (kölcsön) tényleges nyújtását, folyósítását. A mindenkori hiteligénylést a pénzügyi intézmény bonitás vizsgálat alá veti. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a pénzügyi intézménynek jogában áll az Ügyfelet elutasítani, és ezt nem megindokolni. Ebben az esetben a Többes Ügynök semminemű felelősség nem terheli.

XII.8.       Az egyes hiteltermékek bírálatát követően előfordulhat, hogy hiánypótlásként további dokumentumokat kér a pénzügyi intézmény. A Többes Ügynök kijelenti, hogy felelősség nem terheli a Megbízók által esetlegesen pótlólag bekért – a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok, bizonylatok – az Ügyfél részéről történt késedelmes teljesítésért, az ebből adódó időbeni eltolódásért, valamint ennek következményéből származóan az Ügyfelet ért károkért, és az erre visszavezethető esetleges elutasításért, továbbá az indokolt ügyintézési határidő alatti árfolyam különbözetből eredő károkért.

XII.9.       A Többes Ügynök által közzétett reklám nem minősül nyilvános ajánlattételnek és a benne lévő tájékoztatás nem teljes körű.

XII.10.    Értesítés esetén, amennyiben a Többes Ügynök rendelkezésére semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából eredő felelősség nem terheli.

XII.11.    A pénzügyi intézmény felelőssége:

XII.11.1A Többes Ügynököt megbízó pénzügyi intézmény felel azért, hogy

 1. a Többes Ügynökkel kötött megbízási szerződés pontosan, egyértelműen meghatározza a Többes Ügynök által ellátandó feladatokat, az Ügyfél tájékoztatására vonatkozó követelményeket,

 2. minden, a Többes Ügynökkel kötött megbízási szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információt a Többes Ügynök rendelkezésére bocsát.

XII.12.    Ügyfél felelőssége, kötelezettsége

XII.12.1Az Ügyfél köteles a Többes Ügynök által megjelölt, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat a Többes Ügynök által meghatározott időpontig az ügynök rendelkezésére bocsátani.

XII.12.2Az Ügyfél felelős az általa átadott információk és adatok pontosságáért, helytállóságáért és a valóságnak megfelelőségéért.

XII.12.3Az Ügyfél felelős továbbá az általa bemutatott, illetve a Többes Ügynök rendelkezésére bocsátott dokumentumok valódiságáért.

XII.12.4Az Ügyfél késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelően tájékoztatni a Többes Ügynököt annak közvetítői tevékenysége szempontjából jelentős körülményekről, tényekről és adatokról, különösen, de nem kizárólagosan az Ügyfél azonosításához szükséges adatokról, illetve azok változásáról.

XII.12.5Ezen tájékoztatás elmaradásából, késedelméből, valamint a hibás, félreérthető, illetve félrevezető tájékoztatás adásából származó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik, azokért a Többes Ügynök nem felel.

XII.12.6Az Ügyfél felel a Pénzügyi intézmény részére elbírálás céljára az adott Pénzügyi intézmény és az Ügyfél között megkötendő pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó, a Pénzügyi intézmény által megkövetelt és az ügylet elbírálásához elengedhetetlen adatlap és dokumentáció, okmányok, másolatok és egyéb nyilatkozatok teljességéért, azok tartalmának valódiságáért valamint helyességéért és időbeni rendelkezésre bocsátásáért.

XII.12.7A Többes Ügynök nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az előző bekezdésben felsoroltakat az Ügyfél hiányosan vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vagy késedelmesen adja át, illetve közli a Pénzügyi intézményhez történő továbbításra.

XIII.    Banktitok és üzleti titok

XIII.1.     A Többes Ügynök köteles a pénzügyi szolgáltatási szerződéssel összefüggésben tudomására jutott valamennyi banktitoknak minősülő adatot és információt megőrizni, illetőleg azokat kizárólag a Hpt. banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően adhatja ki harmadik személynek. A Többes Ügynök a közvetítői tevékenysége során tudomására jutó banktitoknak, illetve üzleti titoknak minősülő adatokat a Hpt. VII. fejezetében foglaltak szerint köteles kezelni. A Többes Ügynök csak az Ügyfél megfelelő azonosítását követően ad tájékoztatást a közvetített szerződéssel kapcsolatos, banktitoknak minősülő információkról.

XIII.2.     Az Ügyfél köteles a Többes Ügynökről tudomására jutott üzleti titkokat bizalmasan kezelni. Üzleti titok - minden olyan, a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenységéhez kapcsolódó - tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Többes Ügynöknek méltányolható érdeke fűződik. A Többes Ügynök felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az üzleti titok megsértése polgári jogi, illetve büntetőjogi következményekkel járhat.

XIV.   Vegyes és záró rendelkezések

XIV.1.     A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik. A Többes Ügynök, mint adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A részletes adatvédelmi rendelkezések a Bank360 Zrt. Honlapján elérhető Adatkezelési Szabályzatban találhatóak. A Bank360 Zrt. és az Ügyfél között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése – az Ügyfél erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatának hiányában – nem eredményezi a Bank360 Zrt. részére adott adatkezelési hozzájáruláson alapuló adatkezelés automatikus megszűntetését.

XIV.2.     Az Ügyfél a Bank360 Zrt. által nyújtott közvetítői tevékenységgel kapcsolatban panasszal élhet. A Bank360 Zrt. az Ügyfélpanaszok kezelését/kivizsgálását a Honlapon elhelyezett Panaszkezelési szabályzat szerint végzi.

XIV.3.     A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Hpt., és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók, valamint a Megbízók üzletszabályzatait és általános szerződési feltételeit kell megfelelően alkalmazni.

 

Kelt: Budapesten, 2017. február 15.